Met christus in uw hart

Het Woord, dat ge nu ontvangt is GODDELIJK!

MARJA RADJANY zegt U:

“Met CHRISTUS in uw hart – of gij komt er nooit!!”

Vanuit het oerwoud, lezer bouwt de mens aan zijn aardse leven, gaat hoger en hoger en moet eens de “Aarde” overwinnen. Dat is de bedoeling van God voor de mens en al het leven, al dat leven moet tot het “Al bestaan” terugkeren! Is dit niet eenvoudig? Hoe wil de mens het Goddelijk “Al bestaan” bereiken, wanneer wij moeten aanvaarden, dat hij slechts één leven op Aarde beleven kan? Is het niet eenvoudiger, – nu wij al deze Goddelijke wetten kennen, – te aanvaarden, dat de mens een planeet overwinnen moet en hiernaast de ruimte waartoe hij behoort en voor zijn leven geschapen is? Hoe wilt gij de mens als een Goddelijk wezen zien, wanneer wij alleen maar “de dood” bezitten en van geestelijke ruimten geen wet kennen? U voelt zeker, wat de mens en de geestelijke wetenschappen nog te aanvaarden krijgen en zich eigen moeten maken.
En dat is nu de geestelijke mens, vanuit het oerwoud naar het blanke ras. Ook de kleurlingen behoren daarbij, zelfs een neger bezit het hoogste organisme door de Aarde geschapen. Die wetten, thans voor de rassoorten op Aarde, kunnen wij op de voet volgen en verklaren.
Nu staan wij, wanneer dus de ziel het hoogste stadium voor het organisme heeft bereikt, voor al het verkeerde, door die honderdduizenden levens verstoffelijkt, zijn “oorzaak en gevolg”. Dat moet de mens nu goed maken! Niets, geen verkeerde gedachte wordt hem thans geschonken, hij moet de Aarde beleven, niet alleen dus stoffelijk, lichamelijk, doch bovendien geestelijk. De Aarde laat de ziel niet gaan, dat zijn Goddelijke wetten en behoren tot de “Kosmologie” voor de mens, man en vrouw.
Honderdduizenden levens hebben wij nu verprutst, verknoeid, mismaakt.
Wij hebben de mens, – het leven van God – met pek ingesmeerd, levend verbrand, gehangen en in kerkers gesmeten, of denkt gij, dat gij dit niet hebt gedaan? Wij allen roofden en bestalen de mens, deden aan “kannibalisme”! geen mens is er aan ontkomen! Daarom zei Christus: “Wie vrij van zonden is, gooit nu de eerste steen.” Wie is vrij van zonden en fouten? Maar de mens krijgt zijn levens om alles weer goed te maken!! God straft de mens niet!! En dat kunnen wij u allemaal bewijzen. Thans zijn wij zover!
Zo is het geleerde, en zult ge straks moeten aanvaarden, wordt dit de studie voor de geestelijke wetenschappen. En nu staan wij voor: doodt niet! Hebt het leven lief, zoals dat van u zelf! De “Tien Geboden” roepen ons nu het Goddelijke halt toe. En dat kunnen wij bewijzen! De mens denkt niet aan de Tien Geboden. De mens volgt een eigen weg. Maar, lezer, nu wij moeten aanvaarden, dat “Christus” de waarheid heeft gesproken – waarom zetten wij ons zelf dan niet voor de honderd procent in, nu wij voor de “Tien Geboden staan”? “Gij zult niet doden”! Is dat slechts voor tien procent bedoeld? Dit gebeuren bewijst nu, dat de mensheid onbewust is, ja zelfs het Goddelijk woord van Christus negeert en toch bidt. Preekt nu Godgeleerde; maar wat nu? Dat is nu allemaal te ontleden en wel Goddelijk onfeilbaar, omdat wij nu God hebben leren kennen.
Het gevoelsleven voor de mens is opgebouwd door de wedergeboorte. De ziel als mens, lezer, ook die zekerheid is er voor de Psycholoog nog niet, beleeft beide organismen, is nu moeder en straks bezit de ziel het scheppende organisme. Ook dat kunnen wij u bewijzen! Of dacht ge, Psycholoog, dat gij als man het moederlichaam niet te beleven krijgt! Als ziel bent u het Goddelijke leven, als man slechts schepper; als man loopt u langs de schepping, de moeder beleeft de éénheid met God, is nu barend en bezit de Goddelijke evolutie!
Indien gij nu wilt weten wat “homoseksualiteit” is, Psycholoog, verklaren wij u nu bovendien die wetten, doch dan is er van homoseksualiteit geen sprake meer, thans is het een natuurwet, het overgaan vanuit het moeder- tot het vaderschap! Niet eenvoudig? Voor God bestaat er geen homoseksualiteit! Gij als mens hebt die woorden zelf uitgevonden, gij hebt aan Goddelijke zaken aardse namen gegeven en gij kent de levenswet niet, weet niet, wat het verschijnen voor de ruimte te betekenen heeft.
Gij noemt een lichaam van de ruimte planeet, maar wat is dat eigenlijk voor een ding? Gij noemt de “Maan”… Maan, maar wat is zij voor God en haar ruimte, ons Universum? Zo zijn er duizenden zaken, die voor uw denken gestalte kregen, doch voor de ruimte kant noch wal raken, een gans andere betekenis bezitten en wij u nu zullen verklaren! Nu staan wij en beleven wij de “Goddelijke Terminologie” en niet die van de mens. U voelt zeker, oneindig is onze levenswijsheid!
De mens bouwde aan zijn gevoelsleven en kreeg door zijn leven een persoonlijkheid! De ziel en de geest, het stoffelijke organisme, dat is de mens. Door zijn gevoelsleven handelt de mens en spreekt de persoonlijkheid.
De ziel is een Goddelijke kern en haar maken wij wakker wanneer wij een handeling beleven, direct voor God, Zijn harmonische wetten verstoffelijken of, de Goddelijke kern blijft in geslapen en komt niet tot universele ontwaking. Of denkt ge, mens, dat gij door te liegen en te bedriegen, rooft en moordt, uw Goddelijke kern tot die ruimtelijke, geestelijke ontwaking brengt? Is dit niet duidelijk? Dit kan elkeen begrijpen en hebben wij te aanvaarden.
Volgt nu zelf wat gij in dit leven doet en ge kent u zelf! Denkt ge door haat, geweld, algehele vernietiging, de rotheid van onze maatschappij te beleven, door onrechtvaardigheid, vals gedoe, uw ziel, als God, wakker te kunnen schudden, zodat zij haar Goddelijke evolutie vergeestelijkt voor zich ziet? Denkt ge, lezer… dat gij, wanneer ge weet dat God liefde is, de mens vertelt dat Hij toch straft, dat gij nu Goddelijke bezieling beleven kunt door uw praatje, uw preek, uw kunst en uw schrijverij? Dacht ge, dat God waarlijk een krankzinnige is, dat de Goddelijke levenswetten op deze manier te beleven zijn? Dat Christus uw leven zou bezielen, nu gij van Hem weg en niet tot Hem denkt, stoffelijk, dierlijk uw leven verstoffelijkt en vergeestelijkt en hierdoor uw evolutie wilt vergeestelijken? Dacht ge, naast Golgotha te wandelen, Zijn woorden te mismaken, toch uw dampkring te overwinnen, dit “Moederlijk Organisme” op macrokosmische afstemming? Wilt gij alleen door gepraat uw hemelen beleven, daar binnen treden, nu wij weten, dat gij uw geestelijk denken nog niet vertegenwoordigen kunt, er niets van bezit, aards dus, grofstoffelijk denkt, handelt, praat, onzin verkoopt en toch God vertegenwoordigen wilt?
Wat heeft Christus toch gewild? Wat zei “HIJ”? Hebt ge Zijn woord wel begrepen? Neen, mens, geleerde, of gij praatte anders, denkt anders en wel volgens de Goddelijke liefde.
De lichamelijke levens gaven de ziel dus “het gevoel”. Bij elk lichaam behoort diezelfde innerlijke gevoelsgraad, het lichaam is dus het gevoelsleven niet vooruit, zolang de mens zijn organische hoogte voor moeder Aarde niet heeft bereikt. Maar als dat ogenblik gekomen is, begint hij aan zijn goedmaken – en dat voert de ziel terug tot het oerwoud, want daar zijn wij begonnen de Goddelijke levenswetten disharmonisch te beleven.
En nu zien wij, dat wij soms zwarten ontmoeten, die ver boven het blanke ras staan en dat bewijzen. Wij bedoelen niet, de oerwoudbewoner, doch de negers!!
Wilt u thans de wetten leren kennen, voor de aantrekking als mens, dan kunnen wij onmiddellijk beginnen; ook die wetten werden aan ons leven geopenbaard en dat wil zeggen: denkt gij, als blanke, een neger, – oerwoudbewoner bedoelen wij dus… – te kunnen bevruchten? Dacht gij, als blank ras, die oerwoudbewoner de ziel van uw eigen ras te kunnen schenken? Voelt u dit? Zij, die moeder, trekt door haar organisme haar eigen gevoelsleven terug, de ziel dus, die tot haar levenswet behoort, geleerde – en is te bewijzen, te verklaren en te ontleden, ook die wetten hebben wij te kennen! Ontzagwekkend is nu reeds het “weten” voor de mens.
De ziel als mens, lezer, beleeft dus al de Volken der Aarde!! Gij als mens nu, voor uw ras dan… hebt al de Volken der Aarde reeds beleefd, geen stukken zijn hierin over te slaan of gij zoudt de Aarde, de lichamen niet kennen! Doch dat is uw Goddelijke evolutie!
Hoe diep is nu de mens? Miljoenen mensen zijn ook miljoenvoudig verschillend. In één mens leeft de ganse mensheid? In één ziel? Neen dat kan niet, want het gevoelsleven is het, door de persoonlijkheid, die de levens thans te vertegenwoordigen heeft. Dat bent u thans! Hoe diep bent u nu voor uw Westen, uw Westers gevoelsleven? Zo diep als de Aarde aan gevoel bezit en dat zijn de organismen die u te beleven hebt gekregen en moet aanvaarden! Dat is de Goddelijke “Reïncarnatie”! En dit alles is de “Goddelijke wijsbegeerte”!
U zegt wellicht, je wordt hier gek van. Maar door de Goddelijke wijsbegeerte wordt de mens niet gek, wel van godsdienst! Indien gij geen godsdiensten had geschapen – kende onze maatschappij ook geen godsdienstwaanzinnigen! Waarheid!!!
U wordt wel door uw spiritistisch gedoe krankzinnig, door uw occult gedoe – niet door de Goddelijke wijsbegeerte; want het geeft uw gevoelsleven de geestelijke verruiming! Gelooft u niet, dat wanneer wij uw kinderen, uw mannen en vrouwen in de leer der “Goddelijke Wijsbegeerte” hadden mogen opvoeden, dan waren er geen godsdienstige gekken geweest en hadden die mannen en vrouwen die ontzagwekkende ellende niet behoeven te beleven. Maar, kijkt zelf uit uw ogen en begint nu Goddelijk te denken. De gestichten zitten vol van godsdienstwaanzinnigen en daar hebt gij schuld aan, Gods-geleerde! Gij zijt het, omdat gij de mens dom houdt! Dat is straks uw vloek, als gij het weten wilt, uw duisternis, want gij zult al die zielen van God weer op Zijn Goddelijke weg moeten terugbrengen, zolang houdt moeder Aarde uw leven vast gevangen, of dacht gij die wetten voor de liefde en de Goddelijke rechtvaardigheid te kunnen ontlopen? Gij hebt godsdienstwaanzinnigen geschapen en niet wij door de Goddelijke wijsbegeerte!!!
Uw spiritisten zijn het, uw occultisten zijn het, die de Goddelijke wijsbegeerte hebben bezoedeld. Omdat gij de Goddelijke wijsbegeerte nog niet bezit, denkt ge dat alles occult is; gij verstaat dit woord niet eens! Van deze wijsheid wordt geen mens gek, integendeel, geleerde, u zult er geestelijk door ontwaken en aan een nieuw hoger leven beginnen!
Dit is alles Goddelijke waarheid, lezer!!
Wie bent u, als vrouw en moeder? Uw Westers gevoelsleven overheerst nu al uw andere levens. Wij weten het, u bent voor uw God versnipperd! Nietwaar? Een onderzoeker van u kwam tot de “Priesters” en vroeg: leert mij te denken, zoals gij denkt? – Kan dat? De man kreeg drie jaar om zich uit het Westen te denken, hij moest zichzelf vrij maken van alles, wat hij door zijn Westerse geboorte eigen had gemaakt. En dat is niet zo eenvoudig. Toch kwam hij zover, doch toen stond hij voor zijn eigen gevoelsleven, zijn hoogte, zijn laagte ook en bezweek hij, omdat in hem de psychopathische levenswet, zijn bezit leefde; de persoonlijkheid had hij niet meer en stond hij voor zijn eigen halt. Dat zegt, lezer, dat wij mensen miljoenen hoogten te vertegenwoordigen hebben en is duidelijk!
Door de maatschappij is nu de mens versnipperd. De mens heeft hierdoor zijn natuurlijk voelen en denken verloren. Hij schiep voor zichzelf kunsten en gevoel, maar vergat het “natuurlijke Goddelijke denken”! Hierdoor is de mens volkomen opgelost, hij heeft geleerd zaken te doen, schiep technische wonderen, doch loste volkomen daarin op en vergat het Goddelijke voor zijn leven en zijn Goddelijke bestemming. Nietwaar?
En dat is nu de huidige mens! Bewust en onbewust volkomen versnipperd, een grofstoffelijk gevoelsleven is hetgeen de mens, waar ge ook kijkt, bezit – ook al weten wij, dat er miljoenen mensen op Aarde leven, die door het geloof toch hun geestelijke ontwaking hebben gevolgd. Of was het erbarmelijk slecht in Europa en de rest van de mensheid? Volgt nu de Volken en gij weet precies te vertellen wie van al die Volken Christus nog beleven moet, aanvaarden moet. Gij krijgt niet alleen uw eigen gevoelsafstemming te zien en te beleven, doch nu zelfs voor de Volken der Aarde. En dat is de eigen evolutie voor een volk.
U hebt nu kunst, maar wat heeft uw kunst te betekenen? Voelt ge nu, lezer, dat gij, wanneer ge een bioscoop bezoekt, slechts uw eigen gevoelswereld beleeft en van dat alles, als Psychologie – geen wetje gevoelen kent? – En dat al die filmfabrikanten niet anders doen, tot nu toe, tot vandaag, door uw geld, zichzelf uitleven, het hen alleen om uw geld gaat? Dit is de persoonlijkheid van de massa, ook die bezit het eigen gevoelsleven en dat weet u, hebt u beleefd door de laatste oorlog. Adolf Hitler beïnvloedde zijn eigen gevoelswereld, een onbewuste massa; was u er zelf ook bij? Wij niet… miljoenen niet, omdat wij weten en hebben te aanvaarden, dat wij door het geweld Christus niet beleven, wij ons thans versnipperen en ons Goddelijk verder gaan thans verduisteren.
Door de taak, die wij nu aanvaarden, bewandelen wij één eigen weg, die nimmer over Golgotha gaat, nooit de bedoeling kan zijn van Christus! Hierdoor was onfeilbaar vast te stellen, juist door het gevoelsleven van die massa, dat het “kwaad” het moest verliezen, tijdens 1940 en 1945…Goddelijk onfeilbaar stond dat vast en hebt ge beleefd!
Goddelijk onfeilbaar kunnen wij u vertellen, dat gij thans door uw leven u zelf vervloekt, mismaakt; wij kunnen u door de Goddelijke wijsbegeerte verklaren – onfeilbaar, dat gij niet Christus door de satan dient in dit leven en nog lang niet denkt om aan uw geestelijke opbouw, geestelijk denken wilt beginnen! Dit zijn Goddelijke waarheden, lezer, en hebt ge hoe gij ook denkt, te aanvaarden!
Het is duidelijk, uw gevoelsleven zegt het immers, gij haat nog! Gij wilt geen geestelijke liefde beleven, gij wilt niet leren denken. Blijft dan in uw duisternis verder gaan. Doch het is mogelijk en eerst nu begrijpt ge uw eigen leven en dat van uw vrouw en kinderen, thans is het leven de moeite waard om beleefd te worden en leert de mens zijn God en zichzelf kennen.
Wat wilt ge, lezer? Wat bent u, wispelturig, haatdragend, bent u voor het liefdevolle denken nog niet te bereiken? Dacht ge nog langer stukken en brokken te maken van uw huwelijk, het allerschoonste aan de mens door God gegeven? Wilt u andere kunst beleven, waardoor gij en de uwen ontwaken kunt? Dat is mogelijk, lezer… door deze Universele kunst als Film thans voor uw bewustzijn, en de mens krijgt ruimtelijke betekenis.
Hoe is nu de persoonlijkheid van uw toneelspeler en regisseur? Weten zij u te bezielen? Wat wij te beleven krijgen is droevig, is het armoedige gedoe van die onbewusten, de geldmakers, die u en ons bezoedelen door hun ellendige films, hun leeg grofstoffelijk en dierlijk gevoelsleven. Wilt gij fundamenten leggen voor uw kunst, uw liefde en uw huwelijksleven? Dat kan; indien u dit leest en eraan beginnen wilt, legt ge nieuwe fundamenten voor uw denken en voelen en verandert uw innerlijk leven als mens! Gelooft het, aanvaardt het… de “MENS” is God… de mens moet het Universum waarin hij leeft overwinnen en wel door de planeten. De Aarde bezit nu het hoogste bewustzijn voor deze ruimte en kunnen wij u verklaren en bewijzen, doch door de “Kosmologie”… doch betreden dan de “Goddelijke Wijsbegeerte”! Dit alles, voor uw ziel, leven, vader- en moederschap lezer!… Begint vandaag, morgen ziet gij uw vrouw en uw man anders en is dat het nieuwe fundamentje voor vele mogelijkheden, doch met Christus in uw hart – of gij komt er nooit!!

Overgenomen uit de Europese Heraut 2e jaargang, no 37, 1 maart 1955

Jozef Rulof