Over criminaliteit, zielsziekten waanzinnigheid, echtscheidingen, vertroebelde verhoudingen tussen de volken, de atoombom enz

Vraag gesteld in het blad ‘EVOLUTIE’ 15 november 1946 editie 3 bladzijde 7.


Op een van zijn lezingen zei Meester Zelanus met
nadruk, dat wij nu aangeland zijn in de “Eeuw van Christus”
en tevens, dat we nu gereed zijn om de Goddelijke
wetten te leren kennen. Maar als je in deze naoorlogse
dagen eerlijk en kritisch om je heen kijkt en de
criminaliteit in alle lagen van de bevolking constateert,
de waanzinnigheid, de talloze zielsziekten, de echtscheidingen,
de zwarte handel, de vertroebelde verhoudingen
tussen de volken, de atoombom enz., dan kun
je toch niet aanvaarden, dat onze beschaving al zó hoog
evolueerde, dat zijn optimisme gerechtvaardigd is. En
kijk nu eens naar de primitieve oerwoudbewoner, hij
leeft dicht bij de natuur, hij bezit eenvoud. Staat hij
niet dichter bij het “Al” dan wij? Was ook het oude
Egypte al niet verder dan wij? Ik zoek in de boeken van
Jozef Rulof met hart en ziel naar het antwoord, maar
zij overtuigden mij in dit opzicht niet – ik kan niets
aanvaarden, dat door mijn nuchter verstand niet te
constateren is.


Meester Zelanus antwoordt haar:
Hebt u mijn boek: “De Volkeren der Aarde” gelezen? Zo
ja, dan moet het probleem u duidelijk zijn. Zo niet, leest het.
U krijgt dan het antwoord op uw vragen. In dat werk gaf ik
een duidelijk beeld van de geestelijke afstemming der volken.
Ik schreef, dat uw mensheid ook nu nog in een duistere
sfeer leeft. Hartstocht, haat en geweld beheersen de massa
nog. Slechts de enkeling maakte er zich van los. Toch mag
dit u niet de ogen doen sluiten voor de vorderingen, die door
uw laatste wereldoorlog gemaakt zijn. Deze zijn
ontzagwekkend! In deze strijd werd de heidenen definitief de
mogelijkheid ontnomen aan de vredelievende volken hun wil, hun
terreur op te leggen. Geen land ter wereld zal ooit de vrede
meer kunnen verstoren, ook Rusland kan en wil dit niet. Het
beseft terdege de overmacht waartegen het staat. Eens
verenigden de volken alle krachten om het nationaal-socialisme
te bestrijden, geloof me, wanneer het morgen tegen Rusland
zou gaan, trad de ganse wereld aan. Maar ook Stalin zal
de vredelievende opbouw niet doorbreken. Wat gij thans
als degeneratie-verschijnselen waarneemt, behoort tot het
overgangsstadium, dat onvermijdelijk volgen moest. In de
wereldbrand werden de wreedste, dierlijkste instincten wakker
geroepen. Zoudt ge nu geloven, dat deze onder het luiden van
de vredesklokken meteen maar weer inslapen? De mensheid
is ontwricht, verruwd, verlópen, maar het kon niet anders
gezien het toegepaste geweld, het vreselijke lijden, die de
zenuwen wel moesten aantasten, en vooral ook gezien de zwakke
karakters, die nu eenmaal bij de bereikte afstemmingen
behoorden. Maar moet ge nu aan de vooruitgang gaan
twijfelen? Ge kijkt te veel naar de noodzakelijke overgangsverschijnselen.
mijn zuster ziet voorbij aan de vele,lichtgevende tekenen, die bewijzen dat de volkeren en hun regeerders veel, onnoemelijk veel geleerd hebben. Nog is het zoeken ·en tasten naar de definitieve eenheid aarzelend, nog
manifesteert de opbouw zich maar vaag – doch niettemin
krachtig genoeg, dat wij, cosmisch bewusten onder Christus’
voorlichting thans durven spreken van de vestiging van het
Koninkrijk Gods op aarde. Ge moet dit wereldprobleem vooral
niet te klein zien, een ruimtelijke beschouwing is hier
geboden. Als ge dieper doordenkt, moet ge het toch met mij
eens zijn, dat gij en de volken meer liefde, meer bewustzijn,
meer karakter bezitten dan de onbewuste primitieve oermens
en dat ge daardoor ondanks uw ontwrichting dichter bij het Al
leeft. Heus de mens als massa hééft geleerd uit de
talloze slachtingen, wij en onze medewerkers zullen daar in dit
blad herhaaldelijk op wijzen! Gij ziet de geboorte van de
atoombom als een gevaar voor de menselijke samenleving,
maar wij. universele geesten, ontkennen dit met klem. Ik Zal
u in een volgend artikel aantonen waarom. De waarheid is,
dat de mensheid juist door deze vinding met versneld tempo
een hoger bewustzijn zal ontvangen. Door de
atoomenergie, de splitsing van de stoffelijke cel, kan haar duizenden
wonderen worden geschonken, die haar tot een bewuste
levensgraad, tot het Koninkrijk Gods zullen voeren. Eén dezer
wonderen zal ik u noemen. De toepassing van de
atoomenergie verzekert de mensheid straks, op Gods tijd, van het
bewuste contact met de astrale wereld, met de vierde
dimensionale wetten van het leven na de dood. Als ge even wilt
bedenken. dat al uw technische vindingen door de geestelijke
inspiratie, door onze wereld konden ontstaan, moet het u
duidelijk zijn, dat het astrale-ik uw leven en welzijn bewust
in handen heeft. Juist het feit, dat er thans vindingen van
ongekende kracht en macht tot stand komen, bewijst het
begin van een nieuwe tijd.
Schreef ik niet in mijn boek “De Volkeren der Aarde”, dat de
eeuw van de techniek is begonnen? Geloof mij, niets
geschiedt er op uw wereld, wat wij niet weten! Géén van de
vindingen, die wij aan uw aarde brachten, heeft tot doel de
mensheid te vernietigen. ook al ontwikkelde de onbewuste
massa ze voor het kwaad – de winst van hun aanwezigheid
komt niettemin aan God en aan uw mensheid. Gij en de
velen met u, die het goede, het eerlijke, het welwillende
zoeken, bereiden de nieuwe levensgraad voor. Het Koninkrijk
Gods is op komst. Uw eigen ziel, de Goddelijke vonk
in u, kan het u zeggen, als ge in de stilte van uzelf keert en
ge de alarmerende klanken van de heersende ontreddering
kunt buitensluiten. Ge zijt een deel van God, dit neemt ge
toch ondanks alles aan, nietwaar, mijn zuster? Wel dan vraag
ik u – is God te vernietigen? Gij en de volken ontvangen
de geestelijke, gelukkige levensstaat. die u behoort. Daarvoor
sta ik in, doordat in mij het hemels bewustzijn leeft.
doordat in mij leeft de vèrziende blik, die God mij als deel
van Zijn Leven schonk. Door de dood leerden ik en millioenen
met mij de ontwaking zien, door de stoffelijke afbraak
gingen wij tot het licht. Nooit is het anders geweest! Zegt
het u iets?
Uw broeder. Meester Zelanus.