Wordt gij door Christus bezield

Het Woord, dat ge nu ontvangt is GODDELIJK!

Marja RADJANY vraagt U:

“Wordt gij en gij allen door CHRISTUS bezield?

Dat men de mens, geestelijk-wetenschappelijk dom wil laten, lezer, is thans bewezen. 2000 Jaar menselijke ontwikkeling hebben in ieder geval dit naar voren gebracht, namelijk… de Godgeleerde weet, dat de mens waarachtig in de wateren geboren is en met hem, al het leven van God. Niettegenstaande dit weten, krijgt u die waarheid niet te beleven, men wil u dom houden!! En dit, in deze eeuw, is het grootste schandaal, de vreselijke vlek; een ziekte, erger dan de pest, melaatsheid, cholera, kanker en T.B.C…. omdat het nu niet meer om het organisme gaat, doch om uw Goddelijk gevoelsleven en uw persoonlijkheid! Is dat nog mogelijk? Ja, dat is mogelijk, lezer! De mens wordt dom gehouden, maar waarvoor, waarom?
Wie houdt uw ontwikkeling tegen en plaatst u op een dood punt?
Miljoenen mensen stellen dag in dag uit hun vragen, vragen om hun “ziel en geest”, het gevoelsleven en die voor de persoonlijkheid en geen geleerde kan antwoorden. Waarom zegt hij het niet door de radio? Hij kan miljoenen mensen bereiken en toch, hij weigert u de Goddelijke waarheid te schenken, hij laat u vragen, hij laat u wroeten, hij pijnigt u elke dag! Is dat niet zo? Er zijn mensen, miljoenen mensen zijn het, die innerlijk van smart en pijn hun levens zien vergald, omdat zij willen weten en nergens op Aarde hun antwoord ontvangen. Wij kennen die mannen en vrouwen, u niet?
Het is deze eeuw, lezer die alles van God ontsluieren zal!
God werkt! Christus werkt! En met Hem zijn leerlingen, of dacht ge dat Christus, vroegen wij reeds, ons alleen liet? Dat Hij zich niet meer interesseerde voor de mens, man en vrouw van Moeder Aarde? Ach kom, hebt u aan “HEM” getwijfeld? Wij nooit! En met ons miljoenen mensen niet, want ook dat zou het Goddelijke dode punt zijn voor de mensheid!
Waarom weigert de Psycholoog u alles van het leven te vertellen? Deze man en geleerde vrouw weten het zelf niet! Het moet tot uw levens komen door de Astronoom en de Bioloog, de Geoloog, de Godgeleerde! En zij hebben onderling al ruzie… om hetgeen zij nu weten. De één zegt: wij moeten de mens opvangen. Wij moeten de massa onderwijzen, wij moeten zeggen: zo is het nu. Dit weten wij nu van God en uw leven af. Dit… ja zeker… dit… maar het blijft bij “dit” en zus en zo… ze willen het u niet zeggen, u moet dom blijven! Vals is het, gemeen lezer, ontzettend is het, erger nog, dan dat gij aan kanker sterven gaat, uw leven lang blind bent, dit is veel erger, onmenselijker is het, geen mens ontvangt nu nog bezieling, de geestelijke wetenschap voert de mens, de massa, zelf naar een afgrijselijk dood punt.
U spreekt over morele herbewapening, maar wat is dit dan? Omdat er heilige huisjes omvallen, die onherroepelijk toch van de aardbodem moeten verdwijnen, onthoudt men u de Goddelijke Waarheid!! Men heeft angst? Voor wat? Voor wie? Is het niet beter de mens zijn Goddelijke waarheid te geven, dan die massa te laten rondzwalken, op zoek naar hun God en hun waarachtige Christus? De ontzagwekkende tegenstrijdigheden, die de mens in deze 2000 jaar te beleven kreeg, gaven hem een idee, het gevoel: Er klopt iets niet met God, maar wat is het?
De mens nu, die het hoogste voor de Aarde kreeg te beleven, lezer, die mens begon vragen te stellen en thans stelt de mensheid die vragen reeds, toch wil de Godgeleerde u dom houden en zwijgt!!
Mag dat? Kan dat? Moet dat? Is dat niet verschrikkelijk? Er is nu geen reine bezieling meer voor de mens te beleven, men doodt de innerlijke mens.
Waarom vragen miljoenen zich af, die doordachten en durfden te denken… spreekt men niet over die Goddelijke waarheid? Christus ergert zich? U slaat Hem daardoor weer aan het kruis, Godgeleerde! U weigert geestelijke evolutie? Die komt er toch! Wij voorspellen u en de uwen dit… Gij staat straks voor de feiten.
En die feiten roepen u het theologische halt toe. De goddelijke wetten zeggen tot uw leven, zoals wij het zien voor Europa, de Keizers en Koningen: gij zijt niet langer geschikt, mijnheer… gij dient de mens niet, God niet, Christus niet, gij dient u zelf! Ga nu… gij hebt ons, mensen, jaar in jaar uit op een geestelijke brandstapel gelegd. Wij willen nu weten! Gij hebt ons bewust achterlijk gehouden. Gij hebt ons bewust bedrogen! Gij hebt ons het genot, het zegenrijke van Christus, onthouden! Bewust, bewust hebt gij ons in dit duister gelaten, gij hebt schuld aan onze ellende, door uw soort, geleerde, hebt gij ons huwelijksleven vermoord! Doordat wij niet wisten, liepen wij weg, lieten wij vrouw en kinderen alleen, omdat wij willen weten, doch door de ander, als uw volgeling, voor Goddelijke waarheid gehouden werd, bracht dat de kloof tussen ons en God. Nietwaar geleerde?
Straks heeft men u niet meer nodig, omdat gij het zelf niet weet.
Waarom, o mijn God waarom toch, moet hetgeen door bloed en vergif betaald werd, ons onthouden worden? Waarom toch?
Omdat dan de Theoloog geen houvast meer heeft, lezer en hij zijn aards ontzag verliest, hij moet zeggen: ik weet het zelf niet! Dit is het dode punt voor de geestelijke wetenschappen.
Miljoenen mensen willen nu weten waarvoor ze op Aarde leven. De Astronoom is het, die thans die knuppel in uw hoenderhokje smijt, doch ook die man wordt weer op zijn vingers getikt. Hem wordt gezegd: je zwijgt! Hij mag niet tot uw leven, uw gevoelsleven en uw persoonlijkheid praten, hij moet zwijgen!
Zo staan de geestelijke zaken, lezer. Dit is uw bezit, lezer. Gij moet onbewust blijven, ge moogt uw God niet kennen en gij zult nu nog niet weten, waarvoor gij eigenlijk op Aarde bent. En daarvoor, is het niet afgrijselijk, kwam Christus naar de Aarde, moest Socrates het menselijke gif innemen, werd Ghandi neergeschoten als een dolle hond en werden de honderdduizenden door hen vergeten, mismaakt; zij hebben hun bloed gegeven voor niets! Mijn “God”… grijpt in. Dit is afgrijselijk – de Galilei’s en de Socratessen schreven wij… worden opnieuw vermoord. Doch de geestelijke faculteiten trekken er zich niets van aan; gij als mens – waarvoor zij allen gestorven zijn – moet dom blijven. Of… daar gaat het immers om en is de heilige waarheid… vallen zij van hun stoelen, hun befje heeft geen betekenis meer, een dokterstitel waarvoor de domme mens nog ontzag heeft, of het “eerwaarde”, verduistert, heeft niets meer te betekenen, niets lezer… de mens staat dan naakt voor uw gevoelsleven en uw persoonlijkheid en is nu geplukt. Dit is het, lezer… en, de Goddelijke waarheid!
Maar deze eeuw, roept hen het Goddelijke halt toe. Christus is het! Christus is weer op Aarde, doch de mens krijgt thans geen mogelijkheid om “HEM” op straat -als Ghandi dat heeft moeten aanvaarden, – neer te knallen; wij verzekeren u, het gebeurt.
Christus leeft nog! Maar wie Christus denkt te bereiken door leugens en geestelijk bedrog, hoort Hem nooit praten, krijgt nimmer Zijn bezieling te beleven, nooit! Dat kan alleen, wanneer de mens Zijn waarheid beleven wil. En nu wij weten, dat de geestelijke Faculteiten weigeren de mens Zijn Goddelijke waarheid te schenken, kunnen wij vragen: wordt gij en gij allen door Christus bezield?
Christus spreekt nog tot de mens! Christus is nog op Aarde en in onze levensruimte te beleven, doch alleen te bereiken, wanneer de mens Zijn Goddelijke wetten uitdragen wil, of Hij Zwijgt!! Wij zeggen u nu, doordat ge voorbereid zijt, lezer, wij horen “HEM” ieder seconde van elk uur tot ons leven en gevoelsleven, onze persoonlijkheid praten en nu verklaart “HIJ” ons Zijn Goddelijke levenswetten, die, voor uw ziel, geest en gevoelsleven en uw menselijke persoonlijkheid! Wij weten wat wij hier neerschrijven, lezer, en, wij zullen het u bewijzen!!
Indien u uw schouders ophaalt, gij tot de geestelijke faculteiten behoort en er over uw lippen valt: waanzin… bent u één van hen, die weer de doornen in het vlees van Christus slaan, want gij zijt niet eerlijk, ge weet, dat de Bioloog en de Astronoom weten, dat de mens in de wateren is geboren. Maar wij weten het wel, ge verliest uw befje… uw hoogmoedswaanzin ook… en gij kunt opnieuw beginnen, neerzitten en luisteren en dat is toch de bedoeling niet. Neen, u gelooft niet, dat er buiten uw Universiteiten nog een Universiteit te beleven valt, de mens z’n Goddelijke studie volgen kan, dat gelooft ge niet, omdat gij die Goddelijke Universiteit niet kent, doch die door miljoenen mensen van de Aarde beleefd wordt. En nu is “Christus” de hoogste Mentor, de Goddelijke leraar nog en van Hem kregen wij onze titels in eigen handen.
We zijn geslaagd en dat nog wel voor alle geestelijke wetenschappen. De technische behoren hier niet bij, hoewel wij u de ziel en de geest voor en van uw ertsen kunnen verklaren, zoals wij het reeds voor uw “Duikboot en Raket” deden, dat Goddelijk verantwoord is en gij straks te beleven krijgt.
Maar, de mens en zijn gevoelsleven ontwaakt. De mens wil weten en nu komt dat weten toch op Aarde en krijgt bewustzijn.
Maar lezer, is het geen schandaal te moeten aanvaarden, dat de massa bewust tot een dood punt wordt geleid? En dat zijn de Professoren, de Godgeleerden zijn het! Over een Psycholoog behoeven wij niet eens te praten, voor hem heet het de ziel komt voor het eerst op aarde. Zijn machteloosheid is duisternis. Zijn titel heeft dan ook voor de geestelijke ruimte niets te betekenen, trouwens ook die van uw Godgeleerde niet, zij allen zijn nu nog onbewust.
Het woord, dat ge nu ontvangt, is Goddelijk. Dat zullen wij u bewijzen! Wij kunnen niet anders meer praten en denken, die school hebben wij gevolgd. Wij waren even op uw Universiteit. Ja zeker, doch liepen er weg, wij begrepen het, men bracht ons op een dood spoor. Toch moesten wij er heen, de anderen met ons, om te analyseren, lezer, hierna gingen wij verder. Nu kennen wij, schreven wij reeds, uw en onze God, de ruimte, met al de levenswetten door God verdicht, vergeestelijkt. Nu kunnen wij u antwoorden, wij zijn gereed. En nu mogen wij vragen: waarom laat men u een dood spoor bewandelen? Waarom willen de Godgeleerden hun weten niet door Christus verstoffelijkt zien? Waarom toch… nu Europa voor het geweld van de onbewuste massa staat? Er is geen houvast meer? Ja zeker, maar dan moeten wij praten, wij moeten de massa mogen bereiken, de Prof-Godgeleerde moet de waarheid onder de ogen willen zien, hij moet zijn plaats afstaan. Kan dat? Is dat zo, lezer?
Hier hebt u het nu, waardoor gij zoudt beleven, dat uw Prof van vandaag terug naar zijn Universele schoolbankjes moet, daar moet gaan zitten, alleen zitten en luisteren omdat dit nieuw voor zijn leven en zijn bewustzijn is, omdat hij geen levenswet van alles wat hij nu te horen krijgt kent en dat vertikt uw Professor in de godgeleerdheid. Wij doorzien zijn gevoelsleven en kennen deze persoonlijkheid! Wat dacht u? Is het niet om te wenen, te schreien, nu wij weten, dat er miljoenen eeuwen, evolutie – voortgang – is te beleven voor uw gevoelsleven en uw persoonlijkheid? Is dit niet afgrijselijk? Wij dagen allen uit tot dit Goddelijk gevecht, doch zij durven niet!
Wanneer gij dit alles weet en kent, lezer… doorziet ge uw Professor, ge weet nu, voor God is ook hij nog een onbewuste! En hoeveel van deze mannen en vrouwen wandelen er op Aarde rond? Wat vandaag nog zijn bezit is en hoogachting, wordt in deze eeuw armoede, zielloze wetenschap, die man en die vrouw, als godgeleerden, lezer, verliezen in deze eeuw hun plaatsen of, ze zullen spoedig met de Goddelijke waarheid voor de dag moeten komen en uw gevoelsleven verrijken. Veel verder gaan kunnen zij niet, ook al vertellen ze u, dat de mens in de wateren is geboren. Het andere Universele Goddelijke, is opnieuw voor hun persoonlijkheid duisternis, maar, wij komen dan tot éénheid en gaan Goddelijk verder!
Er leven profeten op Aarde?
Er wandelen er rond, maar ze zijn het niet! Het huidige profeetschap wordt vertegenwoordigd door de menselijke “Alwetendheid” voor ons Universum. En thans geven wij u iets om over na te denken, iets Goddelijks of juist dat, waardoor gij ook ons achter uw tralies kunt zetten, indien wij niet in staat zijn het aan uw gevoelsleven en uw persoonlijkheid te bewijzen.
In ons eerste artikel schreven wij: weet gij het? Ja, wij weten het, zeggen wij nu! Wij, lezer… wij moeten u dat bewijzen… en alleen door het woord, u zult dat met vele anderen, die thans dit blaadje lezen, beleven, wij zijn “Alwetend” voor deze ruimte geworden!! En toch spelen wij niet voor profeet, nooit niet… nooit! Zegt het u niets? Maar wij zijn voor dit universum alwetend!!
Waardoor, zult ge nu vragen? Door “Christus”, zeggen wij! Door Christus, alleen door Christus… want Christus heeft al het leven lief en Hij gaf die Hoge Priesters “ZIJN” Goddelijk antwoord. Zij gaven het ons! En daarvoor volgden wij die studie door honger en armoede opgebouwd doch wij kwamen zover. Thans weten wij het!
Laat dit nu uw uitdaging zijn om te willen luisteren. Wij zeggen u thans, wij ontleden uw gevoelsleven en uw kunst, uw persoonlijkheid, door ons krijgt ge een Goddelijk leven te beleven, wij bouwen voor uw leven een schoon, liefdevol huwelijk op, met de liefde van de ruimte, de liefde van Christus! Indien gij zelf wilt, of wij komen niet verder.
Wij bouwen voor uw gevoelsleven een “Tempel” waarin gij en uw vrouw leven zult, gezegend door Christus! Wij maken van uw leven en bewustzijn een waarachtig paradijs, ook al wil het andere leven nog niet, gij bezit het! Wij gaan verder om aan uw gevoelsleven de Goddelijke levenswetten te verklaren.
Dit blad wordt Universeel Goddelijk bezield: wij hopen, indien u wilt, vanuit uw levenscentrum, Europa te bezielen! Dit wordt de wereld-kern, voor de mens, lezer! De mens zoekt, de mens, al de Volken zelfs, zoeken naar de Goddelijke waarheid! In uw omgeving leeft die waarheid! De mens wil Universele éénheid opbouwen, godsdiensten en Sekten treden naar voren en niet één van die Sekten of Wereld-Bewegingen, kent de Goddelijke waarheid!!! Wij zijn zover en zullen u dat door de geestelijke wetenschap bewijzen.
Wilt gij ons helpen? Wilt gij waarachtig aan de opbouw voor uw zelf en uw kinderen beginnen? Wij zullen u bewijzen, dat de Goddelijke “Alwetendheid” in ons leeft en dat wij dit contact bezitten, om uw gevoelsleven en uw persoonlijkheid op te trekken, te bezielen, zodat gij en de rest van de mensheid uw geluk zult beleven, waarvoor er miljoenen mensen door de dood gingen, ook al weten wij, dat zij nog leven! Nog iets, lezer, voor nu en dan moeten wij ophouden, doch wij komen tot uw leven terug, die mannen en die geliefde vrouwen, die vaders en moeders, bezielen ons nog…! Ze zijn niet gestorven, ze zijn levend bewust verder gegaan en van daaruit keerden zij tot de bewusten van geest terug, die mens dus die hen volgen wil. En wij volgen hen! Gij ook? Wilt ge waarachtig ontwaken, lezer? Welnu, bouwt met ons aan deze geestelijke wereld, wij zullen u ons bewustzijn schenken, de “Alwetendheid” van God voor de mens. Ja zeker, Godgeleerde, thans zijn wij zover! Christus wil het!
Wij allen zijn gereed, maar geen profeetschap… Wij zijn niet van plan Christus te beledigen, wij zijn en blijven mensen! Zij nu, die rondwandelen – hun witte gewaad tonen, – vertegenwoordigen bewust bedrog. Het zijn de hoogmoedswaanzinnigen van geest!
Nog dit… lezer… indien u wilt… roept thans de gevoeligen van geest, zij dus, die verlangen te weten, bijeen! Legt die fundamenten vast, wij gaan verder, doch indien wij zien, dat gij zover zijt gekomen, éénheid met andere Volken, spreken wij tot uw levens, want ook die vraag is reeds gesteld. Eerst dan, wanneer gij bewijst aan een nieuw leven te willen beginnen, krijgen kunsten en wetenschappen opnieuw bezieling, voor honderdduizenden problemen leggen wij nieuwe en wel de Goddelijke fundamenten, omdat wij dat Goddelijk contact bezitten en aan de mensheid zullen doorgeven. Is dit het niet? Ja, dit is het en dat zullen wij u bewijzen! Door ons volgende artikel… door uw gevoelsleven en uw persoonlijkheid, uw bewustzijn, – en is de “Aap” niet ons fundament, waardoor wij het leven kregen “Darwin”, – doch net andersom, waarvan wij u de wetten zullen verklaren!

Overgenomen uit de Europese Heraut, 2e jaargang,  nr 36, 15 febr 1955

Jozef Rulof