Het huwelijk vanuit Gene Zijde bezien

Waarom mislukt één op de drie huwelijken?

In het artikel: “Hoe moeten wij denken?”, hebben wij uitgelegd, dat de meesters van Gene Zijde graag zouden willen, dat wij, mensen op aarde, geestelijk leren denken. Zij immers hebben zich de enorme diepte van alles wat leeft, eigen gemaakt. Zo ook de diepte van de problemen waar de mens op aarde mee te maken heeft. Door middel van hun instrument op aarde, Jozef Rulof, hebben zij die enorme wijsheid in 25 boeken vastgelegd. Hij vertegenwoordigde de mensheid op aarde; hij beleefde, zoals ook de meesters aan Gene Zijde dit beleefd hadden, de problemen van de mens op aarde en…..wat daarvan de uiteindelijke oorzaak was.

Niemand, maar dan ook werkelijk niemand op aarde heeft dit beleefd of zal dit beleven.

Zo hebben de meesters uit het Hiernamaals ook de diepere oorzaken van de vele mislukte huwelijken kunnen vaststellen en beschrijven. Zij kennen uit eigen ervaring de ellende van gebroken huwelijken. Zij willen niets liever dan ons mensen op aarde helpen, zodat wij niet dezelfde fouten maken. Zij weten dat miljoenen mannen en vrouwen in hun huwelijk op een dood spoor zitten. Maar als de mensen op aarde, die hiermee te maken hebben, ernstig willen, zijn zij in staat om die ellende te veranderen in geluk. Zij, als Liefdesgeesten, willen niet anders. Daarvoor is het wel noodzakelijk dat de mens op aarde geestelijk wil ontwaken.

Toen de mens op Moeder Maan aan zijn evolutie begon, legde God in ons o.a. het volgende gevoel:

(20, Citaat,.. “Mijn kinderen, Ik schiep u als man en vrouw…….Gij zult steeds verder en hoger moeten gaan om in al Mijn Wetten te ontwaken en te worden als Ik ben…Hebt al Mijn leven lief, zoals Ik u liefheb….”)

God gaf de mens door het huwelijk het eeuwigdurende contact met Zichzelf. Als dit op aarde zou worden begrepen, zou het huwelijksgeluk onbegrensd zijn. De mens op aarde echter, moet hiervoor nog ontwaken.

Alles in Gods ruimte kent zeven graden van ontwikkeling. Ook het huwelijk kent zeven geestelijke graden, gevoelsafstemmingen.

In dit verband verwijzen we u naar het schema:

– De zeven graden voor het organisme – en wel de 4e t/m de 7e graad.

In de eerste plaats moet de stoffelijke kringloop worden voltooid tot en met de 7e graad. Vanaf de 4e graad begint de bewustwording van “goed en kwaad”. Als de mens zijn stoffelijke kringloop heeft volbracht, zal hij voor het “goedmaken” teruggaan naar de 4e graad. Want daar is de bewustwording begonnen en wist de mens wat hij deed of juist niet deed. De mens kreeg immers een vrije wil om een vrije keus te maken?! Iedereen, niet één uitgezonderd, of ze nu op aarde leven of aan Gene Zijde reeds het AL hebben bereikt zoals Christus, hebben deze wetten van Oorzaak en Gevolg moeten beleven.

Vanaf die 4e stoffelijke graad op weg naar het einde van de stoffelijke kringloop werden er uiteraard ook huwelijken gesloten. De ellende die deze huwelijken aanricht(t)en door mannen aan vrouwen en vrouwen aan mannen, is niet te beschrijven. Deze huwelijken hebben/hadden afstemming op de zeven hellen aan Gene Zijde. Men trouw(t)de maar raak; een hogere graad met een lagere. Men kent/ kende slechts hartstocht, haat en geweld onderling. Deze huwelijken zijn/waren monsterachtig, moordend afbrekend. Miljoenen mensen hebben hierdoor een einde aan hun leven gemaakt.

Toen de stoffelijke kringloop was voltooid lagen er daarom pakken rekeningen, die vereffend moesten worden.

De mens gaat, om die rekeningen te vereffenen, terug naar de 4e stoffelijke graad om van daaruit weer naar de zevende graad te gaan om zich de geestelijke bewustwording eigen te maken. Hij/ zij ontmoet in al die levens diegene aan wie “goedgemaakt”moet worden.

(21, Citaat: …”Man en vrouw beleven het eigen oorzaak en gevolg van hun vorig bestaan. Deze wet brengt hen tezamen, zij eist, zij overheerst hun wil, hun eigen denken en voelen…” “Het oorzaak en gevolg voor het huwelijk is daarom een wet.”…)

Wat zien we nu gebeuren, als uitvloeisel van die Goddelijke wet?

Er moet “goedgemaakt” worden. Men vindt elkaar onder al die miljoenen, als karmische wetten hen binden. Deze goddelijke wetten zijn immers door de mens zelf geschapen. Oude rekeningen moeten vereffend worden, anders zouden ze elkaar nooit hebben ontmoet. In deze verbintenissen valt weinig geluk te beleven voor beiden. En als deze huwelijken ook nog eens worden gesloten tussen een hogere en een lagere graad, dan zijn deze relaties een ware hel.

Maar het zijn eveneens de karmische wetten die eisen, dat man en vrouw hun huwelijk gestand blijven. Hoe moeilijk het ook is, maak het huwelijk af. Is dit niet het geval en gaat men uit elkaar, dan zal men in een volgend leven die rekening moeten betalen. Aan die wet kan geen mens ontkomen.

Hieronder volgen een aantal concrete voorbeelden, waarom het, Geestelijk wetenschappelijk vanuit de Universiteit van Christus gezien, fout gaat:

 • Man en vrouw weten niet, waarom zij op aarde zijn;
 • Man en vrouw weten niet waartoe zij hun organisme hebben gekregen;
 • Miljoenen mannen en vrouwen vergeten, dat zij het heiligste bezitten, wat God aan ons mensen kan schenken;
 • Miljoenen vrouwen kennen het moederschap nog niet;
 • De man en vrouw die met elkaar trouwen weten meestal niet dat zij elkaar niet bij toeval hebben ontmoet, maar dat het een Goddelijke wet is. Heeft God toevalligheden geschapen? Hangt het gehele universum van toevalligheden aan elkaar?
 • Man en vrouw zijn van een verschillende geestelijke graad, gevoelsafstemming, waardoor men elkaar niet begrijpt;
 • Het huwelijk is slechts gericht op het genereren van stoffelijk bezit;
 • Het huwelijk is voor-dierlijk, dierlijk, grofstoffelijk of stoffelijk . De dierlijke graad, als voorbeeld, slaat, trapt, mismaakt,liegt en bedriegt en steelt wat los en vast zit en neemt het met de huwelijkstrouw niet zo nauw;
 • De mensheid kent het geestelijk huwelijk nog niet;
 • Man en vrouw hebben elkaar lief door hun hersenen i.p.v. door hun gevoel;
 • Man en vrouw weigeren te leren denken voor de ruimte en hun eigen Goddelijkheid;
 • Het huwelijk is gebaseerd op lichamelijke liefde, waardoor een van de partners op den duur iets anders zoekt;
 • Er wordt getrouwd op basis van een gemeenschappelijke hobby of sport;
 • De mensheid denkt dat liefde te koop is;
 • De mens weigert te leren denken over wat er in het Universum leeft. Hierdoor staat hij niet alleen voor de maatschappij voor een dood punt, maar bovenal voor zijn liefde en geluk. Dit is dodelijk voor het liefdesleven.

Hoe kan het, eveneens geestelijk wetenschappelijk vanuit de Universiteit van Christus gezien, wel goed gaan:

Zowel man als vrouw moeten de bereidheid hebben om geestelijk te willen ontwaken. Meestal is het nog zo, dat de vrouw zich geestelijk wel wil verruimen maar de man niet.

Mannen!!, buig het hoofd eens voor jezelf, genereer ook eens gééstelijk bezit en het huwelijk wordt een klein paradijsje op aarde!!!! Beiden moeten weten dat het huwelijk een stoffelijke, een geestelijke en een Goddelijke betekenis heeft. De Universiteit van Christus vertelt het u.

In het boek: “Vraag en Antwoord” deel I wordt de vraag gesteld:

Of het gerechtvaardigd is dat de mens geen aandacht heeft voor zijn naaste omgeving, omdat hij te verdiept is in zijn werk.

( Trefwoord: maatschappelijke gebondenheid). In 4 bladzijden worden door Jozef Rulof aanwijzingen gegeven hoe je een goede balans kunt vinden tussen de taak in de maatschappij en de taak in het huwelijk.

Er komt ooit een tijd, dat het niet meer mogelijk zal zijn, dat twee verschillende graden met elkaar trouwen, tenzij de wet van oorzaak en gevolg dat eist. Maar omdat beiden dan ‘n geestelijke graad hebben bereikt en daardoor geestelijk zijn ontwaakt, zullen zij iets van hun huwelijk kunnen maken. Maar voor het zover is, kan ieder huwelijkspaar daar zelf alles aan doen. Schep geen nieuw karma, want we moeten het toch weer goedmaken en daarvoor terug naar de aarde.

Man en vrouw kunnen zichzelf en elkaar tot de geestelijke evolutie voeren en dit wordt dan hun liefde voor elkaar. Zelfs het elkaar kussen wordt dan ruimtelijk diep en de liefde voor elkaar universeel. Het menselijk éénzijn, de lichamelijke liefde, wordt Goddelijke Liefde. Hierdoor remmen man en vrouw elkaar niet en is er harmonie en een diep gevoeld geluk. Nog steeds is het zo, dat een van beide partners hun relatie als een gevangenis ervaart, als slechts één van beide partners geestelijk wil evolueren. Maar als beiden geestelijk willen evolueren zal het huwelijk een klein paradijsje worden. Het gevoelsleven verandert dan drastisch en daarna de liefde voor elkaar.

De graden van het huwelijk kunnen u naar de sferen van licht voeren of naar de duisternis van de hellen. De mensheid moet open gaan staan voor het geestelijk huwelijk, zoals dat ook wordt beleefd aan Gene Zijde. Als het zover is, zal de mens voor eeuwig bewust worden verbonden met zijn tweelingziel. De zielen die al bij elkaar hoorden toen zij op de maan aan hun evolutie begonnen.

De geestelijk bewuste zielen kennen geen haat. Zij hebben alles lief wat leeft. Zij stralen dit ook uit. Zij zijn in harmonie met elkaar; zij leeft voor hem en hij voor haar. Harde woorden komen er niet meer over hun lippen.

Het heeft echter vele duizenden levens geduurd, voordat zij zover waren en geestelijk bewustzijn bezaten. Alle mensen die nu in de lichtsferen leven tot en met het Al, hebben ellendige huwelijken gekend en moesten goedmaken. Christus was één van hen en verblijft nu in het AL, het uiteindelijke doel van ieder mens!

(22, Citaat: ….“Er zijn er velen op aarde, die naar hun levenskameraad zoeken, naar de graad, die tot hen behoort en denkt en voelt als zij, maar hem toch niet vinden. Dan kan het zijn, dat die ziel reeds ons leven is binnengetreden en hier wacht. Wees dan niet ongeduldig, maar benut uw tijd om uw karmische wetten naar behoren af te maken en af te lossen, werk hard aan u zelf, want zo maakt u zich gereed voor de ziel, die tot uw leven behoort. Voor uw tweelingziel, die u door God geschonken is…..”)

Hans Roesink