Het ontstaan van lichamelijke ziekten

lnleiding.

Toen de eerste mensen de sferen van licht hadden opgebouwd, begrepen zij, dat zij voor de mensheid op aarde moesten werken. Zij hadden ervaren, dat sferen van licht alleen opgebouwd konden worden door het dienen. Zij hadden zichzelf leren kennen en door zich op te sluiten in het stoffelijk organisme van de aardse mens leerden zij ook het ontstaan van ziekten kennen. Hierdoor werden zij ruimtelijk bewust. In de eerste lichtsfeer bouwden zij, reeds duizenden eeuwen geleden een tempel: de Tempel der Medici. In deze tempel onderzochten zij de aura’s van de zieke mens en konden achterhalen, waar en hoe ziekte was ontstaan. Zij ontdekten middelen en methoden om bepaalde ziekten te bestrijden en gaven dit door aan de aarde. Sommige mensen uit die sfeer die hun kringloop der aarde al lang hadden volbracht, keerden uit vrije wil naar de aarde terug om een vinding op aarde te brengen. Een heel bekend voorbeeld daarvan is Edison. Hij en vele anderen wilden de aardse mens, die toch hun broeder en zuster was, helpen, om aan deze ellende een einde te maken. We zien dan ook, dat in de loop der geschiedenis heel veel ziekten zijn bedwongen, maar anderen nog niet. Ook zien we nieuwe ziekten ontstaan, waarvan men tot voor kort niet had gehoord. Zoals voor alles moet er ook ooit een begin zijn geweest van het ontstaan van ziekten. De huidige medische wetenschap heeft er veel toe bijgedragen, dat vele ziekten konden worden genezen. Maar de middelen daartoe komen uit de Tempel der Medici; stukje bij beetje. Als de medische wetenschap het astrale leven zou aanvaarden, dan zouden er nu niet zo veel ziekten zijn.

(13, Citaat: “Het is te wijten aan de onbekendheid met de wetten van het leven na de dood, dat de aardse geleerde zijn machteloosheid moet aanvaarden“….)

Wetenschappers, die wel de sensitiviteit bezitten en het astrale leven aanvaarden en wél “achter de kist” willen kijken, zullen voor de lijdende mensheid veel kunnen doen, omdat zij door de astrale wereld te bereiken zijn. Als we de levensverhalen van de grote uitvinders lezen, dan zien we, dat ze op meest merkwaardige manieren hun ingevingen kregen; soms onder het tandenpoetsen, soms als een nachtelijk visioen etc. Andere voorbeelden hiervan zien we in vele TV-programma’s die o.a. door Discovery Channel worden uitgezonden.

Langzaam maar zeker komen er steeds meer wetenschappers die, omdat ze tegen hun eigen muren oplopen, bereid zijn om alles wat zij geleerd hebben, aan kritiek onderhevig te maken. Zij zijn bereid om, hoe moeilijk zij dat ook vinden, anders te gaan denken en wel “over de kist” heen. Deze wetenschappers verdienen onze steun, omdat zij zich willen en durven onttrekken aan het bolwerk “Wetenschap”, dat alles overwegend met het verstand wil verklaren.

In dit artikel willen we ingaan op het ontstaan van ziekten, het “uitvinden” van instrumenten en geneesmiddelen en tot slot een aantal profetieën, die in enkele van de boeken van Jozef Rulof worden gedaan, met betrekking tot het genezen van ziekte.

Het ontstaan van ziekten.

Hiervoor moeten we terugkeren naar het schema, dat handelt over de zeven graden van het stoffelijk organisme. Bij de vierde graad zien we o.a. staan: Het ontstaan van ziekten.

Tot en met de derde stoffelijke graad was de aardse mens in harmonie, maar nog onbewust. Op de vierde stoffelijke graad ontstaan de bewustwording van goed en kwaad en het intellect.

De ziekte van de aarde is een ziekte van de ziel. In de persoonlijkheid van de mens is dit terug te vinden. Want wat gebeurde er? De ene stoffelijke graad verbond zich met een andere stoffelijke graad; de vijfde met de zesde, de vierde met de eerste etc. en brachten kinderen voort. Ook die kinderen deden weer hetzelfde en door deze onnatuurlijke verbindingen verbraken zij het natuurlijke proces. Vanuit de astrale wereld stelde men ook vast, dat familie zich met familie verbond en zo ontstond er een complete chaos. Alles veroorzaakt door hartstocht.

Hierdoor verzwakten de eens sterke lichamen en door deze verzwakking ontstonden ziekten. Het lichaam, dat tegen alles bestand was geweest, verloor zijn natuurlijke afstemming.

De Meesters grijpen in!

De eerste meesters, die zich met het ontstaan van ziekten hadden bezig gehouden en hadden ervaren hoe groot de chaos op aarde was, kwamen als gebroken in hun sfeer terug. Een enorme berg ellende hadden ze gezien en vroegen zich af wie dit zou kunnen oplossen.

Het is duizenden eeuwen geleden dat de meesters aan hun enorme opgave zijn begonnen,om de lijdende mensheid te helpen. In de vroege geschiedenis van de mens op aarde is er een punt geweest, dat de mens bijeen ging leven. Toen dit proces zich ging voltooien en de soorten bijeen waren, werd de aardse mens geïnspireerd door gene zijde om zich in groepen aaneen te sluiten en wetten te maken. Deze wetten moesten ertoe leiden dat ze zich tegen andere soorten zouden beschermen. Dit is het begin geweest tegen een nog verder doorschieten van de lichamelijke afbraak, waardoor de ziekten ontstonden.

Onderzoek en bestrijding van ziekten door Gene Zijde.

leder mens bezit een aura. Een aura is de uitstraling van de mens en vertegenwoordigt zijn persoonlijkheid. Aan een aura ligt die gehele persoonlijkheid vast, waarvan de diepte alleen vast te stellen is door een meester uit de sferen van licht. Deze meester kan zien tot welke levensgraad en tot welke sfeer aan gene zijde die mens behoort; welke karaktereigenschappen iemand heeft; of het een man of vrouw is én … ….in dit verband, zij kunnen vaststellen aan welke ziekte iemand lijdt en waar die is ontstaan. De aura is zowel stoffelijk als geestelijk ontzagwekkend diep. Als wij hiervan alles zouden weten, zou het ons duizelen.

Door deze aura’s te onderzoeken ontdekten zij dat iedere ziekte kosmisch gezien zeer diepwas en zowel stoffelijke als geestelijke graden bezat. En omdat zij de stoffelijke en astrale wetten konden volgen, konden zij zich eveneens verbinden met het beginstadium van de ziekte. Eveneens hadden zij geconstateerd, dat elke eeuw zijn eigen ziekte kende.

leder weldenkend mens begrijpt nu ook waarom er zo’n enorme kloof bestaat tussen de geestelijke en aardse wetenschap en dat de wijsheid van de astrale geleerde de aarde duizenden eeuwen vooruit is. Maar komen doet het! Omdat het Christus “Wil” is!!

In eerste instantie kwamen de geneesmiddelen op aarde in de vorm van kruiden en de samenstellingen daarvan. Van gevoel tot gevoel en van ziel tot ziel werd deze wijsheid aan de aarde doorgegeven. Zelfs in het Goddelijk Al, waar de mens naar terug moet, was men betrokken bij de lijdende mensheid en zij die daar leefden gaven aan dat er instrumenten moesten komen, omdat de geneesmiddelen alleen niet voldoende waren. Maar zij moesten wachten, tot de mensheid hiervoor was ontwaakt. M.a.w. zij gaven de aarde dan pas hun wijsheid, als zij zagen dat het kon worden ontvangen. Nadat Christus zijn taak, de mensheid wakker schudden voor God, op aarde had volbracht, is men aan gene zijde begonnen aan de opbouw van de instrumenten.

Waarom zijn de grote uitvindingen pas na WO II in een stroomversnelling gekomen?

Het antwoord op deze vraag is alleen geestelijk te verklaren. Het doel van WO II, met al zijn gruwelijkheden die begaan zijn, diende ervoor om de mensheid geestelijk te doen ontwaken. In de honderden jaren daarvoor volgde de ene oorlog de andere op en gene zijde wilde de mensheid helpen, maar zij waren niet te helpen, omdat ze bezig waren het vege lijf te redden en nog onbewust waren.

Aan al die oorlogen moest een keer een eind komen, opdat de mens zou zeggen: “Dit nooit meer”. Afgezien van de schermutselingen, in vergelijking met WO II, zal er nooit meer een dergelijke wereldbrand ontstaan. Nu was de mens open en werd geestelijk bewust. Dit was de grote winst van deze enorme wereldbrand, hoe verschrikkelijk deze ook is geweest. We kunnen zelf vaststellen, wat er sindsdien is gebeurd: Neem de protestmarsen tegen de kernwapens en de opkomst van milieubewegingen. In de zestiger en zeventiger jaren lopen de kerken leeg, omdat men een verdoemende God niet meer aanvaardt. Dat alles duidt op geestelijk ontwaken. In de boeken van Jozef Rulof kunt u zelf lezen, dat miljoenen mensen, die nu aan gene zijde leven, na de aarde afdalen en er verblijven, om de sensitieve mens op te trekken in het geestelijk bewustzijn. Opdat er een betere wereld ontstaat, waar de liefde overheerst en niet het geweld.

Kijken we vervolgens naar de uitvindingen, die op aarde zijn gebracht, zoals televisie, computers, internet, medische apparatuur, waarvan men vóór WO II nog niets wist. En nog is Gene Zijde nog lang niet uitgeput. Duizenden uitvindingen liggen klaar om op aarde gebracht te worden. Deze komen dan pas, als het geestelijk peil van de mensheid dat toelaat. En alleen zij, die in het Hiernamaals leven, kunnen het geestelijk bewustzijn peilen. De ontdekking van het atoom, destijds, kwam uit het Hiernamaals, ondanks dat men van tevoren wist, dat er in eerste instantie kernbommen van gemaakt zouden worden. Tegenwoordig kan iedereen weten, welke volkeren af willen van de atoombommen en wie ze nog produceert. Welke volkeren zijn er dan geestelijker bewust??

Al die vindingen zijn er om het lijden van de mensheid te helpen verzachten en ze geestelijk bewust te maken. En al die vindingen zijn gebaseerd op elektriciteit, waarvan de uitvindingen werden gedaan, omstreeks 1800, door, zoals bekend, Ohm, Volta en Galvani. Zij hadden eveneens voor de aarde een speciale taak. Hoe zouden we nu leven als de uitvinding van de elektriciteit niet op aarde was gebracht??

Voordat een vinding op aarde wordt gebracht, is zij eerst in de Tempel der Medici, in de eerste gelukkige sfeer aan gene zijde, toegepast. Al deze technische wonderen zullen uiteindelijk een geestelijke betekenis krijgen. Zij gaan samen een instrument vormen, dat alle ziekten van de aarde zal doen oplossen.

Dit en nog veel meer zal in de Eeuw van Christus, die begonnen is op 12 september 1946, het licht zien. Vooral Duitsland zal veel uitvindingen op technisch gebied doen. Het doel van alles echter is, dat de mens geestelijk bewust wordt. Hoe geestelijker bewust de mensheid wordt, des te sensitiever wordt zij en staat ze open voor de Wetten van God, waaraan geen mens kan ontkomen.

Nogmaals, nog steeds werkt gene zijde in op mensen, die daar voor open staan en geeft hun de vindingen door, hetzij door inspiratie, hetzij door visioenen. Maar al die uitvindingen die er zijn gedaan en nog zullen komen, dienen één groot doel: Het maken van het Directe-Stemapparaat. Dan zullen de meesters van gene zijde in direct kontakt staan met de aarde en is de laatste kloof tussen hemel en aarde overbrugd en is er van menselijke tussenkomst geen sprake meer. Alle wereldleiders, die op dat moment leven, zowel van kerk als staat, zullen de eerste lezing uit het Hiernamaals bijwonen en allen zullen dan hun hoofd buigen. Dan zal er een totale andere wereld ontstaan, een wereld waaraan miljoenen engelen duizenden eeuwen gewerkt hebben. De angst voor de dood zal in één klap oplossen Dan worden de huidige universiteiten Geestelijk Wetenschappelijke Instituten en zullen de kerken de geestelijke ontwaking echt ter hand nemen en zal er van een God die verdoemt, geen sprake meer zijn. Dan komt het Koninkrijk van God op aarde.

Tot slot.

Alles wat in dit artikel staat kunt u uitgebreid lezen in het boek: “De Volkeren der Aarde”, het boek dat, omdat Christus het wilde, is geschreven door Jozef Rulof. Dit boek beleefde zijn eerste uitgave in het voorjaar van 1941. Eén profetie, die hierin staat en inmiddels in vervulling is gegaan, is de volgende:

Jozef Rulof wist al vóór WO 11 uitbrak, dat Duitsland in tweeën zou worden gesplitst na de oorlog. Maar ook wordt verteld, dat het gesplitste Duitsland weer één staat zou gaan vormen als het land het trotse hoofd kon buigen en voldoende had geleerd. Wat gebeurde er op 9 november 1989??

Ge leeft in het Koninkrijk Gods, zodra de liefde uw handelingen bepaalt!

Een uitspraak van Meester Zelanus. Een van de meesters van Jozef Rulof.

Hans Roesink