Woord van meeste Alcar

WOORD VAN MEESTER ALCAR

 “Mijn Kinderen. Eens zeide de Messias: Nog vele dingen heb ik u te zeggen, doch gij kunt dit nu niet dragen; maar wanneer die zal gekomen zijn, namelijk de Geest der waarheid, hij zal u in al de waarheid leiden; want hij zal van zichzelven niet spreken, maar zo wat Hij zal gehoord hebben, zal hij spreken en de toekomende dingen zal Hij u verkondigen”

Welnu, Christus legde deze waarheid, Ztjn wetten, in de handen van de Engelen en droeg hun op Zijn Universiteit op uw wereld te grondvesten, De Meesters uit de sferen van licht zijn het, die Hem door Hun instrument zullen verheerlijken, Zii zijn het, die uit Hem namen en op uw aarde Zijn Goddelijk leven vertegenwoordigen. Zo zijn zij in staat u elke Goddelijke Wet te ontleden. Ge moogt hun vragen stellen over de onmetelijkheid van uw ziel, Zij brengen uw leven tot de Goddeliike Openbaringen en brengen daarin uw menszijn tot ontwaking. Dit geschiedt vanuit de “Universiteit van Christus” Zij opent haar deuren voor elke ziel, die haar Vader en zichzelf wil leren kennen. Thans wordt Christus’ profetie bewaarheid, nu geen oorlog uw streven naar bewustwording meer kan doorkruisen. Door zijn Universiteit zult ge de dingen kennen, die Hij toen nog niet kon uitdelen. Wij hemelingen vragen nu hun, die onze boeken lezen, te dienen en hierdoor mogelijk te maken, dat wij vanuit onze sferen aan de bouw van de Tempel kunnen beginnen. Wie geloof en vertrouwen heeft in onze boodschap, wie steun ontving door onze boeken en voordrachten, vragen wij te helpen met alles wat in hen is, opdat wij het wordingsproces kunnen bespoedigen en gij uw Tempel, uw Universiteit kunt betreden. Ga hierin echter nimmer boven uw vermogen, schept geen disharmonie of uw hulp heeft geen waarde. Bouwt, vragen wij u met de hemelen aan uw werkelijkheid. Bouwt met ons aan de “Universiteit van Christus” opdat Zijn Wijsheid, Ziin Liefde aan u worden geopenbaard. Deze Tempel zal op Uw aarde verrijzen, daar het Christus’ Wil is. Maak dat ook uw leven daar deel aan heeft. Wii wachten, Mijn Kinderen, dient door uw steun.

Meester Alcar