Lach niet om wat je niet weet

LACHT NIET OM HETGEEN GE NOG NIET KENT!

De mens in zijn huidige stadium weet het niet meer. Hij zoekt naar rust, vrede en geluk, welvaart, naar het “weten”….maar vindt het niet.
Wie kan de mens helpen in zijn nood, hem zijn problemen beantwoorden en ontleden? Wie is daartoe in staat? Wanneer de mens wil beginnen om te leren denken, dan is dat mogelijk en kunnen wij verder gaan.
Stelt allereerst vragen. Welke? Deze…:
Ontneemt de mens eerst zijn angst voor het leven, legt daarvoor nieuwe fundamenten, doch is dat mogelijk? Ja zeker, wanneer de mens wil leren denken! Waar moet de mens beginnen om nieuwe fundamenten te leggen voor zijn leven in deze zo afschuwelijke maatschappij? Alles is afgrijselijk, afschuwelijk armoedig en onbewust, overheersend, gewelddadig, ontrechtvaardig, ziek, geestelijk en lichamelijk ziek. Hoe de maatschappij is, dat kent u. U weet, hoe die is opgebouwd. De mens, de massa, is eraan te gronde gegaan! Evolutie is het, niet anders, omdat deze mens, in zijn huidige stadium fundamenten legt voor zijn geest, zijn leven; de “Aarde” is zo juist aan haar taak voor die bewustwording begonnen! En dit zegt nu alles lezer, alles, het is uw dagbewuste “ik”….. het zijn uw Universiteiten, uw kunsten en wetenschappen, de mensheid is niet verder, niet dieper, niet geestelijker, dan die massa voelt en bedenkt en hebben wij te aanvaarden!
Wij schreven het al: de mensheid staat voor een dood punt, niet de techniek – die is als vele andere faculteiten in staat om verder te gaan. De enkeling nu kan zich voor deze eeuw een eigen wereld opbouwen, wat geluk, wat liefde, indien het geestelijk Universeel leert denken.
Begrijp goed, lezer, allereerst dit: wetenschappelijk moet de mensheid hetgeen wij hier zeggen straks aanvaarden, ook gij, als mens, als man en vrouw.

Nu de kosmische waarheden!
Wij leggen nu fundamenten voor uw geest, uw persoonlijkheid, uw uitdijend gevoelsleven, willen wij uw denken en voelen, voor de massa, ontladen, uw spanningen, uw druk moet weg, of wij komen niet verder. Er zijn duizenden oorlogen ontstaan in deze tweeduizend jaar ontwikkeling, miljoenen mensen gingen op die slachtvelden door hun “dood”… werden stoffelijk vernietigd, doch niet één mens is waarachtig “gestorven”!

 • Want er is géén dood! – Doodgaan is geestelijk evolueren, het is het verder gaan voor de ziel, tot God terug! Dit is nu voor de mens zijn Goddelijk fundament!
  Wat nu? Gij verliest even slechts uw geliefden, straks ziet u hen terug en dit zal psycholoog, die faculteit, straks moeten beamen! En dan begint er meteen een nieuw leven, uw gedachten veranderen, uw maatschappij, uw leven, uw gevoel, uw persoonlijkheid. De “mens” kan niet sterven! Voor miljoenen mensen is dit reeds “weten”, het Westen echter staat voor een diep graf en verliest alles. Indien u dit niet aanvaarden kunt, blijft u machteloos staan, komen wij en komt gij niet verder en blijft het een dood punt.
  Miljoenen problemen kunnen wij nu opvangen en wel door de Metafysische wetten van God, de hogere “Wijsbegeerte”! Thans zult ge gaan aanvoelen, wat God door de mens en al het andere leven heeft bedoeld. Gij zult nu uw leven op aarde leren begrijpen. Nu ziet ge uw eigen evolutie, omdat gij, indien gij de aarde als planeet nog niet hebt beleefd, zult terugkeren en een nieuw organisme ontvangen. De psycholoog lacht, haalt zijn schouders op? Wel, wij zeiden het al, dit zijn voor het Westen nog profetieën en neemt ze als zodanig, u verliest er niets bij, integendeel, u krijgt houvast!
  Lach niet om hetgeen ge nog niet kent, even later kunt gij uw hoofd buigen voor de Goddelijke levenswet. Zo arm is de mensheid, zo onbewust, dat een machtige massa niet wil denken, zichzelf niet kent, niets van ziel, geest noch leven af weet en toch, een taak te vervullen heeft voor het huidige stadium. Droevig is het, wanneer ge de mens hoort praten over zichzelf, zijn leven en zijn taakje, zijn liefde en geluk, de mens hoort praten over dood en leven, waarvan hij géén wet kent! Geleerden staan machteloos! Godgeleerden kennen God nog niet! De psycholoog kent zijn zieken niet! Voor hem is de mens voor het eerst op aarde, God heeft dit organisme een nieuwe ziel geschonken. En… nu verder, mens…., de één krijgt alles, de ander bezit de waanzin, komt gek en krankzinnig op aarde en begint aan een ontzagwekkend bestaan, terwijl er miljoenen zijn, die alles krijgen van deze God. Onrechtvaardigheid is het en je hoort het dagelijks, de mens komt niet achter dit raadsel! En toch….
  De “huidige mensheid” moet thans geestelijke fundamenten leggen voor de toekomst. Maar, dit zijn allemaal problemen voor de mens, voor man en vrouw. Welke liefde geeft uw geliefde? Wanneer wordt uw liefde waarachtig en vecht men om dit machtige bezit, dat niet te koop is. Welke liefde beleeft ge dagelijks? U hoort het, de mens kent zijn eigen liefde niet en zullen wij u bewijzen. Gij weet niet wat liefde is en te betekenen heeft, wat Christus ermede heeft bedoeld? Wat de ruimte, uw universum, ervan zegt? Ruimtelijk en menselijk, maar universeel Goddelijk waarachtig ligt het antwoord gereed voor uw leven, uw ziel en geest en uw persoonlijkheid, uw taak in deze zo duistere maatschappij. Ach, begint toch voor u zelf en gij krijgt geluk, voor u zelf en de uwen!
  Is het niet waar, dat de mens “liefde” zoekt, weten wil? Welke liefde geeft ge uw medemens? Uw man of uw vrouw? Alleen die liefde, zoals uw persoonlijkheid is, uw gevoelsleven dus, meer hebt ge niet te geven, omdat uw liefde niets anders is dan stoffelijk voelen en denken. Ja zeker, wanneer wij “Christus” aanvaarden, dan hebt gij geen andere liefde meer nodig en dan staan wij allen voor “Golgotha”! Maar wie bezit die liefde? Dat geluk, die vrede en eenheid met God en Christus? Boekdelen zijn dit, indien gij de mens zijn toestand verklaren wilt, dat dringend noodzakelijk is; immers, alleen hierdoor krijgt hij een ander en beter leven op aarde. En dit alles, lezer, is ruimtelijk, dus kosmisch te verklaren, juist door de planeten en de sterren, de “Schepping”! En eerst nu komen wij verder. Te diep voor uw denken? Ach kom, luister even en gij hebt wellicht voor vandaag uw fundamentje gekregen en begint het denken, voor uw ziel, geest, uw moeder- en vaderschap. Uw kinderen!
  De mens moet weten, dat hij zwevend, evoluerend dus, deze zo machtige Macrokosmos overwinnen moet, dat hij niet alleen op aarde leeft, maar dat hij, als man en vrouw duizenden planetenstelsels heeft beleefd en thans als man en vrouw de aarde heeft bereikt. Stop….! Dit is een Goddelijke waarheid, lezer, die echter door de Westerse mens volkomen genegeerd wordt en niet begrepen is, integendeel, uw geleerden halen hun schouders op. Nogmaals…. dit is dan zo’n profetie, verliest u er iets door? Bent u er armer door geworden. Interesseert u niet? Kan u niets schelen, voor uw maatschappij, deze eeuw? Dit is het afgrijselijke dode punt voor uw denken, voor uw psycholoog, deze geestelijke faculteiten, u komt thans niet verder of gij ZULT dit moeten aanvaarden. Dit werd ons gezegd, toen wij, neergeknield lagen aan de voeten van de Meesters. Ons werd gevraagd: wat wilt u? Wij zeiden: wij willen leren denken. Toen mochten wij vragen stellen en hoorden…..: In de allereerste plaats, moet gij aanvaarden, dat gij als Goddelijke “ziel” deze ruimte, dit universum moet beleven! Stop…..!
  Toen nadenken en vragen stellen.
  “Gij moet aanvaarden, dat de maan als planeet haar taak heeft volbracht voor de mens! Stop…..! Dat wil zeggen, volgde erop, dat de mens in de wateren is geboren en niet geboren werd, zoals men dat op aarde beweert, dat is in strijd met de Goddelijke werkelijkheid. Stop…..! Fundamenten van God, die door kosmisch bewusten voor ons leven, omdat wij luisterden, werden gelegd en konden wij nadenken. Toen begonnen wij te denken en wel tot God terug en kregen wij houvast. Toen kwam er “Het Universum is voor de mens geschapen! God heeft dit alles geschapen voor man en vrouw en zij zullen Zijn “koninkrijk” vertegenwoordigen, bewust overwinnen! De mens ging van planeet tot planeet en kwam daarna op Aarde! Stop…..!
  Van wie weet u dit alles, vroegen wij? Het antwoord kwam direct en wij kregen:
  “Van Socrates, Aristoteles, Plato, de Egyptenaren, van “Christus”… van de anderen die leven, niet één van hen is gestorven, zij allen werken en dienen nog voor de mensheid, de mens! Is dit nu zo gek, zo onwaarschijnlijk, dachten wij, nu wij weten, dat de mens een geestelijk voortgaan bezit en door elke Godsdienst aanvaard wordt? Is dit niet het woord, waardoor wij fundamenten kunnen leggen? Wij vroegen:
  “U kent het Universum? U kent die ganse structuur, die opbouw voor de mens?”
  “Ja….. wij kennen ons Universum en de andere Universums achter dit uitspansel! Wij kennen… nu moet u even luisteren, lezer, wat er nu komt…. de ziel, de geest, voor God, Zijn plan, Zijn taak, Zijn rechtvaardigheid, Zijn doen en laten….. indien u het zo noemen wilt…. wij kennen God als een “vader van Liefde”….. wij kennen zijn wetten voor de menselijke “wedergeboorte”….. wij weten, dat Hij géén ziekten geschapen heeft, géén krankzinnigheid, géén melaatsheid, géén wet geschapen heeft, die ons als mens slaat, trapt, mismaakt….. wij kennen God als elementale verdichtingswetten, als voortdurende werking al Zijn geschapen leven…. en werd ons verklaard, waarvoor wij thans zullen leven en straks zullen sterven om nu verder te gaan!
  Wij kennen God als “gevoelswetten”, als middelpuntvliedende krachten, wij hebben Hem leren kennen als de totalitaire macht voor mens en dier, bloem en plant – wij weten thans, dat ons Universum voor de mens geschapen werd, wij weten, dat één leven op Aarde niets te betekenen heeft! Wij kennen God als licht en duisternis – wij leerden Hem kennen door de “Bijbel” en de andere Godsdiensten, doch leerden Hem zien en begrijpen en konden Hem daarin aanvaarden. Wij hebben bewustzijn gekregen, door hen, die als wij vroegen, smeekten, wilden weten, dienden, de mensheid tot Zijn ontwaking te voeren. En dat zijn zij, die de eerste fundamenten hebben gelegd, dat zijn de Galiliei’s, de Socratessen, de Boeddha’s…. de miljoenen anderen, die ook nu nog leven en hun geestelijke taak voortzetten! Leert “leven en dood” kennen, doch behoudt het leven en gij kunt verder.”
  De mens is in de wateren geboren, lezer, en dat is thans voor het huidige stadium wetenschappelijke waarheid, de biologen zijn zover! Vanzelfsprekend is, dat zij nu die fundamenten moeten leggen voor uw leven, doch dat duurt jaren, voordat de universiteit zegt: ja, de mens moet nu “Weten”! En nu begint het, het doorgeven van wetenschap aan man en vrouw en “Kerk”… omdat ook de Godgeleerde met hem, de bioloog, de astronoom, de natuurwetenschappen…. fundamenten heeft te leggen voor de mens in zijn maatschappij, voor zijn “Ziel en geestelijk leven”! Daar moeten ze nog aan beginnen, althans voor het Westen, ook voor het Oosten, wij zeiden het reeds: enkelen bezitten het kosmisch bewustzijn, de rest is stoffelijk, dus lichamelijk en geestelijk nog onbewust!! Zo is héél de mensheid!
  U moet thans beginnen te denken en vragen stellen, zoals wij het hebben moeten doen, de anderen eveneens, eerst dan komt de volgende vraag tot uw levens en uw persoonlijk voelen en denken. Als dat zo is, wat dan?… Dat de mens in de wateren is geboren en dat al het leven daarin begon? Ja… mogen wij verder gaan? Het moet en toch is dit voor het Westerse gevoelen een hachelijk iets, moogt gij denken buiten uw geboorte om? Maar wat dan? Moeten wij, omdat er enkelen zijn die zeggen, wij denken voor jullie, aanvaarden, dat dit goed is? Nu, in deze eeuw U ziet het, waar ge kijkt, praat de geestelijke armoede tot uw leven, – dood is dood – overheerst die evolutie; dood is dood smoort iedere vooruitgang; dood is dood is verstikkend en armoedig, het is de bloedarmoede voor deze eeuw! Het “dood is dood” moeten wij overwinnen, wij moeten daarvoor de ruimtelijke fundamenten leggen, die thans de ruimtelijke wetmatigheid bezitten en betekenen: dood is leven! De dood is “evolutie” is het terugkeren tot het “Alstadium”, God! Dit is ons eerste fundament; voor God hebben wij die evolutie te beleven en voor ons zelf te aanvaarden, hierna gaan wij verder.
  Dood is “leven”, is evolutie, de dood geeft de mens voortgang, ontwaking, omdat de “stoffelijke dood”…. wedergeboorte is! Dit is géén occult gedoe…. géén geestelijk denken door mensen opgebouwd, doch de God van al het leven verdichtte er Zijn Universum door en legde dit alles in de handen van de mens! Dit heeft niets te maken met occultisme, niets, dit is de Metafysische wijsheid, het is uiteindelijk de Goddelijke wijsbegeerte, door de levenswetten van het Heelal! Daarom zeiden wij: wij zijn zuiver gebleven, als kristal zo helder en zullen wij u bewijzen.
  Als uw kind sterft, gaat het niet dood, moeders, ouders, ook gij niet, de mens betreedt zijn geestelijke evolutie en krijgt, wij zeiden het reeds, een nieuw stoffelijk leven te beleven op Aarde, of gaat dáár, in die geestelijke wereld, het Universum voor uw geest, verder! Nog angst voor de dood?
  Leert ook hem kennen en gij ziet hem anders, thans is hij geestelijke waarachtigheid uw enige mogelijkheid om uw Godheid te vergeestelijken en te verstoffelijken. Dit … wordt thans universeel denken en voelen en legt ge geluk in de handen van uw persoonlijkheid, uw liefde, uw man of vrouw. Gelooft het… wanneer er een kind geboren wordt, is uw of dat andere kind reeds miljoenen malen op Aarde geweest. Of zoudt ge denken, dat de oerwoudbewoner uw ras niet te beleven krijgt? Wat is dat? U hoort het al, miljoenen fundamenten hebben wij nog te analyseren voor uw geestelijk leven en eerst dan ontwaakt uw gevoelsleven voor al het geluk voor de mens geschapen, eerst NU buigt ge uw menselijk hart en hoofd voor “Christus”! Voor elke goede opbouwende gedachte, omdat thans “Het bewuste leven” spreekt en is het een Universeel geschenk!
  Marja Radjany
  Europese Heraut, 4e jaargang, no 82, 15 februari 1957
  Jozef Rulof