Geestelijke gaven. Deel IV

(Citaat 84: “We gaan thans over naar de geestelijke helderziendheid, het beroemde zesde zintuig, waarover zoveel gesproken en geschreven is en waarvan toch zo weinig bekend is op aarde. Hoe werkt, hoe beleeft men het zesde zintuig? Wanneer het medium voor onze wereld een taak te verrichten heeft, kan de astrale meester dit gevoelsleven in zijn eigen leven optrekken en komt deze bovennatuurlijke eenheid tot stand. Op eigen kracht is het zesde zintuig of de geestelijke helderziendheid niet te beleven en toch denken heel veel mensen, dat ze deze gaven zelf bezitten.”)

Er zijn op aarde heel weinig mediums die tot de geestelijke helderziendheid in staat zijn. Bij hoge uitzondering wordt deze bijzondere gave door Gene Zijde toegepast. Wie echter denkt zelf te kunnen handelen, die verbreekt het contact en staat dan volkomen alleen. Deze gave is slechts te ontvangen.
Ieder weldenkend mens kan zich voorstellen, dat een geest van het licht dit zelf in handen wil houden, opdat datgene dat op aarde gebracht moet worden, zuiver is. Deze geest kijkt er wel voor uit om zichzelf te bemodderen, laat staan dat hij daartoe nog in staat is.

De helderziendheid kan zowel bewust worden beleefd als onbewust.
Het verschil is dat de bewuste helderziendheid voor Gene Zijde dient en de onbewuste helderziendheid eigenlijk geestelijke inspiratie is. De onbewuste helderziendheid kan zelfs beleefd worden, zonder te weten dat deze gave aanwezig is en zelf als men van Gene Zijde niets weet. Dit heeft als voordeel dat het aardse bewustzijn volkomen is uitgeschakeld. De onbewuste helderziendheid is in sommige gevallen zelfs sterker dan de bewuste helderziendheid.

Geestelijke helderziendheid is:
– waarnemen buiten het eigen bewustzijn om;
– het zien in de geest, in het leven aan Gene Zijde;
– bewust beleven van beelden die worden gegeven;
– een Goddelijk geschenk;

De onbewuste helderziende weet niet altijd of hem/haar de beelden gegeven zijn. Dit heeft te maken met de persoonlijkheid zelf én de instelling van het innerlijke leven. Zij leven meestal in de derde of vierde levensgraad.
De derde graad kan instorten omdat het eigen verlangen naar voren treedt en zich zo voor Gene Zijde uitschakelt, de vierde graad echter kan niet meer instorten. De derde graad kan slechts ontvangen; de vierde graad beleeft en dit geestelijk verschil is enorm groot. De derde graad is niet in staat achter “de kist” te zien, de vierde graad beleeft daarom bewust de occulte wetten en ontvangt kosmisch weten en ziet achter de wetten van leven en dood. Hij kan zich deze wetten eigen maken waardoor ook zijn bewustzijn zal veranderen.
Deze gevoelsgraden, de derde en de vierde dus, stellen zich op Gene Zijde in en ontvangen nu geestelijke boodschappen. Deze media hebben meestal naast hun helderziendheid nog andere gaven, waardoor Gene Zijde kan werken.
We hebben het al vaker aangehaald dat Gene Zijde niets liever wil dan de kloof tussen leven en dood te overbruggen. Deze media geven vaak boodschappen door van geliefden die al zijn overgegaan. Zij weten hoe de achtergeblevenen op aarde het maken. Ze geven liefde en wijsheid.

(Citaat 85: “Miljoenen mensen hebben op deze wijze hun geestelijke liefde mogen beleven en waren God dankbaar voor het verkregen bezit.”)

De geestelijke helderziende zal nooit raad geven o.a. betreffende het al of niet verhuizen. Toch doen vele zogenaamde media dat. Hierdoor echter hebben ze zich geestelijk vermoord en hun gaven verloren. Gene Zijde behandelt alléén geestelijke problemen en stoffelijke ellende die lichamelijk wordt gevoeld en beleefd. Gene Zijde wil de lijdende mensheid helpen. Zij stellen zich niet meer voor het stoffelijke leven open omdat zij het aardse hebben afgezworen.

Een medium in de vierde graad heeft niets te willen maar moet zich steeds volledig overgeven en zijn persoonlijkheid totaal willen inzetten. Het leven aan Gene Zijde eist nu eenmaal dat de geestelijke graden van de helderziendheid worden beleefd en niet de stoffelijke.

Het is hierdoor, dat niet één charlatan voor u een geestelijke boodschap kan ontvangen, omdat hij onmiddellijk met de astrale wetten in strijd is en heeft hij zijn machteloosheid maar te aanvaarden.

De charlatan voert de gaven naar de duisternis. Het is nu te begrijpen dat Gene Zijde de gaven zelf in handen houdt. Wil het medium niet luisteren dan trekt de meester zijn handen van hem af en staat hij open voor de duistere hellen, die zich door hem volkomen uitleven.

Ook mogen media niet denken dat Gene Zijde verkeerde boodschappen geeft. Denkt hij dit wel, dan denkt het medium zelf. Als we dit beleven, kunnen we beter even wachten tot het medium zijn zekerheid teruggevonden heeft. Gene Zijde komt dan weer op geestelijke kracht terug en pas dan is er sprake van onfeilbaarheid.

De derde en vierde graad is dus niet in staat om zelf te zien. In de vijfde graad kan dit wel, ware het niet dat dit niet vanaf de aarde te beleven valt tenzij…..een meester een grote taak voor de aarde moet volbrengen. In dit geval kan zelfs de zevende graad worden beleefd. Deze laatste graad is echterkosmisch diep.In de zevende graad wordt het medium daarom met de astrale wetten verbonden en beleeft hij de grote vleugelen. Deze graad heeft een aparte ontwikkeling nodig en wordt door de psychische en fysische trance ontwikkeld. Dit duurt een vrij lange tijd omdat het medium alle wetten in de ruimte bewust beleeft.

Slechts de aller-, allergrootsten op aarde hebben deze enorme helderziendheid mogen beleven.

Jozef Rulof was zo’n medium. Ze zijn éénlingen op het gebied van het occulte. Dit komt maar eens in een paar eeuwen voor. Dit medium heeft een taak te verrichten voor de mensheid en dit hoort bij het grote plan dat Christus zelf heeft opgesteld.

Het is mogelijk de geestelijke helderziendheid te beleven en toch geen gaven te bezitten. Dit overkomt vele onwetenden die toch gevoelig van geest zijn. Het is het gevoelsleven die deze mensen met de astrale wetten verbindt.
Het komt heel veel voor dat deze eenheid mensen tegen iets beschermt. Vaak is het een familielid die dan de beschermgeest is van het aardse wezen.

Ook in de slaap zijn we te bereiken maar dan in dromen. Deze helderziende dromen kunnen ons uiteraard alléén gegeven worden. Deze helderziendheid maakt ons wakker en kan alleen ontvangen worden tussen de derde en vierde graad van de slaap. Ook de slaap kent dus zeven graden.
Deze opgelegde droom wordt ons dan ook gegeven door een astrale persoonlijkheid en dit is de geestelijk bewuste inspiratie. De mens zelf is onbewust. Veel wetenschappers hebben zo hun ideeën ontvangen.

Het medium in de derde en vierde graad beleeft precies hetzelfde proces, echter op voorwaarde dat hij bewust dienend bezig is.
Een psychometrist kan dit niet beleven want deze wetten zijn niet op eigen kracht te beleven. Een psychometrist voelt daarom alleen stoffelijk aan en niet geestelijk, omdat dit laatste alleen ontvangen kan worden.

Er zullen ongetwijfeld lezers zijn die wel eens op een avond naar een lezing zijn geweest van een psychometrist of een medium.
Hieronder geven wij een citaat weer uit het boek “Geestelijke Gaven”, waardoor de bezoeker zelf kan oordelen.

(Citaat 86: …Ze ( psychometristen. Red.) kunnen deze wetten op eigen kracht niet beleven. En onzin verkopen, de gaven bezoedelen en hun reputatie, waarvoor zij zich zoveel moeiten en zorgen hebben getroost, vernietigen, willen ze niet!
U kunt het dus onmiddellijk aan het gegeven woord of het gegeven visioen vaststellen. Vele helderzienden denken dat een beeld tot ons leven behoort, wanneer zij het maar ingewikkeld maken. Maar dat zijn slechts hun eigen gedachten. Ons leven is als uw eigen leven: eenvoudig, indien u de wetten maar kent. Het visioen maken wij niet onbegrijpelijk voor u, wij trachten steeds duidelijk en begrijpelijk ons weten in beeld en schrift door te geven, daar het anders voor uw leven geen betekenis zou hebben. Wanneer een ziener moet waarnemen, geloof ons toch, dan ontvangt het beeld geen diepte en kan het medium u onmiddellijk met het verkregene verbinden. Indien het medium gaat zoeken en zelf geen antwoord heeft voor hetgeen gezien is, indien het beeld u hakkelend en stuntelig gegeven wordt, leg het dan gerust naast u neer, het zijn niet meer dan de eigen gedachten. Want hierin is het bewustzijn van de gevoelige mens onuitputtelijk. Maar het zien raakt kant noch wal! Eigen gedachten worden u als geestelijke boodschappen gegeven; ze hebben evenwel niets met het geestelijke zien uit te staan. Tal van media maken van het gekregen beeld een eigen fantasie. Dit kan echter maar éénmaal geschieden, want dadelijk grijpt de meester in en het mediumschap houdt onherroepelijk op. Dacht u, dat wij dan nog doorgingen en meehielpen van uw leven een chaos te maken? Of dacht u, dat wij aan het medium stuntelige beelden toonden, die niets met uw eigen leven hebben uit te staan, die zomaar vanuit het ledige niets aan u worden geschonken? Ook die visioenen zijn kletspraat van een oningewijde. Het ware medium beschrijft u de gestalten en krijgt namen door, zodat u zich volgens de eigen wijsheid oriënteren kunt. Nu heet Bernard geen Piet, Piet is het, die aan u geeft, wat het medium moet ontvangen en dan bent u ook met die persoonlijkheid verbonden. Wanneer een medium zoekt, zoals vele helderzienden doen en moeten doen, omdat ze geen contact bezitten, verklaar hem dan onmiddellijk voor onrijp. Het is het gedaas van een zoekende ziel, die iets wil zijn op deze weg, waar slechts wij in staat zijn u alles te geven, wat wij u mogen schenken. Een visioen kan stoffelijke, geestelijke en kosmische betekenis hebben, zodra het medium geschikt is om aan u door te geven, wat hij waarneemt. De rest ziet alweer zélf! De rest wil zien, maar is bewust aan het bedriegen, omdat u dit zien niet controleren kunt. Nogmaals, indien een medium voor u ziet moet ook alles kloppen, moet en mag het geen gezoek worden, want dan is het gevoelsleven op het eigen fantaseren ingesteld! Men verkoopt u thans een verhaaltje! En door dit kinderlijke verhaaltje gingen tal van volwassenen op de loop en bleven voor hun verdere leven op hol, omdat ze door die zogenaamde boodschap in de hoogmoedswaanzin werden opgetrokken. Dat willen ze zelf, graag willen ze meer dan ze aan gevoel bezitten en ze weigeren dus maar liever het valse bericht te controleren. Gene Zijde heeft het gezegd, alles echter is schromelijke wartaal. Maar neem het hun eens af?….”)

Laten we hier eens teruggaan naar de tijd van de apostelen.
Toen Christus nog leefde behoefden ze geen medium te spelen. Nadat Hij was heengegaan openbaarden zich de geestelijke gaven pas. De meesters aan Gene Zijde trokken hen op in het geestelijk bewustzijn. Het kosmisch bewustzijn konden ze niet eens verwerken. Zij konden niet boven hun eigen gevoelsleven uitkomen. Daarnaast waren de apostelen ongeletterd en juist zij zijn voor een dergelijke taak geschikt. De grote gevleugelde bijvoorbeeld uit het oude Egypte kon niet lezen of schrijven.
Wie teveel van zichzelf bezit aan kennis is niet te openen en dus niet te bereiken. Was het met Jozef Rulof anders gesteld? Nee, ook hij had niets geleerd.
De huidige media keren bewust naar de aarde terug en de door hen beleefde wijsheid wordt vastgelegd en aan de mensheid doorgegeven. De apostelen hebben de wijsheid zoals die staat in de boeken van Jozef Rulof niet kúnnen ontvangen en toch wordt datgene dat de apostelen hebben vastgelegd aangenomen als het hoogst bereikbare. In de Eeuw van Christus echter zal ook dat veranderen!!

Redenerend vanuit de tijd van het oude Egypte kun je zeggen dat de wijsheid die op aarde werd gebracht afhankelijk was van de bewustzijnsgraad, het gevoelsleven van de media en de bewustzijnsgraad van de mensheid.
Zou de mensheid in al die eeuwen dan geen enkele vooruitgang hebben geboekt in het geestelijk ontwaken en het geestelijke bewustzijn?!

Regelmatig komt in de boeken voor dat de mensheid in het geestelijk bewustzijn verder is dan de theologen. Is het dan zo verwonderlijk dat de ontkerkelijking zich zo stevig doorzet? Met alle respect voor die mens, maar je zou kunnen zeggen dat een theoloog nog hetzelfde geestelijk bewustzijn heeft als de mensheid 2000 jaar geleden.

De vraag dringt zich op of het gegeven van de “Nieuwetijdskinderen” niet zou kunnen vallen in het plan van de meesters om de mensheid tot verder geestelijk ontwaken te brengen. De toekomst zal het leren. Is het u overigens ook opgevallen hoe moeilijk de wetenschap het hiermee heeft? Ook hier kun je weer zien dat de direct betrokkenen zich er niets van aantrekken en doen wat ze moeten doen en het aanvaarden. Wat geldt voor de theologen, geldt ook voor andere wetenschappen; de massa is in gevoel verder.

Hans Roesink