Rome

Voor miljoenen mensen, mannen en vrouwen, geven wij nu “Goddelijk College”, ook voor de theologische faculteit van het Collegium Angelicum te Rome!
Marja Radjany (Jozef Rulof): “Dit is nu Goddelijk denken en voelen!”
Alleen door de “Goddelijke Terminologie”… leert de mens zich kennen,daarenboven zijn zelfstandigheid, als mens, als Goddelijk leven, als persoonlijkheid. De mens denkt niet door zijn hersenen doch door het gevoelsleven, hersenen zijn organen, die het gevoelsleven opvangen en
doorsturen tot andere organen en is het “uurwerk” Mens. Bezit ge geen taal om uw gevoelens te verstoffelijken, dan kunt ge slechts geluiden maken, doch de werking en de te volgen gevoelens door de hersenen blijft één wereld. Door de Goddelijke Terminologie, de levenswetten dus… leren
wij al die machtige gaven kennen en zijn bovendien te ontleden en te verklaren. Nu wordt alles eenvoudig, zelfs de diepste problemen voor de
mens liggen open voor zijn persoonlijkheid, want God heeft niets
verborgen gehouden voor Zijn leven, niets! Een planeet is moederschap. De
zon is voor de mens een “zij”, doch de zon is niets anders dan vaderschap
voor het Universum als organisme. Het bewijst dat de Astronoom het
universum, zon en maan nog niet kent.
Een bloem is vrouwelijk, doch de eigenlijke bloem is mannelijk, omdat de
bloem vanuit haar bron nieuw leven geschapen heeft en de bloem is! En
ook daarin ziet ge weer het Universum terug, tot de “Albron” er in is waar
te nemen, voor elke bloem. Voor het universum, wij hadden het daar reeds
over, zien wij bewust moeder- en vaderschap en onbewuste baring en
schepping. De planeten, die geen leven hebben voortgebracht,
vertegenwoordigen die halfbewuste baring en schepping, doch thans
hebben zij een andere taak voor het organisme Universum te verrichten en
is te verklaren. Nu ligt het Universum voor ons open! Volkomen! Niets is er
meer of wij kennen de eigen zelfstandigheid voor dat planetenleven en
bewustzijn voor God! Niets, alles spreekt vanuit de eigen zelfstandigheid
tot de mens! Ook dat organisme moet dus een “ziel, geest en
persoonlijkheid bezitten”… boven alles stijgt uit: het “Goddelijke baren en
scheppen”, of er was geen evolutie! Dat er nog sterren ontdekt worden
kunnen wij u verklaren, waardoor en waarom! En is doodeenvoudig. Alleen
omdat wij de levenswetten leerden kennen door de Goddelijke
Terminologie! De maan is en blijft nu voor God… de “AlzieI, de Almoeder”
voor het Universum, omdat de “AlzieI”… zichzelf vergeestelijkte en
verstoffelijkte door dat lichaam, een graad van leven, waardoor de
schepping met de Zon kon beginnen, waardoor de “Maan” het allereerste
en wel “embryonale” bestaan voor al het leven in dit Universum heeft
geschapen en verdicht! Geeft ons de mogelijkheid en wij verklaren voor uw
leven die wetten van God en voor uzelf. Wat nu in de ruimte leeft en wij
moeten aanvaarden, leeft bovendien in de “wateren”! Wat is nu een Zee
voor de mens, lezer? Water, vloeibare stof, voor 2/ 3 de Aarde bedekkend,
maar wat is water? Ons water, lezer, wat is dat voor u en uw God? Of de
geleerde, de Theosoof, de Rozenkruisers, uw spiritualisten het antwoord
bezitten, Annie Besant of Krishnamurti, onze Ramacrisna? Onze
Ramacrisna wist in zijn tijd, hetgeen hier aanstonds volgt, niet; wij gaan
thans dieper, doch hij legde voor ons denken en voelen de fundamenten,
zoals ook Socrates dat heeft gedaan. Wij gaan duizendmaal dieper dan
Krishnamurti en zullen u dat bewijzen! En hij was de leraar voor de
Theosofen, dat weet u zeker. Hier de bewijzen. Het water voor moeder
Aarde, is haar “Albron”geweest voor al haar leven. Water bezit “ziel en
geest” en een machtig gevoelsleven en persoonlijkheid. Het gevoelsleven
van het water drukt u te pletter, schreven wij reeds, doch dat wil zeggen,
luister even goed… dat gij uw eigen zelfstandigheid aflegt – op dat ogenblik
dus door in het water af te dalen en uit uw dampkring treedt, waarin u de
eigen levensadem ontnomen wordt! Dat is ook voor het staal en ijzer,
schreven wij en is waarheid! “Water”… lezer,.. is baring voor het leven. Wij
zijn in de wateren geboren. Voor miljoenen jaren terug, was het “water”
het “moederschap” (dat het nog is, doch nu voor het huidige stadium, uw
tijd; de wetten zijn niet veranderd)… één organisme als baring. In het
water kregen wij onze geest en ons gevoelsleven; dus door de Aarde, Dat
lichaam nu schiep eigen organismen, baarde dat leven en gaf het evolutie,
totdat de mens het vis-stadium had bereikt. Al het leven door de wateren
geboren ging met de mens uit de wateren vandaan en zetten nu het
landelijke leven voort. Ook het water schiep nu voor zichzelf toen wij haar
als Moeder hadden verlaten, een eigen evolutie, een eigen leven. Iedere
zelfstandigheid schiep nieuw voortgaan, nieuwe wedergeboorte, evolutie
dus, om tot God terug te keren. We zien nu landelijk en waterlijk leven en
hebben wij te aanvaarden! Maar voordat het zover was, leefde dus al het
leven in haar schoot, miljoenen diersoorten, waaronder de mens! De
“Alziel, het Alleven, het Alvader- en Moederschap”` ook het “Algevoelsleven
dus… gaf aan een planeet al die Goddelijke eigenschappen. Uit die “Albron”,
is het leven voor de planeten geboren, doch nu is het water een
zelfstandigheid. Wij als mens kregen die zelfstandigheid te beleven en
uiteindelijk in handen en begonnen wij aan dierlijk scheppen en baren!
Het water vertegenwoordigt dus nog baring en schepping, doch nu voor
het eigen leven, de vis en al haar dierlijke miljoenen soorten van
organismen. Op het land, de begaanbare planeet, zette dus haar leven, het
eigen bestaan, voort. Bloem en plant begonnen tot eigen evolutie, ook de
dierenwereld. Maar elke vonk als organisch leven bezit een eigen
zelfstandigheid, bezit vader- en moederschap en alleen door te baren en de
wedergeboorte, stuwt dat leven zich voort en tot God, het “Albewustzijn”
terug waar veel leven God te vertegenwoordigen heeft. Immers, een slang
en een krokodil, een inktvis, wormen en luizen, naschepping, die is er en
nog dieper dan de Goddelijke “bestaansschepping”, zo noemt men dat
voor de Goddelijke Terminologie… is en blijft naschepping en lost in
de sfeer der Aarde op. Bestaansschepping wil nu zeggen: al het leven, dat
tot het Goddelijke baren en scheppen behoort. Wat moeten we met
slangen in het Hemelrijk beginnen, met de inktvis, de worm, ga maar
verder? Ook die enorme diepe werelden liggen thans voor ons open, omdat
wij weten waar de Goddelijke schepping ophoudt te bestaan en beleven we
die nascheppingen voor het dierenrijk! Al die scheppingen zijn door
“rotting” ontstaan. Uw prachtige vlinder, is naschepping en ziet ge niet in
de Hemelen, omdat dit diertje uit rotting geboren is, leven en kleur als
eigen zelfstandigheid kreeg. Indien het een troost voor u is, is er één soort
vlinder, die ’t Goddelijke “Al” – stadium vertegenwoordigen moet, doch dat
is nu niet te omvatten voor uw gevoelsleven. Wellicht later!
Hierdoor ziet u, dat het water als “Moeder” God te vertegenwoordigen
heeft en niet alleen een Zee is om over te varen, niet zo maar ontstaan is,
omdat er regen gevallen is. De zee is om er voor al het leven van God
“Moederschap”, een organisme, het machtige lichaam, dat ons en het dier
en bloem en plant, het eigen bestaan en onze zelfstandigheid gaf en moet
de wetenschap aanvaarden.
Maar voor ons gevoelsleven ligt “Moeder” Water volkomen open. Bent u al
zover, Bioloog? Is u zover, Theosoof? Rozenkruiser, spiritist?
Al die miljoenen levens nu, door “Moeder Water” geboren en ontstaan,
kennen wij, omdat wij iedere levenswet als organisme, volgens de
Goddelijke evolutie kunnen volgen! Eerlijk, onze grote Ramacrishna was
nog niet zover! Maar ook uw Annie Besant, onze Krishnamurti niet, noch
Blavatsky.. Doch wij zeggen: zij legden voor deze eeuw Goddelijke
fundamenten. We zullen het u zeggen: wij zetten hun werk en taak voort.
Wij zijn het ook! Worden wij door de Theosofie aanvaard? Is men vergeten
wat Annie Besant in haar lever: heeft gezegd? De Theosofie wacht op de
eigenlijke Meester, lezer… Misschien ben u het ook… maar die meester is
er nog niet! Nu zeggen wij: wij zijn het! Wij alleen zijn het voor uw Westen
en voor het Oosten! Wordt Wakker, schreven wij en komt tot eenheid! Doch
gij zult buigen. De Meesters zijn er nu! Maar, ze zijn niet onder uw midden
geboren. Ze komen van ver weg, spreken anders dan gij doet en kunt, doch
ze zijn het! Indien wij als gij spraken, stonden we nog voor het dode punt,
begrijpt ge dit niet? Wij wachten af! Het “Water” als “Moederschap” is in al
die miljoenen jaren die voorbij gingen in niets veranderd. De levenswetten
uit haar gevoelsleven bezit nu elk organisme, doch door haar baring en
zelfstandigheid dus… door de “Albron” vanuit het “Protoplasma” geboren,
kreeg de “Aarde” die taak te verrichten en wij als mens ons eigen leven en
die zelfstandigheid! Is het niet doodgewoon, nu wij God leren kennen?
Denkt u al iets anders? Dit is nu Goddelijk denken en voelen en eerst nu
krijgen wij geluk en ruimte te beleven, is onze liefde ontzagwekkend!
“Water” is dus niets anders dan een Goddelijke ruimte voor de baring en
schepping! “Water” is voor al het leven op Aarde, de “Moeder” geweest! Het
“Water” gaf ons die Goddelijke levenswetten te beleven. Moeder… wij
hebben het nu tegen u als mens… als uw kindje in u leeft, moeder… is dat
precies hetzelfde. Dezelfde wet dus, als wij in de wateren hebben beleefd. U
voelt het zeker, die wetten zijn niet veranderd, doch thans voor de
menselijke zelfstandigheid doordat de mens “Mens” zou worden, doch de
mogelijkheden voor de baring en schepping leven nog in u, als gij als
moeder uw kind leven geeft, straks baart. En nu is dat uit de wateren
heengaan! Tussen nu en toen liggen miljoenen levensjaren, lezer… maar,
wat zegt dat, voor God is er immers geen tijd. Wij zijn eeuwigdurende
wezens! Wat is nu het “vruchtwater” moeder? Zoals Moeder “Water” dat
voor haar miljoenvoudige proces, voor al het leven op Aarde heeft moeten
beleven, is nu voor al haar organismen een zelfstandigheid geworden, eigen
bezit dus, doch de levenswetten voor wedergeboorte en baring en
scheppen zijn niet veranderd!!!
Is het niet eenvoudig, nu wij door de schepping heen kijken, lezer? En is dit
nu zo gek voor de jeugd? Is de jeugd nu niet een openbaring? Wist gij dit,
moeders en vaders voor uw leven en persoonlijkheid? Moeten wij nog
langer de jeugd dom laten? En dacht ge niet, dat miljoenen meisjes en
jongens met open mond zouden luisteren, nu zij het “Goddelijke Woord”
ontvangen? Waarover wij het reeds hadden, gelooft het nu, zijn duizenden
boeken te schrijven. Zo enorm is alles. Maar wij lopen ons te pletter! De
Theosofen hebben hun “Meesters” niet herkend! Dat is waarheid, lezer…
maar wij zijn er toch!
Milloenen levenswetten kunnen wij nu volgen en ontleden, lezer. Niemand
op Aarde weet iets af van het probleem: waarom de paling tot de Zee terug
keert. Wij verklaren u al die wetten en problemen; eenvoudig is het! Ook
Darwin leren wij Goddelijk te denken, de Psycholoog, Bioloog, Geoloog,
Godgeleerde en de Astronoom. Elke geestelijke faculteit ligt niet alleen voor
het gevoelsleven voor ons leven en menselijk denken open, doch WU
verklaren het “Vader-en-Moederschap”, de wedergeboorte, de eigen
evolutie, de persoonlijkheid! Wij vertegenwoordigen nu – schreven het
reeds ,al de geestelijke faculteiten voor de mens en God, omdat wij die
ruimtelijke studie hebben volbracht! Waar… dat weet u nu!
Waarom er “zoet en zout” water is, kent u dat? Wat is uitdijing voor al het
leven, als stof en als geest? Ook dat is te verklaren en betreden wij het
gevoelsleven van “Moeder Water”, niet alleen haar kracht en
persoonlijkheid dus, doch haar atmosfeer, haar opbouw, haar dampkring,
haar zuiveringswetten voor haar eigen organisme. Wat voor u als mens
longen zijn, is voor “Moeder Water” haar atmosfeer, het zoutachtige water
krijgt thans betekenis voor de mens en is nu iets anders! Zo gek nog niet?
Dit is het! Maar, wist ge dat alles, Theosoof? Is uw professor in staat u al
deze Goddelijke levenswetten te verklaren? Neen… vraagt het hem, of hij
draait om de Goddelijke werkelijkheid heen. Hij kan u niet antwoorden,
omdat hij praat en geleerd is door het bezit van Blavatsky en de grote
anderen! Doch wij krijgen het nu van hun persoonlijkheid te zien en
ontvangen hun Goddelijk weten! Daarom zijn wij nu de “Meesters”… de
“Ingewijden”… voor u allen! Nog geen bewijzen voldoende om uw hoofd te
buigen voor de Kosmische Meesters? Thans, Theosoof is het Contact
bovennatuurlijk! Wij zijn dag en nacht met hen één en geven het aan uw
leven door. Niets anders is het! Wij willen geen slaaf zijn, wij zijn bewust!
Zij legden hun levens in onze handen! Wij mogen dankbaar zijn dat zij
terugkeerden! Lieflijk wordt alles, ons eenzijn is Goddelijk bewust; als wij
tot u allen spreken: zijn zij er ook! Nog langer talmen en voortgaan en u
zelf en de mensheid splitsen? Ga uw gang! Wij legden fundamenten. Indien
u alles van ons wist? Wij blijven deemoedig maar aanvaarden van uw
bewustzijn geen aalmoes meer, indien ge het weten wilt! Wij willen alles
bezitten en dat betekent, dat gij neer zit en luistert, niets anders meer
hebt te doen, dan luisteren en een andere taak ligt gereed! Doch wij geven
nu “College”! Voor miljoenen mensen, mannen en vrouwen geven wij nu
“Goddelijk College”! Is dit nog niet voldoende? Kunt gij nog niet tot een
besluit komen? Wij gaan dan nog even verder, zullen u tot het Universele
duizelen dwingen! Wij duizelen niet meer, dat is voorbij! Wij zijn kinderlijk
gelukkig en speels zuiver. Wij dragen geen lakens om onze schouders!
Daarom hebt ge ons nog niet ontmoet! Wij spelen niet voor “Christus”, niet
voor profeten. Wij zijn kinderen gebleven! Wij dulden ook niet langer die
opschik, uw duur gewaad. Het zijn franjes! Wij zullen u bewijzen, dat wij op
beide benen bleven staan, maatschappelijk bewust bleven. Niemand
herkende ons, ook al lopen wij tegen uw persoonlijkheidje op, gij kent ons
niet… omdat wij, als gij, Europees zijn, kinderen. Is dat nog niet voldoende?
Maar, wij glimlachen, hebben geluk, zijn gelukkig; door alles beleven wij
Goddelijke pret, doch doorzien al het leven op Aarde! zitten naast u in
de bios, lopen u op straat nooit omver, wij zweven, omdat de God van al
het leven in ons leven ontwaakt is! Wij zijn mensen gebleven! Dat is ons
verteld, wij staan onder die macht en moeten doodeenvoudig het menselijk
leven beleven! Of Wij staan alleen! Hebben mooie gewaden hiervoor iets te
betekenen? Het zijn franjes! Bij ons krijgt ge geen meesterschap cadeau,
dat is niet langer te koop, gij moet dat door uw studie eerst verdienen en
dan bewijzen! Het is mogelijk, doch nu geen drukte, geen hoogmoed. Zij
allen, die hun levens hebben gegeven, hebben ons ook dat geleerd en
opgelegd! Maar gij zult ons liefhebben met geheel uw hart, ook wij! Omdat
wij u die bewijzen geven. Wij zijn het!!
Darwin; nu even miljoenen tijdperken terug en eerst nu ziet ge, waar de
“Aap” geboren is! Terug tot de “Maan”, haar stadium nu, lezer, voor de
mens en God en gij kust moeder Aarde met uw lippen, zo diep is nu uw
menselijke liefde geworden voor al het leven van God! Dat ook, Theosoof
kennen wij Wij hadden het nog maar over moeder Aarde. Nu terug tot ons
Universum en daarvan de levenswetten verklaren. Theosofie daar kennen
Blavatsky en Krishnamurti niets van. Maar… wij vertegenwoordigen hun
levens en hun denken. Wij bedoelen, Annie Besant en de groten, de
allergrootsten. Wij zijn voor deze eeuw duizendmaal dieper en bewuster!
En ook dat is te begrijpen, omdat nu de geest moet ontwaken. De “Mens”!