Geestelijke gaven. Deel V

Het genezend mediumschap.

(Citaat 87: …”Onze Vader in de hemel schonk aan Zijn kinderen krachten en gaven om het andere leven te kunnen dienen, te troosten en te steunen, te overtuigen van het eeuwige voortgaan en om het zieke lichaam te genezen. De mens heeft al deze geschenken van God niet begrepen en er een eigen wereld van gemaakt, zodat ook de gave voor het genezende mediumschap bezoedeld is. Hoe vreselijk met deze gave huisgehouden is, behoef ik u eigenlijk niet eens te vertellen: tal van rechtzaken, door onbevoegden veroorzaakt, geven u het antwoord…”)

Het genezende mediumschap is op aarde nog vrijwel onbekend. Toch zijn er heel veel media die zich geroepen voelen om te genezen door de gave van het mediumschap óf omdat zij zich deze gave hebben toegeëigend. Iedere genezer doet het weer anders. Het waarachtige genezende medium is echter aan wetten gebonden. Indien een medium deze gave “bezit” hoort daar ook de psychische trance bij, de helderhorendheid bij en de helderziendheid. Deze laatste twee kunnen pas dan worden beleefd als ook de psychische trance kan worden beleefd. Is dat het geval, dan is de zieke in veilige handen; namenlijk in die van een meester van Gene Zijde. Er zijn maar weinig media op aarde die al deze gaven hebben. Deze media zijn zelfs in staat om de wetenschap te overtreffen. In de boeken van Jozef Rulof vindt u daarvan ettelijke voorbeelden. Deze media grijpen alleen in bij ziekten, waarvoor de doktoren machteloos staan. Wat een dokter wel genezen kan komt dan ook niet bij een medium.
Laten we niet vergeten dat de vele uitvindingen in de medische wetenschap óók van Gene Zijde komen.

De meeste zich medium noemende mensen weten niet wat er gebeurt als zij hun handen op zieke plekken neerleggen.
Jozef Rulof zegt hierover:
(Citaat 88:” En dat behoren ze toch te weten, want anders wordt het genezen een luk-raak-spel, waardoor ongelukken kunnen gebeuren en waarmee het leven van een mens gemoeid is”)

Het waarachtige medium staat nooit alleen. Hij weet alles van de zieke af en tast daarom nooit in het duister. Dit medium is ook niet in staat om nog meer ellende te veroorzaken. De meester van een dergelijk medium wil de mensheid helpen en niet afbreken. Deze meester laat zich niet binden door de nonchalance van een medium; hij is niet meer in staat om afbraak door te geven.
Een waarachtig medium, die deze buitengewone gave bezit, doet precies wat zijn meester van hem vraagt. Voor het genezen van zowel de lichamelijke als de geestelijke ziekten is de helderziendheid onmisbaar. Hij of zij die zich medium noemt en deze gave niet bezit, staat ook niet stevig op de benen.
Hij/zij zal op een bepaald moment moeten aanvaarden, dat de diagnose fout is gesteld. Ze voelen wel wat maar geven daar hun éígen interpretatie aan met alle mogelijke negatieve gevolgen vandien.

Ook hier geldt weer dat een meester van Gene Zijde zelf alles in handen heeft en slechts dat aan het medium doorgeeft wat op dat moment voor die zieke van belang is. Ook voor de zieke betekent dit overgave aan een meester en accepteren dat behandelingen gaan zoals ze moeten gaan.
Dat houdt tevens het accepteren in dat er geen genezing mogelijk is.
Als voorbeeld noemen we hier de 4e, de 5e, de 6e en de 7e graad van kanker.

In 1943 werd het boek “Geestelijke Gaven” voor het eerst uitgegeven. We zijn nu 57 jaar verder. Uit het onderstaande citaat kunnen we zelf vaststellen of er iets is veranderd. Bedenk hierbij dat het Christus’ Wil is dat de mens op aarde dit weet en dat Gene Zijde een uitgebreide studie heeft gemaakt van datgene er op aarde op dit gebied gebeurt. Als er niet zoveel charlatanerie op dit gebied op aarde zou zijn, toen en in de toekomst, dan zou hier nooit een heel boek van zijn verschenen.
Gene Zijde wil de mensheid helpen en niet laten afbreken in hun naam!!

(Citaat 89:..”Ontzettend veel mensen geven zich op goed vertrouwen over aan de media, én de charlatans onder hen, omdat ze elders geen hulp hebben gevonden, met het droeve gevolg, dat tal van zieken hun tol hebben moeten betalen en sommigen zelfs hun leven erdoor verloren. De genezende gave plaatst het medium voor de astrale wetten en voor die van het stoffelijke lichaam, en daar is kennis voor nodig.
Op verschillende wijzen geneest de mens buiten de wetenschap om en dit noemt men kwakzalverij. Maar is een genezer voor onze wereld een kwakzalver? Heeft het medium recht om erkend te worden? Het is wel de moeite waard dit alles te volgen en uw charlatan aan te tonen in welk gevaar een zieke verkeert, wanneer onbezielde en onkundige, levend-dode handen willen genezen. Dit voor – dokter – spelen is levensgevaarlijk, maar ook hiervan trekken deze mensen zich niets aan en gaan hun eigen weg, niemand roept hun een halt toe. Ze weten heel goed, dat ze zich voor het gerecht moeten verantwoorden, maar deze wetten zijn niet afdoende, ze kruipen toch door de mazen van de wet en genezen.
Wie geloof bezit en rechtvaardig is, wie liefde in zich draagt en openstaat voor de lijdende mensheid is reeds een heel eind op weg om een zieke wat steun en troost te schenken en een genezing tot stand te brengen, waar kruiden en medicijnen moesten falen. Voor God is nog steeds de liefde overheersend en duizenden mensen zijn door dit “heilige vuur” volkomen hersteld. Niet alleen lichamelijk, maar ook geestelijk…”)

De genezende gaven kennen ook weer zeven graden. De media leven in de derde en vierde graad, waarbij alléén de vierde graad in handen is van het medium. De derde graad kan alleen aanvoelen en niet helderziend zijn of tekenen of schrijven. Dit medium in deze graad kan enkel genezen, alhoewel er maar enkele tussenzitten, die wel helderziend zijn, genezen kunnen of kunnen tekenen en schilderen. Deze derde graad is a.h.w. een overgangsgraad tussen het wel of niet de psychische trance kunnen beleven. De vierde graad is helemaal in handen van een meester.
De eerste twee graden bezitten de stoffelijke gevoeligheid en kunnen daarom niet de geestelijke diepte van een zieke peilen. Wat gebeurt hier namenlijk. Door het aanvoelen komt de aard van de ziekte in hun zelf. Dit heeft niets te maken met een geestelijke dokter, zoals zovelen denken. Daartoe zijn deze twee eerste graden niet in staat. Ze zijn zelf bezig en heeft met een meester van Gene Zijde niets van doen.

Een enkel instrument uit de derde en de media in de vierde graad worden door hun meester in al deze wetten opgetrokken. Deze kunnen dan ook diagnoses stellen door hun meester en deze zijn onfeilbaar, omdat de meester in de diepste diepten van een zieke kan “kijken” . Een zieke kan zich in dit geval veilig weten in de handen van Christus, want een meester van het licht dient Hém.

Wat is nu een belangrijk verschil tussen een arts en een medium?
Een arts geeft medicijnen die een proces moeten bespoedigen of afbreken of de stoffelijke afbraak moet voorkomen. Hij probeert de zieke organen te helpen, meer kan hij niet doen. Een goede arts weet dat en moet hierin ook zijn machteloosheid aanvaarden.
Een medium geeft echter het genezende aura van Gene Zijde door en van hemzelf. Hierdoor herstellen zich de weefsels en krijgen daardoor meer vitaliteit. Deze behandeling werkt niet alleen stoffelijk maar ook geestelijk door; het is versterkend, opheffend en geestkrachtig liefdevol. Want de reine levensaura van de mens is bewust bezielend. Op deze manier konden ook de apostelen hun genezingen doen.
Christus deed dat door de Goddelijke bezieling.

N.b. Ook de Goddelijke bezieling is niet in staat om iemand die dood is weer tot de levenden terug te roepen. M.a.w. Lazarus was niet dood maar schijndood. Bij hem was het fluïdekoord nog niet gebroken. Was dit wel zo, dan had ook Christus niets meer kunnen doen.

Een zieke die in handen is van een medium in de vierde graad die de psychische trance kan beleven, heeft zich geen zorgen te maken over zijn veiligheid.
De meester zelf van dit medium verbindt zich immers met de zieke en behandelt. Dit zijn liefdegeesten pur sang. Een liefde die wij op aarde nog zelden tegenkomen.
Dit ligt echter allemaal nog in het verschiet.
De meester geeft aan het medium door wat hij waarneemt en het medium vertelt weer door aan de zieke. Op deze manier heeft Jozef Rulof in zijn tijd vele genezingen tot stand kunnen brengen door zijn meester; zieken die door de medische wetenschap al waren opgegeven. Talloze voorspellingen zijn er door hem gedaan en toch geloofden ze hem niet.
Vergeet niet dat een meester van Gene Zijde het menselijk organisme kent zoals geen aards geleerde het kent. De astrale arts is de aardse arts vér vooruit.
De astrale arts kan las het moet teruggaan naar het allereerste begin van de ziekte, al moet hij daarvoor vele levens terug. Dat alles ligt voor hem open. Ongelooflijk maar waar.

N.b. In ons artikel: Het ontstaan van lichamelijke ziekten hebben we dit uitgebreider beschreven.

De zieke zélf heeft natuurlijk ook zijn eigen verantwoordelijkheid. Als hij de raad van het medium die hij doorgeeft van zijn meester niet opvolgt, dan is ook een meester niet meer in staat iets te doen.

De Christian Science.
De oprichtster van deze beweging is Mary Baker Eddy. De geneesmethode die zij aanhangen is eigenlijk heiligschennis. De aanhangers willen een been dat gebroken is beter bidden. Dat gaat niet. Daarvoor zijn er dokters die de mens helpen.
De meesters aan Gene Zijde hebben ook deze beweging onder de loep genomen en het onnatuurlijke hiervan vastgesteld. Ook Mary Baker Eddy heeft dit aan Gene Zijde moeten aanvaarden. Toen zij haar fouten inzag heeft zij meester Alcar gevraagd om in het boek “Geestelijke Gaven” haar gedachten vast te leggen en om dit aan al haar volgelingen onder alle volken door te geven. Ze wilde hiermee haar fouten enigszins goed maken.

Mary Baker Eddy zegt tegen al haar volgelingen vanuit Gene Zijde het volgende:
(Citaat 90: “Ik leerde aan deze zijde de wetten van God kennen. Ik heb geleerd, wat God heeft gewild en hoe het menselijk wezen op aarde geholpen kan worden. Voor ’n gebroken been is aardse hulp nodig. Het been kan genezen, wanneer het gezet is, zijn kunst is het bewuste dienen
door wetenschappelijke studie, en dit heb ik in de handen van God teruggevoerd.
God weigerde beslist. Aan deze zijde zag ik, waarom God mijn gebed geweigerd heeft. Ik was in opstand en in botsing met de stoffelijke wetten.
U scientisten moet aanvaarden, dat niet alles door het gebed kan worden genezen. De hoogste engelen aan deze zijde hebben mij van mijn onkunde overtuigd, waarna ik diep mijn hoofd heb moeten buigen. Bidt, bidt steeds God en vraagt om genezing, maar weigert geen stoffelijke hulp, volgt door de wetenschap Gods kracht en macht, dan pas heeft uw gebed Goddelijke betekenis. Bidden alléén helpt niet, wanneer die hulp noodzakelijk is.
Pas daarna heeft het gebed betekenis. Ik dacht door God het onmogelijke tot stand te brengen en verbrijzelde mijzelf, ik beging fout na fout, niet wetende, dat toch Gods zegen altijd geschonken wordt. Ik vernietigde de wetten voor het stoffelijk leven, ging regelrecht tot Hem, die ons aller Vader is en leefde boven de eigen machten en krachten, die in mij waren en die de hogere ontwaking niet konden beleven.
Door uw geneesheer tot God, wil ik u van deze zijde uit zeggen, dan tot Hem door uw rein gebed en de wil om Zijn hulp te aanvaarden! Dit is hetgeen ik tijdens mijn leven niet heb begrepen. Ik bracht een kloof tussen Hem en mij en uw levens. Geve God, dat dit woord tot u komt. God schonk mij deze genade, waarvoor ik dankbaar ben. Ik dwaal over de aarde, ben op zoek naar het instrument, dat mijn gedachten zal opvangen. Dan pas ga ik aan deze zijde verder en bereik ik het hogere ik. Mijn rust hebt u in uw handen.
Uw Mary Baker Eddy.”)

Veel genezers zijn van mening, dat het nodig is dat zijn cliënten zich ontkleden. Gene Zijde zegt hierover dat dit absoluut niet hoeft.

(Citaat 91: “De zieke behoeft zich niet te ontkleden, naaktheid is absurd, dit te eisen is het verlangen van het hartstochtelijke en dierlijke instinct, dat het lichaam wil bezitten”)

De levensaura dringt door alles heen, zelfs door de hak van een schoen; het is de astrale kracht, waardoor al het leven is ontstaan. Deze genezers hebben geen enkel benul van geestelijke gaven en spijkeren Christus weer aan het kruis. Is het dan zo verwonderlijk dat de medische wetenschap zo septisch staat ten opzichte van het “paranormale wereldje”?

Het boek “Geestelijke Gaven” is geschreven, we hebben dit al eerder vermeld, om de mensheid voor deze charlatans te waarschuwen.
Het ligt aan ons zelf of we het geestelijk kaf nog langer onder het geestelijk koren willen laten voortbestaan.
Zijn er dan geen goede media? Natuurlijk zijn die er, maar u hoort er weinig van. Zij timmeren niet aan de weg maar doen gewoon hun werk vanuit een grote dienende liefde voor de medemens.

Het is een wijdverbreid misverstand door aan te nemen dat een medium zijn krachten voor niets maar moet doorgeven. Ze zouden dus geen geld mogen vragen.
“Onzin”, zeggen de meesters.
(Citaat 92: .”Hoe moeten wij onze instrumenten, die zich geheel voor hun taak geven, in leven houden? Waardoor moeten zij zich op krachten houden, als ze geen eten kunnen kopen? Van astrale kracht alléén kunt u niet leven. De meesters zeggen, hoe de zieken moeten leven, maar ook hoe het instrument zijn gezondheid behoudt. De behandeling moet vergoed worden: wie veel heeft, betaalt ook voor de armen, die gratis geholpen zullen worden. Wij zorgen ervoor, dat geen woekerwinsten gemaakt worden. Niet één instrument in onze handen is ertoe in staat. Wij rekenen geen grote bedragen voor de gestelde diagnose, we zien door uw leven heen en stellen pas dan uw stoffelijke gave vast.
Het waarachtige instrument begaat geen zonde, wanneer het iets van geld moet aanpakken. De goeden vinden het toch al ontzettend, dat ze geld moeten aanvaarden. Liever zouden zij hiervan zijn verlost. Maar kan dat? Als u dit voelt, heeft het tevens geen betekenis meer. Indien wij waarnemen dat het instrument de geldkoorts heeft, staat het medium direct alleen en trekt Gene Zijde zich terug.”)

Hans Roesink