De boeken van Jozef Rulof

Hieronder wordt een kleine beschrijving gegeven van de inhoud van de boeken, die door Jozef Rulof op aarde werden gebracht. Ze nemen u mee naar het leven in het hiernamaals. Zij verklaren u de Goddelijke Wetten, die allen op Liefde zijn gebaseerd. Ieder mens heeft met deze wetten te maken.

De drie belangrijkste Goddelijke fundamentele Wetten zijn:

Het Vaderschap

Het Moederschap

De reïncarnatie

Deze boeken zijn ondergebracht in de :

Stichting Geestelijk Wetenschappelijk Genootschap

“De Eeuw van Christus”

Deze Stichting is opgericht door Jozef Rulof, in opdracht van zijn Meesters van Gene Zijde op 12 september 1946.

Een stichting kent geen leden, maar meester Alcar wilde wel, dat het Genootschap van iedereen was, die zich de inhoud en de boodschap eigen wilde maken.

Algemeen:

In tegenstelling tot vele occulte schrijvers, die boodschappen “doorkregen” en dit vastlegden in boeken, is Jozef Rulof voor vele van zijn boeken eerst honderden keren uitgetreden o.l.v. zijn meester Alcar.

Nadat hij eerst zelf alles had gezien, het hem was uitgelegd en hij de wijsheid had beleefd, werd het in boekvorm vastgelegd.

Voor weer andere boeken ging hij in trance en werd het script voor die boeken eveneens rechtstreeks op de typemachine getikt. Van de inhoud van déze boeken kon hij pas kennis nemen, als ze klaar waren. Alcar hield alles zelf in handen. Hij wilde dat er geen enkele vorm van bedrog zou zijn. Jozef Rulof kon van zich zelf niets, wist niets en mocht niets. En dat was precies wat zijn meester Alcar nodig had. Alcar heeft zich 250 jaar aan gene zijde voorbereid, alvorens hij van zijn meester een instrument kreeg toegewezen en met hem in contact werd gebracht. Die twee en een halve eeuw heeft meester Alcar gebruikt om het ontstaan en evolutie van het heelal te kunnen doorgronden en eigen maken, zodat het zijn bezit werd. Ieder mens, die de sferen van licht zal betreden zal zich deze studie eigen moeten maken.

In dit geval was het de opdracht van Jezus Christus zélf, de hoogste Meester in de Ruimte. Hij wilde dat de mens op aarde zou weten, waardoor Hij Zijn Belofte en Profetie, gedaan aan de vooravond van zijn kruisdood, zou inlossen! Het geestelijk peil van de mensheid liet dit nu toe.

Volgens een aan Gene Zijde vastgesteld schema zijn onderstaande boeken op aarde gebracht.

1. EEN BLIK IN HET HIERNAMAALS

In dit boek beleeft u de eerste uittredingen van Jozef Rulof. Door zijn meester Alcar wordt hij meegenomen naar het leven “achter de kist”. Hij bezoekt de lichtsferen, maar ook de donkere sferen. Al naar gelang de gevoelsafstemming van de mens is, zal hij die sfeer na zijn dood binnengaan, die bij hem/haar hoort. Maar ook wordt beschreven, dat de mens de donkere sferen ooit zal verlaten om in de lichtsferen binnen te treden. Het boek vertelt eveneens over de kindersferen, waar de heel jong overleden kinderen naar toe worden gebracht; dit, als troost voor al die vaders en moeders die hun kind verloren hebben. Het boek laat u beleven waarom begraven beter is dan cremeren; het verbindt u met de zelfmoordenaarssfeer, om de mens te laten weten, dat het leven niet te vernietigen is, maar dat wij ons leven op aarde moeten afmaken volgens de Goddelijke Rechtvaardigheidswetten.

Kortom: allemaal bewijzen van een voortleven na de stoffelijke dood.

2. ZIJ, DIE TERUGKEERDEN UIT DE DOOD

Hierin leest u, dat er enige bekenden van Jozef Rulof naar hem terugkeerden, nadat zij op aarde waren gestorven. Zij vertellen, wat hun aan gene zijde is overkomen. Wat u en wij zo vaak horen: “Er is nog nooit iemand teruggekomen”, wordt hierdoor gelogenstraft. Dit boek steunt en sterkt ons in ons eigen leven.

(3, citaat Meester Alcar: “hebt geen angst voor de dood: want het eeuwige leven is in u.”)

3. DE KRINGLOOP DER ZIEL

Dit boek gaat over een kunstenaar, Lantos genaamd en nu een meester is in het hiernamaals.

In dit boek worden vele vragen, waar de huidige mens mee worstelt, beantwoord, zoals:

Waarom is er zoveel leed op aarde?

Wat is de betekenis van het leven op aarde?

Waarom is er nog steeds oorlog en geweld?

Waarom grijpt God nooit in?

Kortom: vele vragen over de “waaroms en waarvoors” van het leven worden hierin beantwoord.

(4, citaat:…”volg mij op mijn weg en aanvaard mijn getuigenis, hoe onbegrijpelijk dit ook voor u mag zijn. Het is de heilige waarheid…”)

4. ZIELSZIEKTEN DOOR GENE ZIJDE BEZIEN

Dit boek zou het handboek moeten zijn voor iedereen, die op de een of andere wijze met psychiatrische patiënten te maken heeft. Het geeft een duidelijk beeld van het waarom van deze patiënten.

(5, Citaat:….”Stond de wetenschap ons toe – waar het mij dus om gaat – hier te mogen werken en werden de poorten van deze gestichten voor Gene Zijde geopend, dan kon men deze huizen binnen korte tijd sluiten of voor heel andere doeleinden gebruiken. Indien tal van meesters aan deze zijde hier in deze inrichtingen hun dagelijkse arbeid mochten verrichten, evenals de doktoren dat doen, konden al deze zieken worden genezen. Het leed door hen beleefd, zouden wij veranderen in geluk….”)

5. HET ONTSTAAN VAN HET HEELAL

Dit boek neemt u mee naar de tijd, miljoenen eeuwen geleden, toen de schepping nog moest beginnen, hoe de planeten en sterren zijn ontstaan en welke functie ze hebben in het heelal; of er inderdaad een “Oerknal” is geweest; hoe de mens, dier en plant zijn ontstaan en waar, welke weg de mens al heeft afgelegd en nog zal moeten afleggen; of er nog andere bewoonbare planeten zijn; hoe kleuren zijn ontstaan, waarom de mens twee ogen heeft, hoe ziekten zijn ontstaan, wat tweelingzielen zijn; en wat misschien wel het belangrijkste is, Wie of wat is God.

(6, citaat:….”diep in ons ligt het antwoord en dat moet u vóélen, geen mens kan u dat opdringen…”)

6. TUSSEN LEVEN EN DOOD

Dit boek beschrijft een vorig leven van Jozef Rulof, dat zich afspeelt in het oude Egypte. In die tijd werden de fundamenten gelegd voor onze geestelijke ontwikkeling. Het beschrijft de grote tijden in de Tempels, maar ook het waarom van de neergang.

(7, Citaat:….”Het instrument waardoor wij al de psychische en fysische gaven beleven en door wie ik thans schrijf, heeft deze ontwikkeling ontvangen. Hij is Dectar! En zijn leerling, de “grootgevleugelde” uit het oude Egypte gaf hem het boek “Tussen Leven en Dood”….)

7. DE VOLKEREN DER AARDE DOOR GENE ZIJDE BEZIEN

Dit boek was al klaar voor het uitbreken van WO II en verklaart u de geestelijke betekenis van deze verschrikkelijke oorlog. Het beschrijft o.m. de persoon Hitler en waarom hij moest verliezen. Waarom God niet heeft ingegrepen. Het behandelt de diverse geestelijke afstemmingen van de diverse volkeren op aarde en waarom Jozef Rulof in Nederland werd geboren. Dit boek bevat vele profetieën waaronder de splitsing en hereniging van Duitsland; waar uitvindingen zijn ontstaan en op aarde zijn gebracht, welke uitvindingen er nog meer zullen komen om de lijdende mensheid te helpen; waarom de Bijbel in strijd is met de werkelijkheid etc. etc. In dit boek spreekt de Liefde van God en Christus.
Meester Alcar zegt nog het volgende over het boek  “De Volkeren de Aarde door Gene Zijde bezien”.  “Ik verwijs u dus naar dit grootse geschenk door God aan uw leven geopenbaard. Gij kunt daarin uw geestelijke geschiedenis van de geboorte der mensheid af volgen. Het boek verbindt u met al de wetten, die de mensheid op haar tocht door de eeuwen beleefde en beleven zal tot het ogenblik dat Moeder Aarde en met haar al haar kinderen de eigen, door God opgelegde taak hebben volbracht. Het boek verbindt u met het ontstaan van al de levensgraden in Gods ruimten, het gaat u voor door de hellen en hemelen en brengt u aldus met leven en dood in aanraking, met hen die het aardse bestaan aflegden en hier aan deze Zijde hun evolutie voortzetten. Het boek stemt u af op de “Eeuw van Christus”!
Het is Christus wil, dat Zijn kinderen tot elkaar komen, elkanders leven eerbiedigen en liefhebben wat door God is geschapen. Hij vraagt van de enkeling, van de massa en van de mensheid het hoofd te buigen voor Gods wetten op een wijze, als Zijn Eigen Leven dit aan u oplegt.”

8. GEESTELIJKE GAVEN

Met dit boek in de hand kan de mens onderscheid maken tussen mensen met echte mediamieke gaven en de charlatans. Het beschrijft de diverse niveaus (graden) van gaven, die deze mensen kunnen bezitten. Hierdoor krijgen wij inzicht in het feit dat de ene mens met gaven bijvoorbeeld dieper kan “zien” dan de andere. Dit boek kan schoon schip maken onder al de mannen en vrouwen die zich als medium uitgeven. Alleen de goeden zullen dan overblijven en hebben ons mensen iets te zeggen.

(8, Citaat:…..”Bewust of onbewust leed berokkenen aan anderen, betekent eigen ondergang!…..”)

9. DOOR DE GREBBELINIE NAAR HET EEUWIGE LEVEN

Een soldaat vertelt over zijn leven, over de gruwelijkheden bij de Grebbelinie waarbij hij het leven laat en wat hij bij zijn binnentreden in de geestelijke wereld beleefde. Het laat ons het diepe geluk voelen, wanneer wij onze tweelingziel ontmoeten; het geluk dat ieder mens op aarde zoekt. Hoe hij zich gaat voorbereiden voor een taak op aarde in de psychiatrie, waar hij nieuwe kennis wil introduceren. Ook dit boek is op aarde gebracht om de mens te overtuigen van een eeuwig voortleven en dat God niets anders kan zijn dan Liefde.

10. MASKERS EN MENSEN

Frederik van Eeden heeft tijdens zijn leven alles willen doen om de mensheid vrede en geluk te schenken. Maar ook hij kende het leven niet en stond daarom machteloos. Eerst na zijn “dood” in 1932 kreeg hij in het hiernamaals de bevestiging van zijn aards vermoeden, dat er meer moest zijn tussen hemel en aarde. Het astrale leven wordt hem geopenbaard. Hij vraagt aan zijn meester of hij nog een laatste boek mag schrijven door een instrument op aarde. Deze genade wordt hem gegeven en in 1948 verschijnt “Maskers en Mensen”. In het eerste deel van deze trilogie worden de maskers, waarachter de mens op aarde leeft, beschreven, in het tweede deel worden deze maskers afgerukt en in het derde deel wordt de Goddelijke Rechtvaardigheid behandeld.

11. DE KOSMOLOGIE VAN JOZEF RULOF I, II, III, IV, V

Het is november 1944 als Jozef Rulof te horen krijgt dat hij, in opdracht van de hoogste Meesters in de Goddelijke Ruimten, zal uittreden om de Goddelijke Wijsheid en Openbaringen op aarde te brengen, opdat de mensheid zal weten. Dit worden de fundamenten voor de “Eeuw van Christus”. Nog dieper dan in het boek “Het Ontstaan van het Heelal” dringt hij, samen met zijn Meesters Alcar en Zelanus, door tot de “Albron”. In vijf boeken is deze Kosmische Wijsheid vastgelegd. En toch… het zijn slechts fundamentjes.

(9, Citaat…..”Daarom kom ik tot uw leven, mijn kinderen. Zeg álles, verklaar élke wet, maar deins voor niets terug! Verzacht niets! Verzacht géén wet! Verzacht géén liefde! Verzacht géén ellende, zég wat de “Almoeder” wil dat er nu gezegd wordt, vecht voor ónze “Messias”!)

12. JEUS VAN MOEDER CRISJE I, II, III

Deze boeken beschrijven het leven van Jozef Rulof, vanaf het moment dat zijn moeder, Crisje, van hem in verwachting is. Het geeft een zeer goed beeld wat het hem heeft gekost om al die Goddelijke Wijsheid op aarde te brengen. Maar ook hoe hij de eenvoud zelve was en bleef; hij wist dat hij in werkelijkheid geen enkele gave bezat, hij was “slechts” een instrument van zijn meesters, zonder wie hij niets mocht en kon.


DE 57 LEZINGEN I, II, III

Na WO II heeft Jozef Rulof honderden lezingen gegeven, waarbij hij zijn lichaam “afstond” aan zijn meester, waardoor deze meester zich rechtstreeks tot zijn publiek kon richten. Deze lezingen getuigen van een machtige passie, die de meester in deze lezingen legt. Hij is ontzettend begaan met het lot der mensheid. Hij smeekt a.h.w. zijn gehoor anders te gaan leven, opdat er een betere wereld ontstaat waardoor de mens zijn paradijs op aarde al kan hebben, indien hij Gods Wetten maar wil beleven.

Van deze honderden lezingen zijn er 57 in boekvorm vastgelegd.

VRAAG EN ANTWOORD I t/m VI

Naast de lezingen heeft Jozef Rulof zelf vele zgn. “Vraag en Antwoord”-avonden gegeven voor de lezers van zijn boeken. De mensen zaten met ontzettend veel vragen. Geen enkele vraag is voor hem te moeilijk en wordt op een wijze beantwoord, waaraan men kan afleiden, dat hier een Kosmisch Bewuste aan het woord is, door een man, die door ontzettend veel strijd de “Grote Vleugelen” heeft verdiend.

PLATENBOEK ‘HET SCHILDEREND MEDIUMSCHAP VAN JOZEF RULOF’

Naast de vele boeken ontving Jozef Rulof ook als medium honderden schilderijen. Dit platenboek is een verzameling van tekeningen, aquarellen en schilderijen welke Jozef Rulof naast het schrijven mocht ontvangen.

Inmiddels zijn er vertalingen in het: Engels, Duits, Frans, Spaans en Portugees.

Al deze boeken zijn te bestellen bij de Stichting GWG “De Eeuw van Christus”