Hoe moeten wij denken?

Onze daden worden bepaald door ons voelen en denken.

Wat is denken?

De wetenschap gaat er nog steeds vanuit dat we denken door onze hersenen, maar de mens denkt niet door zijn hersenen, doch door het gevoelsleven. Hersenen zijn organen, die het gevoelsleven opvangen en doorsturen naar andere organen en is het “uurwerk” Mens. Als we bijvoorbeeld geen taal zouden bezitten om onze gevoelens te verstoffelijken, dan zouden we slechts geluiden kunnen maken, doch de werking en de te volgen gevoelens door de hersenen blijft één wereld. Door de Goddelijke Terminologie, de levenswetten dus, leren wij al die machtige gaven kennen en zijn bovendien te ontleden en te verklaren.

Er zijn mensen op aarde geweest, die hersenen hadden die niet groter waren dan een erwt, maar desondanks heel normaal functioneerden. De medische wetenschap is hiervan op de hoogte, maar kunnen dit fenomeen niet verklaren. Als u, lezer, dit aan een medicus zou vertellen, zal hij u moeten toegeven dat dit zo is, maar hij zal er snel overheen praten. Indien echter de wetenschap het astrale leven zou aanvaarden en gaan inzien, dat Vader-, Moederschap en Reïncamatie Goddelijke Wetten zijn, dan zou diezelfde wetenschap een enorme sprong vooruit maken.

” Zolang men echter het astrale leven niet wil aanvaarden, men alles wat op aarde gebeurt wetenschappelijk wil verklaren, zullen zij niet verder komen. Men moet het geestelijk leven willen aanvaarden, als men met de zichtbare en onzichtbare kosmos verbonden wil worden. Het astrale leven is in verbinding met het kosmische geheel. Door het astrale leven te aanvaarden en daarin over te gaan, zullen zij, die aan gene zijde leven deze kosmische verbinding tot stand brengen en zullen zij aan de wetenschap vertellen wat zij moeten doen om de schepping te kunnen overzien. Zij aan Gene Zijde kunnen hen helpen aan die instrumenten, die men daar reeds bezit “

Waarom denkt de mens zoals hij denkt?

Zoals hierboven reeds aangegeven, denken we niet met onze hersenen, maar met ons gevoel. De hersenen zorgen ervoor, dat hetgeen wij voelen in onder meer woorden en/of daden worden omgezet, zodat we onze gevoelens met iemand anders kunnen delen, indien we dat natuurlijk willen. Met andere woorden we moeten de vraag anders stellen:

Waarom voelt de mens, zoals hij voelt?

Gevoel heeft direkt met onze geest te maken. Onze geest is de “verzamelplaats” van alles wat de mens in al zijn levens heeft meegemaakt, zowel positief als negatief. De ziel is onze afstemming met God en het lichaam spreekt voor zich; het is ons voertuig op aarde voor de ziel en geest.

De mens is op aarde om te evolueren, zowel stoffelijk als geestelijk. De stoffelijke evolutie van de mens gaat van het leven als oerwoudbewoner naar het blanke ras.

We zullen hier voor u op een rijtje zetten welke zeven stoffelijke graden de mens die vanaf andere planeten voor het eerst op aarde komt, zal moeten doorlopen:

De zeven stoffelijke graden voor het organisme.

le graad: Dit zjjn de donker gekleurde oerwoudbewoners, de kannibalen en koppensnellers.

2e graad: Dit zijn de dwergvolkeren op aarde, maar nog steeds menseneter.

3e graad: Dit zijn de donkere wilden, zoals wij ze noemen en deze graden hebben er nog steeds geen moeite mee om andere mensen te eten

4e graad: De donker-gekleurde mensen, die in verbinding komen met het blanke ras. Het ontstaan van ziekten.

5e graad: De Eskimo’s. Dit ras betekent de overgang van het menselijk organisme naar het blanke ras.

6e graad: De Achter-Indiërs, Chinezen en Japanners

7e graad: De westerlingen, het blanke ras en de oosterlingen

Bovenstaand schema als stoffelijke graden, zal en moet ieder mens doorlopen. Dat is een Goddelijke Wet. Vanaf de vierde graad verspreiden deze stoffelijke levensgraden zich over de wereld.

Is dan het blanke ras de hoogste rassoort op aarde? Ja, dat is het. De eerste opmerking, die je vaak te horen krijgt, met betrekking tot deze uitleg is: “Dit is discriminatie!”

De blanke mens als zevende stoffelijke graad op aarde, die de graden onder hem veroordeelt, als zijnde van minder allure dan hijzelf, weet niet waar hij het over heeft. In feite discrimineert hij zijn eigen afkomst. Deze mens is derhalve geestelijk nog onbewust.

Hoeveel mensen uit het blanke ras, die zich superieur voelden aan andere rassen, hebben zich in de loop der geschiedenis niet op de één of andere manier vergrepen aan andere rassen??!! En heden ten dage is dit nog steeds aan de orde!!! Zij hebben nog geen geestelijk bewustzijn. Als die blanke mens, geestelijk bewust zou zijn geweest, zou hij niet doden, verkrachten, oorlog voeren etc.

Als we bij de 4e stoffelijke graad zijn aanbeland, ontstaat tevens de bewustwording van “goed en kwaad”. Daarvóór zijn we nog onbewust, maar leven wel volgens de natuur. Op die 4e stoffelijke graad zijn eveneens de ziekten ontstaan.

De zeven geestelijke graden voor het organisme.

Indien de mens de 7e stoffelijke graad op aarde als blanke heeft beleefd, is hij er nog lang niet. We kunnen onze stoffelijke kringloop tot aan het blanke ras dan wel hebben voltooid, maar we moeten geestelijk evolueren, ons liefde eigen maken. De geestelijke evolutie houdt derhalve geen gelijke tred met de stoffelijke evolutie.

De eerste drie stoffelijke graden zijn onbewust en hebben geestelijk gezien de voor-dierlijke afstemming. Vanaf de vierde graad (overgangsgraad) zijn dit nog de deels voor-dierlijke en daarna de dierlijke, de grofstoffelijke, de stoffelijke en drie geestelijke afstemmingen. De geestelijke afstemming, die de mens op aarde heeft, stemt hem af op de sfeer aan gene zijde, waarin hij na de stoffelijke dood zal aankomen.

Zoals aangegeven begint de bewustwording van goed en kwaad op de vierde stoffelijke graad. Als de mens de hoogste stoffelijke graad op aarde heeft behaald, dan is het de Wet van Oorzaak en Gevolg, die de mens dwingt om alles wat in de vier laatste stoffelijke graden aan fouten is veroorzaakt, weer goed te maken, om zich zo het geestelijk bewustzijn eigen te maken. Niet één mens ontkomt hieraan. Dit zijn de Goddelijke Rechtvaardigheidswetten. Voorbeeld: Heb je als vijfde stoffelijke graad iemand vermoord, dan zul je ooit diezelfde mens weer het leven moeten geven.

Het “Goedmaken”

Als we de hoogste stoffelijke graad op aarde hebben bereikt, beginnen we dus aan het goedmaken. Dit goedmaken heeft tot doel om ons het geestelijk bewustzijn eigen te maken. We zullen niet eerder definitief de aarde verlaten om aan Gene Zijde verder te gaan dan, nadat we alles hebben goed gemaakt en we geestelijk bewust zijn geworden. Zoals gezegd, begint de bewustwording van goed en kwaad in de vierde stoffelijke graad. Het goedmaken begint derhalve ook in de vierde stoffelijke graad. M.a.w., nadat we de hoogste stoffelijke graad op aarde hebben behaald, dalen we weer af in een donker gekleurd lichaam en bij juist dié ouders en in dát land en dié omgeving, waarin we dié mensen zullen ontmoeten, aan wie we moeten goedmaken. leder weldenkend mens begrijpt nu, dat God aan al deze ellende geen schuld heeft, maar dat wij als mens dat zélf zijn. God is Liefde en door Zijn Rechtvaardigheidswetten komen we tot het geestelijk bewustzijn. We zijn zelf de veroorzaker van de ellende en moeten de gevolgen daarvan ook zelf dragen. Oorzaak en Gevolg! Ieder mens die, in eerste instantie, de hoogste stoffelijke graad heeft bereikt, heeft een karrenvracht aan ellende veroorzaakt. De moord(en) die wij ooit gepleegd hebben betekent, dat wij onszelf Karma hebben opgelegd. Karma heeft te maken met de kosmische wet van geboorte, vaderschap en moederschap, waar door een ander mens is ingegrepen. Vrijwillige abortus valt daar o.a. onder.
Oorzaak en Gevolg heeft o.a.te maken met diefstal, leugen, bedrog. M.a.w. alles wat niet met moord te maken heeft maar toch indruist tegen Gods’ Liefde.
Wanneer we dus aan het goedmaken gaan/moeten beginnen, heeft de mens weer die hoogste vier graden te doorlopen.

Uiteindelijk komt de mens weer in de hoogste stoffelijke graad maar nu als bewust geestelijk wezen. Als het totale Karma bijna is ingelost, zal de mens in zijn laatste leven op aarde het laatste nog overgebleven deeltje Karma doen oplossen en zal hij iets op aarde achterlaten, wat bijdraagt aan het geluk van de mensheid. Een geestelijk bewust mens is niet meer in staat om te doden, te verkrachten, andere ellende veroorzaken etc. etc.

Degene die dit leest kan nu voor zichzelf vergelijkingen gaan maken en de vraag beantwoorden, waarom bijvoorbeeld de ene blanke mens wel in staat is om te doden en de andere blanke mens niet. Maar toch, ondanks alles en hoe ongeloofwaardig het ook moge klinken, blijft God in de mens als Ziel aanwezig, omdat we een deel van Hem zijn. Maar God gaf ons ook een eigen Wil, waardoor we eigen keuzen konden maken. De eigen keus tussen goed en kwaad.

Hoe moeten wij denken?

De mens moet geestelijk leren denken, om zich het geestelijk bewustzijn eigen te maken. De mens moet leren om vanuit de geestelijke wijsheid, die door Jozef Rulof op aarde is gebracht, maar Christus’ Wil is geweest en is vastgelegd in meer dan 20 boeken, te denken. Maar met alleen lezen van die boeken komen we er niet. We moeten ons die Wijsheid eigen maken, in ons leven integreren, omdat we onszelf aan het einde van onze zoveelste aardse rit niet moeten beoordelen aan de hand van hetgeen we gelezen hebben maar we beoordelen onszelf op datgene dat we ons eigen hebben gemaakt en aan daden hebben verricht. Kortom, we moeten anders leren denken: vanuit Gene zijde naar de aarde toe. Dan krijgen we de antwoorden op al die “Waaroms en Waarvoors” van het leven op aarde. Er is geen enkele religie op aarde, die ons de antwoorden geven kan. De kerken zijn nog onbewust en de wetenschap wil het “leven achter de kist” niet aanvaarden. Maar juist dáár liggen de antwoorden. En die antwoorden zijn voor iedereen die wil, te krijgen. Als we alles vanuit ons aardse, onbewuste denken willen verklaren, komen we er nooit uit. Deze weg te volgen, is niet de gemakkelijkste. De mens is geneigd een oceaan vol met “ja-maars” te berde te brengen, als hij zijn hoofd moet buigen voor de Geestelijke Wetten. We zoeken de oorzaak van onze ellende bij een ander; we willen onszelf verdedigen; we zoeken uitvluchten, we willen niet buigen; we willen niet weten dat we zwak zijn. “We leven wel hier op aarde”, is een veel gehoorde opmerking. Natuurlijk leven we op aarde. Als we niets meer goed te maken hadden waren we ook niet hier. Duidelijk wordt hier gezegd:”Ik pas me liever aan dan dat ik me geestelijke Wijsheid eigen maak”. We willen ons wel verruimen, maar hebben er niets voor over. We willen ons bloed niet inzetten, want dat is veel te moeilijk, het stoffelijke leven is gemakkelijker. Maar toch, geen mens ontkomt aan goedmaken, wat hij eens misdeed. Dat is de Goddelijke Rechtvaardigheid.

Hans Roesink