Geestelijke gaven. Deel I

In het voorwoord van dit gelijknamige boek zegt Jozef Rulof het volgende:

” Geachte lezer,
Dit boek voert u in de occulte wetten. Het behandelt de geestelijke gaven die de aardse mens kan bezitten en toont u de graden die in deze gaven liggen. U leert er de magiërs, fakirs, jogi’s en de westerse media door kennen, waarna u zelf kunt vaststellen, wie van hen de geestelijke gaven dient dan wel bezoedelt.
Door dit boek wordt u met de hemel en de aarde, met de witte en de zwarte magie verbonden.
Het is alleen voor een meester van Gene Zijde mogelijk, u deze voor een aards mens ondoorgrondelijke wetten te verklaren. Deze moeilijke taak werd uitgevoerd door meester Zelanus, die u wellicht reeds als Lantos in zijn boek De Kringloop der Ziel heeft leren kennen.
Door de oosterse en westerse media te volgen en vergelijkingen te maken met de bovennatuurlijke verschijnselen, zoals die in het oude Egypte werden beleefd, geeft hij u een scherp beeld van de occulte wetten.
Zijn rijke, leerzame boek maakt u los van het alledaagse en voert u tevens geestelijk opwaarts, doordat het u met de sferen van licht, de hemelen in het Ieven na de dood verbindt.
Moge het u overtuigen van de machtige betekenis, die de wáárlijk geestelijke gaven voor het leven van God bezitten, en moge het u de ogen openen voor het bedrog, want dat is het doel van Gene Zijde.
Ikzelf geef u het boek door, zoals ik het ontving.
‘s-Gravenhage, 1943
Jozef Rulof”
Geestelijke Gaven: 3
e druk 1985.

Dit voorwoord geeft meteen aan waarom Gene Zijde er behoefte aan had om aan “Geestelijke Gaven” een heel boek te wijden.

Wat ging aan het schrijven van dit boek vooraf?
(Citaat 64: (Meester Zelanus)….” Wij zullen tezamen de moeilijke weg bewandelen en scherp de wetten vaststellen en ze daadwerkelijk ontleden. Hiervan heb ik een studie gemaakt. Ik heb de oosterlingen in hun zoeken vanuit mijn leven kunnen volgen, want ik sloot mij in hun levens op. Daarna volgde ik de witte en zwarte magie en het westerse medium, ik onderzocht het kwade en het goede, omdat ik in staat wilde zijn u thans deze wonderbaarlijke wetten te verklaren….”)

Toen het boek voor het eerst uitkwam leidde dit tot grote verontwaardiging onder al die mensen, die van zich zelf zeiden, dat ze over gaven beschikten. Dit aantal is in de loop der jaren alleen maar toegenomen.

In dit artikel willen we in grote lijnen ingaan op wat Geestelijke Gaven nu eigenlijk zijn en hoe je onderscheid kunt maken.

In dit verband zegt meester Zelanus het volgende:

Grijp niet hoger dan er aan gevoel in u is, anders tast u in het duister” en
“Bewust of onbewust leed berokkenen aan anderen betekent eigen ondergang”

Inleiding.
Niemand op aarde kan zich geestelijke gaven toe-eigenen, door een studie te volgen. Daarvoor zijn deze occulte wetten veel té ingewikkeld.Je kunt het niet leren. Je hebt het of je hebt het niet.
Het boek: Geestelijke Gaven is op aarde gebracht omdat Gene Zijde wilde, dat de mensheid werd ingelicht, zij de verschijnselen leerde kennen, opdat de charlatanerie zou oplossen.
We zullen in deze artikelen ingaan op zowel de psychische als de fysische gaven.
We zullen aandacht besteden aan het gegeven dat het westerse medium alleen kan ontvangen in tegenstelling tot de jogi’s, de fakirs en de ingewijden uit het Oosten. Die zochten zelf, ondanks dat enkelen tot veel in staat waren. Hun ego, hun eigen wil, stond echter het ontvangen vanuit Gene Zijde in de weg. Ook die enkelingen konden nooit verder komen dan hun eigen gevoelsafstemming. Wilden ze dit toch proberen, dan wachtte hen de krankzinnigheid. De occulte wetten laten niet met zich spotten.

Verder zullen we aandacht besteden aan het “kruis-en-bord” (“glaasje-draaien”), over het verschil tussen Kunst en kunst, over de psychische trance, stoffelijke en geestelijke helderziendheid en het genezen.

Zoals in al onze artikelen zullen we slechts fragmenten kunnen weergeven.
In het boek Geestelijke Gaven wordt uitgebreid ingegaan op deze wetten. Het zal u ongetwijfeld het inzicht geven in wie medium is en wie een charlatan.

Om geestelijke gaven te kunnen begrijpen, moeten we eerst we terug naar de zeven stoffelijke en de zeven geestelijke graden voor het gevoelsleven.
Zie hiervoor ook: Schema’s der menselijke evolutie.

1e. De zeven stoffelijke graden.

De aarde kent zeven soorten lichamen. Ieder mens komt, als hij voor het eerst leven op aarde wordt geboren, als oerwoudbewoner. Dit is de eerste stoffelijke graad. De stoffelijke evolutie echter is erop gericht, dat de mens het blanke ras bereikt. Dit is de hoogste stoffelijke graad voor het organisme op aarde. Dit is een Goddelijke Wet, waaraan niemand zich kan onttrekken. God schonk ons al deze graden om te ontwaken. De onbewuste mens op aarde praat nog steeds over de verschillende rassoorten, maar het zijn de zeven graden voor het gevoelsleven. Iedere graad bezit een eigen afstemming voor het zieleleven. Eerst is er de stoffelijke evolutie van oerwoudbewoner tot het blanke ras. Deze evolutie is er voor bedoeld om het lichaam zijn ultieme schoonheid te geven. Maar in al die levens die de mens moet leven om tot de hoogste stoffelijke graad te komen, heeft hij voor zichzelf veel Karma geschapen.
Al het Karma moet worden ingelost, alvorens hij tot het geestelijke bewustzijn is gekomen. Daarvoor moet hij terug naar de vierde stoffelijke graad. In die graad heeft de mens zijn bewustzijn gekregen en kon hij kiezen tussen goed en kwaad.
Dat zijn de wetten van oorzaak en gevolg en Karma, die moeten worden ingelost.
God verdoemt geen mens. Ieder mens gaat zo vaak terug naar de aarde, tot de rekeningen zijn vereffend.
Hoe kan een mens dan maar ééns op aarde leven, zoals de kerken ons nog steeds voorhouden en waaraan nog zoveel mensen vasthouden. Dat zegt, dat de kerken onbewust zijn.

Dit wetende kan elke lezer onderscheid maken tussen een blanke die aan het einde van zijn stoffelijke evolutie is gekomen en nog in staat is om te moorden, te verkrachten et cetera en een blanke die daartoe niet meer in staat is.

Ieder mens zal na het sterven voor zijn eigen persoonlijkheid staan en die sfeer betreden die daarop afstemming heeft. God oordeelt niet, we zijn het zelf die oordelen en naar die plaats in het hiernamaals gaan die afstemming heeft op ons eigen gevoelsleven.

Op aarde leven alle gevoelsgraden door elkaar heen, na het sterven is dat niet meer mogelijk.

Christus kwam niet zomaar naar het blanke ras. Een lager bewustzijn zou zijn wijsheid niet kunnen bevatten. Zelfs het hoogste bewustzijn, toen, nagelde Hem nog aan het kruis. Wat zou een oerwoudbewoner dan wel niet gedaan hebben?

Waarom ging Christus niet naar het Oosten om geboren te worden, die toch ook de hoogste levensgraad bezit? Omdat het westen wel en het oosten niet voor Christus openstaat.
Hert oosten, als een persoonlijkheid gezien, is anders ingesteld dan het westen. De oosterling bezit nog het natuurlijke instinct en het westen heeft zich gesplitst.
Door zijn aard is de oosterling sterk op occulte wetten ingesteld, hij kent een groot godsdienstig besef en heeft veel eerbied voor het Opperwezen. Hij zoekt door het occultisme naar Goddelijke verschijnselen en openbaringen. Hij is ingesteld op occulte wetten.
De westerling echter zoekt niet zelf, maar kan alleen ontvangen. Daarom kwam Christus naar het westen. Hij is ingesteld op Christus.
Dat wil niet zeggen dat de westerse persoonlijkheid boven alles verheven is. Het oosten is in vele opzichten veel verder dan het westen. Het westen is als gevoelsleven nog steeds levend-dood.

Na de zeven stoffelijke graden voor het gevoelsleven gaan we in vogelvlucht door naar:
2e de zeven geestelijke graden voor het gevoelsleven.

Als de dood zich aandient voor de zoveel miljoenste keer in onze evolutie, verlaten ziel en geest het lichaam en gaan naar de sfeer in het hiernamaals, waar die persoonlijkheid afstemming op heeft. Dit kan zijn een voor-dierlijke, een dierlijke, een grofstoffelijke, een stoffelijke of een geestelijke graad. Deze graad stelt vast hoe we op aarde hebben geleefd en hoe onze astrale wereld voorlopig zal zijn.

Als er veel liefde in ons is, dan zal zich een hemel voor ons openen. Vanaf de aarde is de hoogste lichtsfeer die wij direct kunnen binnentreden, de derde sfeer.
Er zijn maar weinig mensen, die deze derde sfeer meteen binnengaan. Direct naar de eerste sfeer gaan is weggelegd voor een groter aantal mensen. De meeste mensen die sterven gaan echter naar een duistere sfeer (inclusief de schemerlanden.)
M.a.w. de mensheid is voor het allergrootste deel nog afgestemd op de donkere sferen.

Er leidt maar één weg naar de sferen van licht en deze weg is door Christus voor ons gebaand. Door de liefde, door het dienen van leven van God. Door Christus na te volgen, keert de mens tot God terug. En dan niet de God en Christus die ons door de kerken wordt voorgehouden.

Het is die mens, die afstemming heeft op één van de hemelen, die openstaat voor de wereld aan Gene Zijde. Deze mens is het die geestelijke gaven kán bezitten en als medium zou kunnen dienen.

Dit gebeurt echter lang niet altijd. Want vóór alles moeten die wetten worden opgelost, die te maken hebben met de persoonlijkheid zelf. Hiermee wordt bedoeld de wetten van Karma, Oorzaak en Gevolg.

(Citaat 65:….”Alléén de mens dus, die op één van de drie hemelen afstemming heeft en vrij is van eigen geestelijke wetten, kan als medium dienen…“)

en:

(Citaat 66:….”Wie dus onder de eerste sfeer leeft en geen gevoel of liefde bezit, niet dienen kan, slechts zichzelf zoekt, zo’n mens kan door ónze wereld niets ontvangen…”)

Het is zeer essentieel om dit te weten, want hiermee kunnen wij al een begin maken, om aan te voelen wie gaven heeft en wie zich deze maar heeft toegeëigend. Deze laatste volgen de duisternis en handelen als onbewusten.
Er is niet één geest uit de sferen van licht die in deze donkere zielen zal afdalen, laat staan geestelijke wijsheid door hen op aarde wil brengen. Dat zou afbraak betekenen.
Deze mensen sluiten zichzelf af voor het hogere leven, de geestelijke gaven en de occulte wetten.

Een geest uit de lichte sferen zal eerst peilen en dan pas kunnen vaststellen of er mogelijkheden aanwezig zijn om te dienen voor Gene Zijde.

(Citaat 67: …”Ik zeg u dus nu al, dat al die miljoenen geen geestelijke gaven kúnnen bezitten, omdat zij leugen en bedrog zoeken; eigenschappen, die op de duisternis afstemming hebben. Droevig groot is desondanks het aantal westerlingen, dat zich voor medium uitgeeft. Ze eigenen zich de gaven maar toe, verkrachten deze en bedriegen hun medemens…”)

Ook de oosterling zal moeten aanvaarden, dat Gene Zijde hem onmogelijk in de astrale wereld kan optrekken, als hij de juiste afstemming mist.
Maar liever als instrument te dienen zoekt de oosterling zichzelf. Ze willen zélf iets bereiken. Daarvoor moeten ze wel honderd procent van hun persoonlijkheid inzetten. Maar daardoor kreeg het oosten ook zijn grote naam. En we weten dat deze oosterse methoden ook naar het westen zijn overgewaaid. Heel veel westerlingen denken, dát wat het oosten kan kunnen wij ook. Kortom, het zélf willen, studies volgen, enzovoorts. Maar ‘n westerling die zich geheel kan losmaken van zijn eigen persoonlijkheid is nog steeds geen geestelijk-bewuste. Ook die enkele oosterling, die daartoe in staat was, was niet geestelijk bewust.
De meesten van al die miljoenen in het oosten bezweken onder hun studie en zakten af tot de zwarte magie. Ze stonden volkomen open voor de astrale wereld en hun gevoelsafstemming trok die geesten aan, die bij hun gevoelsafstemming hoorden.

Er is op aarde daarom niet één mens, die kan zeggen, dat hij geestelijke gaven bezit of dat hij met Gene Zijde in verbinding is. Zegt hij dit wel, dan is dit een onbewuste die de werkelijkheid niet kent. En nogmaals, hij die gelooft de gaven door studie te kunnen bereiken, is eveneens levend dood.
Gene Zijde houdt de geestelijke gaven in eigen handen. Zij kiezen de mensen op aarde daarvoor uit. Zij bepalen wie er voor geschikt is.
Gene Zijde wil alles van hun leven op aarde brengen, maar dan moet het medium zijn gehele persoonlijkheid daarvoor willen inzetten. Als de persoonlijkheid dit niet kan, dan is hij niet te bereiken en blijft voor de wereld aan Gene Zijde afgesloten.

Charlatans.

De charlatans bezoedelen de geestelijke gaven en de astrale wereld. Ze eigenen zich gaven toe, die ze zich niet kunnen toeëigenen omdat de astrale wereld die in handen heeft. Deze mensen zijn nog onbewust, maar doen alsof ze het geestelijk-bewustzijn bezitten. Deze mensen zijn enorm gevaarlijk voor de goedgelovige mens. Maar hun op de duisternis afgestemde eigenschappen stelt hen niet in staat om geestelijke gaven te ontvangen vanuit Gene Zijde.
Beoordeel en peil eens het innerlijk leven van al die kaartleggers en psychometristen en vraag u zelf af of zij in staat zijn om met Gene Zijde, wat de lichtsferen betreft, in kontakt te treden en tot eenheid te komen.
Waarom denkt u heeft de, wat wij noemen de paranormale wereld, zo’n slechte naam? Omdat de meesten geen gaven bezitten en deze zich maar hebben toe-geëigend. En zoals altijd moeten de goeden onder de kwaden lijden. De meesten willen iets zijn in de maatschappij of hun gebrek aan eigenwaarde een oppepper geven.
Ze concurreren met elkaar, roddelen over elkaar en vinden vaak, dat zij beter zijn, dan wie ook. Vraag u zelf af, of deze mensen in staat zijn u geestelijke wijsheid te schenken. Vraag bijvoorbeeld of ze de boeken van Jozef Rulof kennen en dan vooral het boek : Geestelijke Gaven en hoor hun reactie. Wees ontzettend kritisch, ook voor uw eigen portemonnee.

De goeden, waarvan er maar zo weinig zijn, weten wat ze wel en niet kunnen doen, zij geven slechts door wat hun verteld of getoond wordt door hun meester aan Gene Zijde. Zij denken niet zelf. Deze mensen zult u zelden tegenkomen op allerlei beurzen. Ze zijn wars van sensatie omdat ze weten dat dit niet hoort bij het ware mediumschap. Deze mensen verdienen onze steun, want laten we niet denken, dat dit leven een gemakkelijk leven is.

God en Christus willen niets liever dan dat het Weten op Aarde komt, het échte heilige weten, waardoor de mensheid op aarde zijn geluk zal krijgen.

Ook in het mediumschap zijn weer zeven graden. Al naar gelang het bewustzijn van de meester aan Gene Zijde is, ontvangt het medium levenswijsheid. Een hogere graad dan waarin het medium leeft is niet te koop of zelfs te studeren. De eigen gevoelsafstemming bepaalt de afstemming.

De mediamieke sensitiviteit is een zeer kostbaar bezit, dat pas na vele, vele levens verkregen kan worden. Als een mens voor deze taak naar de aarde is gekomen wordt hij/zij langzaam maar zeker opgebouwd, vanuit Gene Zijde. Zijn/haar meester springt daarmee voorzichtig om. Leest u maar eens hoe het leven van Jozef Rulof werd opgebouwd, alvorens hij geheel en al in handen was van zijn meester Alcar. Gene Zijde heeft met van alles en nog wat rekening te houden. Zo eenvoudig is dat allemaal niet. De meester zorgt overal voor en wie zich niet kan of durft over te geven kan niet als medium dienen. Daarom wordt het leven van die persoonlijkheid eerst gepeild door Gene Zijde. Wie het niet zal kunnen volhouden wordt niet opengemaakt en de meester zal niet in kontakt treden. Dat zou verspilde energie zijn.
De geestelijke gaven hebben afstemming op de liefde en hoe meer liefde de persoonlijkheid bezit, des te eerder staat dat leven voor het Hiernamaals open. Wie geen liefde bezit, is niet te bereiken.

Daarnaast moet er een sterk gevoel zijn van het willen dienen. Maar het willen dienen uit het bewuste sensatiegevoel sluit de persoonlijkheid volkomen af voor de wereld van de lichtsferen. Ook moet het gevoelsleven afstemming hebben op de eerste sfeer, willen zij iets voor deze zo geplaagde mensheid kunnen doen.

Ieder mens is in staat om aan al zijn daden, zijn voelen en denken vast te stellen tot welke sfeer hij/zij behoort.
Het was onder andere Christus’ Wil dat de mens door te weten, datgene wat door Jozef Rulof op aarde is gebracht, zichzelf zou kunnen onderzoeken, tot welke sfeer hij/zij behoort. Daarnaast wat er voor nodig is om een hogere sfeer binnen te treden.

Een medium dat blijft zoeken en boven de eigen gevoelsafstemming wil uitkomen staat stil in ontwikkeling, omdat de eigen wil de boventoon voert. Gaat hij daar toch mee door, dan staat de krankzinnigheid voor de deur en/of de duistere werelden die door de eigen afstemming worden aangetrokken.
Het westerse medium op eigen kracht kan alleen voelen en dit vermogen komt niet uit boven het gevoel van de hond en de kat. Het zijn de mensen die uit het onderbewustzijn van de andere mens tapt.

Een echt medium in handen van Gene Zijde vertelt u wat voor u van belang is, het medium op eigen kracht stelt u vragen.

De mensheid staat voor het geestelijk ontwaken en dat geldt eveneens voor de wetten van het mediumschap. Gene Zijde wil in dit verband, dat de charlatanerie, waardoor Gods Liefde voor de mensheid wordt verkracht, van de aardbodem verdwijnt.

Hans Roesink