De eeuw van Christus

Gene Zijde schrijft en spreekt voor de “Eeuw van Christus”. Maar wat zegt dit? Wat betekent de “Eeuw van Christus” voor uw aardse leven?
Toen de Messias op Golgotha Zijn stoffelijke ogen sloot, stond de mensheid voor Zijn Leven en Wetten. Christus moest echter aanvaarden, dat Hij de mensen van Zijn tijd niet had kunnen bereiken, doordat de heidense volken overheersten. Christus wist, dat er vele eeuwen zouden voorbijgaan, voordat de mensheid aan een hoger bewustzijn kon beginnen. Hij begreep, dat die mensheid eerst door bloedige oorlogen, door verschrikking en ellende, door leed en smart zou ontwaken voor de heilige wetten, zoals deze voor alle levensgraden en ruimten door God waren geschapen. Eerst dan, wanneer de mensheid, geleerd door Golgotha, haar hartstochten het bewuste halt zou toeroepen, kon er op aarde verandering komen. Om dit te bereiken zetten Christus Zijn Goddelijk Leven in. Hij liet voor elke levensgraad, voor elke rassoort, voor kerk en godsdienst Zijn Heilig Evangelie achter. Het is het Goddelijke geschenk van Zijn Vader aan iedere ziel in de ruimte – en Christus stierf er de kruisdood voor!
Tweeduizend jaren zijn er sindsdien voorbij gegaan. In die tijd beleefde de mensheid haar evoluties en ontwaakte er door. De massa op aarde wil thans vrede en rust, het welbehagen in de mens. Nu de oorlog voorbij is, waarin de volken van Israël hun levensbloed offerden om de heidenen te overwinnen, gaat de mensheid de “Eeuw van Christus” binnen. De massa is ontwaakt en zoekt naar het hogere bewustzijn. Door dit verlangen komt zij in het Leven van Christus. Zij bewijst, dat zij de wetten van Christus wil aanvaarden en wil trachten die te eerbiedigen. Zij wil er zo nodig het eigen leven voor inzetten, miljoenen kinderen van de aarde bewezen het. Bij dit streven wil Gene Zijde u helpen.
Toen de vrede en de rust op aarde door de heidense volken verbroken werden, toen enkele volken meenden opnieuw oorlog te moeten voeren, wisten wij aan Gene Zijde, wie deze strijd zou winnen. Wij kenden ook de betekenis van het ontzaglijke gebeuren. Gene Zijde stelde vast, dat hiermede de “Eeuw van Christus” een aanvang zou nemen, want door deze strijd zouden de volken der aarde tot de noodzakelijke eenheid worden gebracht. De eenheid, die tweeduizend jaar terug nog niet mogelijk bleek, maar waarvoor Christus toen de grondslag legde.
De “Eeuw van Christus” voert u dan ook tot een nieuwe tijd, één, die u met het Leven van Christus verbindt! Het Heilige Evangelie zal nu tot uw leven spreken, tot u als ouders en tot uw kinderen en tot hen, die uw geliefden zijn, ja, tot al het leven van God. Gij zult thans uw leven en uw maatschappij zien veranderen, en wel, doordat Golgotha zich aan uw bestaan en uw bewustzijn openbaart!
Het zijn de Meesters van Gene Zijde, de Engelen uit het leven na de stoffelijke dood, die u in het hoogste bewustzijn willen binnenvoeren. Zij zullen daartoe voor u schrijven en spreken en u aldus in hun wijsheid optrekken. Zij willen u de wetten van de hemelen en de hellen en die van de sterren en planeten in de door God geschapen ruimten verklaren. Hierna zal er geen vraag meer in u blijven, want deze Meesters zijn in al die wetten bewust. Nog bevindt de mensheid zich in een stoffelijke toestand en moet haar innerlijk leven voor de Goddelijke wetten ontwaken. Doch doordat deze Meesters, tot wie Christus van het Goddelijke Al uit heeft gesproken, gereed zijn de verlangende massa de hoogste Openbaringen te ontsluieren, zal dit ontwaken kunnen volgen. Zij zullen spreken en schrijven door het instrument, van wie wij ons ook nu bij het vastleggen van dit artikel bedienen, en door hen, die onze medewerkers zijn en die van ons hun inspiratie zullen ontvangen. Deze hebben hun taken reeds aanvaard.
De “Eeuw van Christus” zegt tot uw leven, dat de volken der aarde in eenheid voor elkander moeten arbeiden, dat zij in alle karaktereigenschappen moeten ontwaken, opdat zij kunnen leven in welvaart en geluk, gezegend in de Naam van Hem. Die eeuwen terug niet begrepen is, maar Die om de mensheid te leren op het kruishout stierf.
Zijn eeuw gaat thans in. Wij, die aan Gene Zijde leven, de stof hebben afgelegd en ons de door Christus op Golgotha geschonken wetten mochten eigen maken, willen u verklaren wat dit voor u betekent. Wij hebben door André, ons instrument, de betekenis van die Eeuw vastgelegd in het boek: “De Volkeren de Aarde door Gene Zijde bezien”, Ik verwijs u dus naar dit grootse geschenk door God aan uw leven geopenbaard. Gij kunt daarin uw geestelijke geschiedenis van de geboorte der mensheid af volgen. Het boek verbindt u met al de wetten, die de mensheid op haar tocht door de eeuwen beleefde en beleven zal tot het ogenblik dat Moeder Aarde en met haar al haar kinderen de eigen, door God opgelegde taak hebben volbracht. Het boek verbindt u met het ontstaan van al de levensgraden in Gods ruimten, het gaat u voor door de hellen en hemelen en brengt u aldus met leven en dood in aanraking, met hen die het aardse bestaan aflegden en hier aan deze Zijde hun evolutie voortzetten. Het boek stemt u af op de “Eeuw van Christus”!
Het is Christus wil, dat Zijn kinderen tot elkaar komen, elkanders leven eerbiedigen en liefhebben wat door God is geschapen. Hij vraagt van de enkeling, van de massa en van de mensheid het hoofd te buigen voor Gods wetten op een wijze, als Zijn Eigen Leven dit aan u oplegt.
Wat wil Gene Zijde? Het Goddelijke werk door de Apostelen begonnen, voortzetten en af  maken. Gene Zijde wil u het “Christus-bewustzijn” schenken. Wij, die er toe behoren en tot uw bewustzijn zullen spreken, zijn door Christus aangeraakt – wij mochten in Zijn Heilig en Goddelijk Leven zien. Christus Zelf heeft tot ons leven gesproken. Hij is het, Die ons tot het uwe voert om u de heiligheid van Golgotha en daardoor van de Goddelijke Wetten te openbaren.
Gene Zijde is voor die taak gereed. Gene Zijde voelt zich bezield om alle bestaande levensgraden, die ons door Christus zijn geleerd, te ontleden, wat geen uwer vermag. Gij op aarde zijt nog niet zo ver.
De “Eeuw van Christus”, waarin wij de geheiligde taak aanvatten, smeekt u niet, zij eist daarentegen! Zij eist uw volle overgave, uw neerbuigen voor alle te brengen wetten. Zij eist van u het knielen op Golgotha voor het allerheiligste, dat u en ons toch toebehoort en waarvoor Gods Zoon zijn leven gaf. Het is de Goddelijke openbaring voor uw aardse leven, het betreden van de hogere levenswaarden, het directe ingaan in Christus!
Gene Zijde gaat u daarbij voor, hand in hand gaan de meesters met u en de uwen door Gods ruimten en verklaren zij u de wetten, zwevend van planeet tot planeet, opdat de Goddelijke openbaringen tot uw stoffelijk leven zullen spreken.
Wie derhalve ontwaken wil, volge ons. Wie een hoger bewustzijn wil bezitten, dient het leven van Christus te aanvaarden, zodat de “Hemelen” tot uw levensgraad zullen kunnen spreken. Gij zult er ziende door worden en ruimtelijk diep en zult liefdevol kunnen handelen in Christus Naam. Voor alle levens in de door God geschapen ruimten zult u dan openstaan. U zult hemel en aarde dienen en Hem, Die alles is, uw en onze God!
Wilt u ons kosmisch bewusten ontvangen? Opent dan uzelf, stemt u af op hetgeen wij meesters u zullen zeggen. Gij kunt dan uw gevolgtrekkingen maken en géén Goddelijke wet zal onverklaarbaar schijnen. Het bewuste kind van Christus zal u kunnen overladen met de geschenken, die de komende Eeuw tot de Eeuw van Christus maken. Het is deze Eeuw, die u binnen voert in het Duizendjarige Rijk en in het Koninkrijk Gods op aarde en aan Gene zijde – in het werkelijke en eeuwigdurende bestaan voor de ziel als mens.
Nu is dit ogenblik gekomen, de heidense volken zijn thans overwonnen, het Christuswelbehagen wacht u en de uwen. Maakt uw levens gereed voor onze ontvangst, leest de boeken, die wij door ons instrument aan u hebben geschonken, en wij kunnen verdergaan om al de Goddelijke Openbaringen in stoffelijke en geestelijke toestand voor u te belichten, opdat u aldus uw Goddelijke afstemming zult leren kennen.
Dit alles brengt u de “Eeuw van Christus”, hiervoor onderging Gods Zoon de kruisdood. Wij als uw afgestorvenen verkregen er Zijn Leven en Zijn Woord door, de machten en krachten om ons met uw leven te verbinden. Gij kunt zelf ervaren of dit mogelijk is – ook dit gebeuren is wet geworden!
Moge God u de krachten geven uw eigen leven aan het onze te toetsen, moge in uw leven het volmaakte bewustzijn komen en gij zult één der onze zijn, bereid om Christus bewust te dienen en uw leven voor Hem te geven. Tezamen zullen wij op Golgotha neerknielen en er ons hoofd buigen. Wij zullen gezamenlijk aan Christus voeten onze bloemen neerleggen – die, welke uit ons heilige willen het stoffelijk leven ontvingen en waarin Hij zal zien met welk een liefde we ze opkweekten.
In de komende tijden zult u kunnen vaststellen, dat de Hemelen voor u en de uwen zijn opengegaan. U zult thans op al uw vragen het Goddelijk bewuste antwoord ontvangen, daar het Christus wil is. Eerst dan zal de ruimte, waarin u leeft, ons geestelijk waarachtig woord stralend belichten, en zullen wij tot onverbrekelijke eenheid komen.
Wij dalen af tot uw leven – zijt gij voor ons en voor de “Eeuw van Christus” gereed?
Zo ja, dan zullen de Hemelen tot u spreken en schrijven!

Meester Alcar.

Uit het blad Evolutie, no 1, 15 okt 1946