Geestelijke gaven. Deel III

In deel I hebben we de zeven stoffelijke en de zeven geestelijke graden beschreven als fundament voor geestelijke gaven; in deel II hebben we verteld over inspiratie voor de kunst in het algemeen, over het zogenaamde “glaasje-draaien”, over wat nu talent is, het schrijvend mediumschap, et cetera. In dit deel zullen we het spreken onder inspiratie behandelen; wat de psyche trance is, over het mediamieke schilderen en tekenen, in tegenstelling tot de inspiratie.

Het spreken.

Als iemand de gave van het spreken onder inspiratie heeft, dan geeft dit Gene Zijde de mogelijkheid om ons door het directe contact het geestelijk woord te schenken. Het gevoelsleven moet daar natuurlijk wel voor openstaan. Voor alle duidelijkheid; Gene Zijde bemoeit zich niet met stoffelijk gepraat. Ook de gave van het spreken kent weer zeven graden, waarbij de vierde graad van inspiratie overgaat in de psychische trance.

(Citaat 73: . “Gene Zijde heeft steeds door de geestelijke inspiratie gewerkt, want duizenden uitvinders en geleerden hebben hieraan hun producten en wijsheid te danken..
…”Uitvinders rekenen meestal op inspiratie, die hun dan ook gegeven wordt, indien hun schepping tenminste ons leven en de mensheid dient. Ze putten eerst uit zichzelf, uit dat, wat aangeleerd is. Daarna treden ze in een hogere gevoelswereld, waar vandaan hun bewust weten moet komen, om hierdoor de vinding, die ze moeten scheppen, het aardse licht te geven…
…Voor de uitvindingen, die aan Moeder Aarde doorgegeven zijn, stonden aan deze zijde meesters gereed, om uw verlangens op te vangen, tot een hoogte op te voeren, waarna al die vindingen tot stand konden komen…Het merendeel is evenwel bezoedeld en voor oorlogsdoeleinden gebruikt, wat nimmer het doel van Gene Zijde is geweest.)

Er is door Gene Zijde heel veel gedaan voor het spreken. Hierdoor kon de massa wakker worden geschud. Bij het onder inspiratie spreken is er voor de spreker geen gevaar, omdat hij nog steeds zichzelf is. Bij het spreken onder de psychische trance ligt dat anders en is gevaarlijker. Als het medium nu niet volkomen afgesloten zou zijn, bestaat er de kans dat demonen, die altijd op de loer liggen, bezit van het medium zullen nemen. Dan volgt onherroepelijk de krankzinnigheid door bezetenheid.
Evenals bij het schrijven, verbindt de meester uit Gene Zijde zich met het medium op aarde, via de zonnevlecht. Het instrument wordt nu in het gevoelsleven van de meester opgetrokken en de meester gebruikt nu het lichaam en de spraakorganen om zijn wijsheid aan het publiek over te brengen. Het publiek echter moet kunnen voelen, dat datgene wat er wordt gezegd ook de waarheid is. Als je bijvoorbeeld de lezingen zou beluisteren die meester Zelanus heeft gehouden, met behulp van het lichaam en de spraakorganen van Jozef Rulof, dan zult u kunnen beluisteren hoe gepassioneerd hij is. Dan weer zacht sprekend, dan weer hard, zodat de toehoorders zich ook meegenomen voelen in het leven “achter de kist”. Het is de enorme bezieling van een meester die de harten van de toehoorders opent.
Het medium moet zich volkomen kunnen overgeven; als hij op 100% gekomen is, weet hij niet eens meer dat hij spreekt.

Vergelijk dit eens met de preek van de dominee of de priester. Wat hebben zij ons te zeggen? …Geestelijke Wijsheid soms!? Nee…anders zouden de kerken niet leeglopen.
Zowel in de beeldhouwkunst als in de schilderkunst is deze geweldige inspiratie ontvangen. Die meesters, u kent ze ongetwijfeld, losten geheel in hun kunst op. Op eigen kracht hadden ze dat nooit gekund.
De geïnspireerde mens die bijvoorbeeld over de natuur spreekt, wordt in die natuur opgetrokken. Hij is dan in staat om met een boom, een plant of bloem te praten!
Néé, bomen kunnen niet praten maar het is het leven als energie en kracht dat spreekt. Ook een boom, zoals alles dat leeft, is een deel van God!

Iedereen kent waarschijnlijk het “wonder” van Pinksteren. De apostelen spraken in alle talen. Dat was de inspiratie, zij werden opgetrokken, omdat zij zich volkomen konden overgeven. Jozef Rulof kon dat ook, ook hij gaf zich volkomen over. Zijn meester Alcar was het, die hem dit liet beleven. Dit is bijna door géén mens op aarde te bereiken.
Wanneer zal de mensheid dit eens aanvaarden? Wanneer zal de mensheid aanvaarden dat híj het was, die de belofte van Christus inloste. Wie twijfelt nog aan zijn enorme gave die hij in werkelijkheid niet eens bezat!!
Of zou de mensheid toch nog één grote “ongelovige Thomas” zijn en verklaren we alles wat we niet kunnen begrijpen voor krankzinnig?
Meester Alcar heeft niet zomaar gezegd, dat de mens de inhoud van de boeken eerst moest voelen; voelen dat dit de Waarheid is en dat het niet anders kán zijn. En als je het voelt ga je het ook begrijpen, en aanvaarden, en je eigen maken, en daardoor anders leven. Je gaat de wereld waarin we leven anders zien, het is alsof je overal achter kunt kijken.
En “last but not least”, je gaat je eigen leven beter begrijpen en zien op welke plek jezelf staat in je eigen evolutie; welke afstemming je hebt op een sfeer aan Gene Zijde, die je zult binnengaan als je komt te overlijden. Maar ook, wat je er nog voor moet doen.

De meesters aan Gene Zijde hebben geleerd en zijn in staat om zich met alles wat leeft, te verbinden. Dit behoort bij de ontwikkeling die ieder mens aan Gene Zijde zal doormaken. En die kennis die in de loop van miljoenen jaren aan Gene Zijde is vergaard, werd de wereld geschonken door het medium Jozef Rulof, althans een deel ervan. Want wat er in de boeken staat is slechts een fundament, maar genoeg om de aardse mens geestelijk te laten ontwaken en het geloven uit de onbewuste bijbel om te zetten in het geestelijk weten.
De meesters hebben zich één gemaakt met onweer en bliksem en konden vaststellen hoe die stoornissen zijn ontstaan. Op aarde kennen we daarvan de drijfkracht.
Dit alles zijn Goddelijke Wetten.
De mens kent de kosmische diepte ervan nog niet. De wetenschappers die nu in de sferen van licht wonen hebben zich Gods’ Schepping eigen gemaakt. De meeste aardse wetenschappers kunnen dat nog niet, omdat ze zich niet kunnen openen voor het leven “achter de kist”. De geleerden die dat wel konden zijn afgemaakt, omdat ze de massa eeuwen vooruit waren.

Voordat een medium op aarde in staat is om dóór hem een meester uit Gene Zijde te laten spreken, moeten er vele kosmische wetten worden overwonnen. Een mens op aarde kan dat zélf niet. Alleen een medium in handen van een meester kan iets dergelijks beleven.

(Citaat 74: ..”Eén op de miljoenen zál het beleven, de rest komt niet van zichzelf los, ook al is het geestelijk verband intact”)

De psychische trance gaat buiten het leven van een medium om. Bij de geestelijke inspiratie straalt het uit zijn ogen. Het medium voelt het en het komt als een vloedgolf door hem heen.

(Citaat 75: Uw charlatans versjacheren al deze gaven, maken ervan wat ze zélf aan gevoel bezitten en dat is hemeltergend slecht.”
en
…”We trappen niet, wij hebben slechts pijn in ons hart te moeten zien, hoe verdierlijkt deze mensen zijn. Maar wij hebben geen eerbied voor hun hondse gevoelens, omdat het mensen zijn! Wij wéten waar ze leven en hoe hun intreden aan deze zijde zal zijn. Straks moet u zelf maar oordelen…” .)

(Citaat 76: “Het afdalen in een gave is nu het beleven van de occulte wetten en het inverbinding-komen met de astrale wereld.” )

Als een medium het juiste gevoelsleven heeft, kan hij de psychische trance beleven. Hij kan dan onderscheid maken tussen datgene wat van hemzelf is en wat van Gene Zijde is. Was het gevaar groot onder de geestelijke inspiratie, bij de psychische trance is dit gevaar nog veel groter. Dit komt omdat een geest uit Gene Zijde bezit neemt van het lichaam. Dan is het: óf geestelijke wijsheid ontvangen of afgevoerd worden naar de psychiatrische inrichting.
De psychische trance wordt daarom geheel door Gene Zijde in eigen handen gehouden. Op eigen kracht is dit niet te bereiken.
Het aantal mensen dat zich de psychische trance maar hebben toegeëigend is schrikbarend hoog. Ze maken misbruik van de goedgelovigheid van de mens die zoekende is.

(Citaat 77: “Niet één van hen denkt maar een ogenblik aan Christus – aan Golgotha – en aan al de christenen die zich hebben ingezet voor het geestelijk weten en de ontwaking van de mensheid. Deze charlatans gaan over lijken…” )

Op het internet staan duizenden sites van helderzienden, paragnosten, mediums, enz, enz.
“Hier is de bekende ziener, die raad geeft in alles. Kom toch, ik heb de gaven!”
Ze kunnen gewoon hun gang gaan en niemand die hun een halt toeroept. Echter, hoe meer de goedgelovige massa geestelijk ontwaakt, des te eerder worden de charlatans van het toneel verdreven. Kortom, ook de goedgelovige massa is er schuld aan; zij laten ze bestaan. Daarnaast zóú de parapsychologie er veel aan kunnen doen, ware het niet, dat ook zij het “leven achter de kist” niet aanvaarden. Die geestelijke wetenschap is voorhanden maar zij aanvaarden het niet. Hun gevoelsleven laat dat niet toe. En intussen kunnen de zogenaamde media hun gang maar gaan, kloppen ze het geld uit de vele portemonnees en nagelen Christus weer aan het kruis.

(Citaat 78: Op uw grote aarde leven hoogstens vijf van deze instrumenten. De rest van al de duizenden anderen beleven bewust en onbewust bedrog. Maar in de steden leven zeker honderden media, die zich loslaten op de goedgelovigen en het evenwicht van deze zielen verstoren en ongelooflijk veel kwaad doen. Als hongerige jakhalzen werpen ze zich op de geestelijke gaven en op datgene, wat wij aan onze instrumenten hebben doorgegeven. Zij hebben hun deel daarvan genomen en verkocht om zich van een goed bestaan te verzekeren.”)

(Citaat 79: “Heb ontzag voor het waarachtige produkt, buig uw hoofd en sta naast onze media. Help hen te strijden, zet uw leven voor hen in, u helpt en u dient Christus. Heb eerbied voor de goede krachten. Maak hen niet onnodig af. Hun leven is toch reeds moeilijk genoeg, want zij leven tussen leven en dood en hebben toch hun eigen stoffelijke zijn te vertegenwoordigen. Maar hun gaven kunt u herkennen. Zij hebben u iets te zeggen voor oog en hart en zij zijn in ónze handen!”..)

De helderziendheid.

(Citaat 80:…”Als er één gave is bezoedeld, dan is dat toch wel de helderziendheid.”
“Iedere hond en kat, tot zelfs het kleinste insekt, bezit deze stoffelijke gevoeligheid. Het is de lichamelijke sensitiviteit, waardoor de ziel reageert en die de persoonlijkheid moet vertegenwoordigen.”
)

De helderziendheid kunnen we onderverdelen in:stoffelijke helderziendheid

 1. stoffelijke helderziendheid
 2. geestelijke helderziendheid.

De stoffelijke helderziendheid.

Ook de helderziendheid kent zeven graden. We vinden ze terug in de menselijke afstemming en zijn:

 • voordierlijk
 • dierlijk
 • grofstoffelijk
 • stoffelijk
 • geestelijk (3)

Elk mens vertegenwoordigt de eigen levensafstemming en die wijst aan, in welke graad het innerlijk leven zich bevindt. Ook bepaalt de graad de afstemming op een hemel of hel in het leven na de dood. M.a.w. waar gaan ziel en geest na de dood naar toe.

Deze aangeboren helderziendheid wordt door zoveel mensen echter zo ontzettend opgeschroefd, dat het lijkt alsof het een wereldwonder is. Zij die dit doen begrijpen hun verkregen talent niet eens. Zou dat wel zo zijn, dan zouden ze niet eens in de schijnwerpers willen staan.
De mens heeft de stoffelijke helderziendheid, zoals ook het dier dat heeft, maar hij denkt dat hij geestelijke gaven bezit. Maar dat kan niet.

De vraag is natuurlijk, hoe komen al die helderzienden en psychometristen dan aan deze helderziendheid; hebben ze geestelijke gaven, zijn ze dus door de astrale wereld begaafd? Niet één heeft hierover zekerheid.

Wat deze mensen bezitten komt door het aanvoelen tot stand!!!!

De echte helderziendheid bezitten zij niet. Zij voelen stoffelijk aan en dan lijkt het alsof ze de helderziendheid bezitten. Echter, de gehele natuur bezit dit gevoel en is daarom niets bijzonders. Deze helderzienden zijn niet in staat hun eigen bewustzijn te overtreffen. Deze helderziendheid heeft geen betekenis voor Gene Zijde.
In het eerste deel van deze reeks hebben wij de basis gelegd voor deze serie.
We zijn begonnen met de zeven stoffelijke en de zeven geestelijke graden voor de mens. Dat is de basis. Al die graden moeten door alle mensen beleefd worden om uiteindelijk het hoogste bewustzijn te bereiken in het blanke ras.

(Citaat 81: Dat bewustzijn ligt aan het organisme vast en is het verkregen bezit van Moeder Natuur.)

De mensen die de stoffelijke helderziendheid hebben kunnen dit slechts door het aanvoelen van de eigen bewustzijnsgraad. Dit is telepathie. Het aanvoelen van de eigen graad. Soms voelt hij niets en voelt hij fout en heeft hij geen contact. Dan staat hij voor een hogere levensgraad en die is te ijl voor hem. Meestal wordt er dan maar op los gefantaseerd met alle nare gevolgen van dien.
Zijn voelen gaat dwars door die hogere levensgraad heen. Deze mensen zien en voelen dus door hun eigen verkregen bezit van moeder natuur, zoals ook een oerwoudbewoner het andere leven aanvoelt en hij is hierin weer heel scherp, omdat dit leven de splitsing van de blanke niet kent en nog natuurlijk onbesmet is. Ze schermen dus met iets dat iedere hond en kat bezit en is niets bijzonders. Deze helderziendheid kortom van die mens zelf en heeft niets uit te staan met de geestelijke helderziendheid. De geestelijke helderziendheid heeft te maken met Gene Zijde. De telepaat beleeft dus het stoffelijk aanvoelen, denkt en voelt zélf, maar denkt met Gene Zijde in verbinding te zijn en dat is niet mogelijk.
Natuurlijk is het mogelijk dat de mens zich met andere graden kan verbinden. God immers gaf ons mensen deze gevoeligheid en legde die aan ons stoffelijk organisme vast.

(Citaat 82: Nu spreekt voor u als mens het eigen verkregen bewustzijn, de persoonlijkheid, want die schept en handelt door de verkregen gevoeligheid.”)

Al die telepaten, psychometristen, de helderzienden van deze tijd leven in hun eigen graad van gevoeligheid, die verkregen en verworven is door hun geestelijk bewustzijn.
Dat geestelijk bewustzijn kent evenwel ook zeven graden van ontwikkeling en daarvoor zijn weer vele levens nodig om dit tot het eigen verkregen bezit te rekenen.

Laten we hiervoor een maatschappelijk voorbeeld geven.
In de studie voor geneeskunde heb je een aantal niveaus.
Globaal de volgende:

 1. de arts-assistent in opleiding ( aaio)
 2. de arts in opleiding (aio)
 3. de arts
 4. de specialist
 5. de professor.

Niet alle artsen hebben het vermogen om specialist te worden. Doet hij dit wel dan gaat hij fouten maken. De echte arts zegt tegen zichzelf: ” Ik kan tot hier gaan en niet verder”. Zij kennen hun eigen graad van mogelijkheden.

Vertalen we dit voorbeeld weer naar de stoffelijke helderziendheid, dan doet zo’n iemand ( de aaio) , alsof hij het hoogste bezit ( de prof).
Kortom, ook bij de stoffelijke helderziendheid ken je de niveauverschillen, de graden dus.
Een ander voorbeeld dat iedereen wel kent.
U bent iets aan het doen en ineens krijgt u de gedachte dat er iemand die u kent binnen luttele seconden zal telefoneren of voor de deur staat. En inderdaad, het gebeurd. Dit is niets bijzonders. Maar de stoffelijke helderzienden en de psychometristen zeggen dat ze hierdoor, wat dus heel gewoon is, wereldberoemd zijn.
Deze vorm van aanvoelen behoort dus tot de eigen soort, graad. Was die iemand van een hogere graad, dan had u niets gevoeld. We kunnen daarom alleen maar aanvoelen wat op dezelfde graad of daaronder ligt. Aan Gene Zijde is het niet anders. Ook zij kunnen zich slechts verbinden met die graad, die soort die hun eigen afstemming of lager heeft.

De stoffelijke helderziende voorspelt doodleuk dat u of iemand uit uw omgeving spoedig zal sterven, ze breken banden van liefde en verscheuren uw leven, ze trappen u op uw hart, ontnemen u het geloof en doen, alsof het hun niets aangaat.
Deze mensen wil Gene Zijde onschadelijk maken

Als we deze graden kunnen aanvoelen, dan verzekert Gene Zijde ons, dat wij ons door dit aanvoelen een enorme wijsheid eigen maken en dat we dan élk medium kunnen peilen en geestelijk natuurlijk kunnen ontleden.

(Citaat 83 : Als een telepaat wel geestelijk is ingesteld dan staat hij in principe open voor de geestelijke inspiratie en zou hij in staat zijn deze te ontvangen, wanneer hij tenminste voor onze wereld zou willen dienen. Meestal willen deze mensen evenwel zelf iets zijn en handelen thans dan ook op eigen kracht.)

De geestelijke telepathie echter maakt scherp onderscheid tussen de ene en de andere graad. Die kloof is alléén te overbruggen door liefde te geven aan anderen, het leven van God te dienen. Dan pas is de geestelijke graad te bereiken.

Hans Roesink