Welke koning wilt u dienen?

Waarvoor leeft u thans? – Wat doet u? Welke “koning” wilt ge dienen?

Marja Radjany: “De splitsing van het atoom overheerst ons niet, onze woorden zijn van gelijke kracht!”

De Mens, lezer, overwint de aarde, doordat hij door de planeet zijn organisme ontvangt om te evolueren. De “MENS”… leeft nu reeds in zijn “Eeuwigheid”. Men praat dag in dag uit over: hij is in de eeuwigheid, moeder is in haar eeuwigheidsleven… doch u ziet het, hoe verkeerd dit denken is! Dit leven, het stoffelijke, het aardse is de “eeuwigheid” voor de Mens! En wanneer dit de massa als Goddelijke waarheid voelt en begrijpt het zal toch aanvaard moeten worden, komt er anders denken en voelen; ruimtelijk denken voor de mens en verandert zijn persoonlijkheid Nu is er geen verlies meer te beleven, onze geliefden leven en gaan verder! Wij hebben die wereld gezien, lezer! De wereld voor uw geest! U bent daarin in niets veranderd. De zon is weg, opgelost, uw innerlijk “Geestelijke Zon” is thans uw levenslicht geworden, indien gij dat licht als liefde-gevoel bezit, of u staat er daar slecht op! Hoe wij die wereld mochten aanschouwen, is een boek apart, doch Goddelijke waarachtigheid, we gingen door het organisme en er uit… toen echter zagen wij de Goddelijke waarachtigheid en kunnen u daarvan de wetten ontleden! Machtige

boeken zijn het, de mensheid smeekt er om, maar… wie recenseert ze? Wie bezit dat bewustzijn, nu wij over bovennatuurlijke levenswetten spreken en die als Goddelijke wetten doorgeven? Wie? Ze worden gekraakt, lezer, de recensent kan of mag die boeken niet bespreken. Nog is de mensheid niet zover, nog moeten wij en allen, die deze levenswetten reeds lang beleven,aanvaarden, dat de maatschappij onbewust is voor God en zichzelf Maar onfeilbaar is nu uw geestelijk leven te ontleden! Wij kennen uw bewustzijn en weten precies waar ge daar leeft en hoe thans uw wereld en gestalte is, lezer! Onfeilbaar omdat wij die wereld hebben gezien! Nu is het “CHRISTUS”!

Waarvoor leeft u thans?

Wat doet u?

Welke “Koning” wilt ge dienen?

U hebt die verlangens nog niet?

Dan zult ge uw geestelijke wereld straks vertegenwoordigen, zoals u nu voelt en denkt en handelt, doch vuile zaken doen kunt ge daar niet meer, een geestelijk boek kraken evenmin, uw leeg, nietszeggend gevoelsleven stemt zich zelf af op duisternis; wat wilt ge? Kletspraat? De wetenschap is bijna zover en dan wordt dit het bezit van de “STAAT”…dat duurt niet lang meer!

Wij willen geen preek houden, doch ook dat is mogelijk, doch nu direct vanuit de Goddelijke realiteit en is iets anders dan ge eeuwen lang hebt gehoord. Nu is het “Goddelijke Wijsbegeerte; u verveelt zich geen seconde, omdat deze preek u met u zelf verbindt en daarvan de wetten ontleedt. We zouden u kunnen uitdagen voor iets anders en wel: voor een lezing van vijf uur, tien uur… met de weddenschap, dat indien ge u even verveelt, we het gelag betalen, we u honderd gulden moeten geven, zodat ge, na uw verveling wat aards vermaak kunt beleven, indien ge wenst, een groot diner, wat champagne erbij om al die narigheid weg te spoelen. Die weddenschap, lezer, is er nu; telkens weer willen   u bewijzen, dat we het zijn of we zouden die hoogmoed moeten betalen! We “weten”! Wat denkt u van dit weddenschap, mannen… vrouwen… komt eens luisteren in uw gewaden, kleedt u er eens voor en zit neer, luisterend naar een “GOD” die tot uw levens spreekt, zoals ge het nog niet hebt gehoord! Durft u? Wij wel

en zijn er gereed voor! Wanneer zal dit in uw omgeving mogen geschieden?

Komt u ook, geleerde? Wel… dit wordt de andere uitdaging! Wij  voeren u dan door dit Universum, gaan van planeet tot planeet, komen eindelijk op Aarde en ontleden u en uw liefde, zodat er geen “draadje” over is, ge zult naakt staan voor uw Godheid… voor de Aarde, naakt, geestelijk naakt en kleur bekennen! Durft u? Wij zijn gereed! Dit is iets bijzonders, lezer! Dit hebt ge op de wereld nog niet gehoord! Dit kan alleen, omdat wij weten wie we zijn en ons contact is! Zet ons gerust in uw gevangenis, indien wij met de mond vol tanden staan en niets kunnen zeggen, u hebt daartoe het recht. Maar… eerlijk blijven. O, indien u ons die mogelijkheid eens gaf een wereldse sensatie is het voor het “goede” in de Mens. U gelooft het niet, maar dat machtige wonder voor deze eeuw, kunt ge beleven, het is er, we leven onder uw midden! Een Goddelijk duel wordt het en wij winnen… omdat God door ons spreekt… Christus…Galilei…Socrates, Aristoteles… Pythagoras… Freud ook, ook al moet hij nog veel leren, hij kan terugkomen om ons te helpen! Allen staan gereed om dit gevecht voor de wereld te verstoffelijken, lezer… is dit niet de moeite waard? Nogmaals… wie van u zet dit eventjes in elkaar? Duizenden mensen moeten het kunnen beleven… op straat zullen de mensen het mogen horen een “wonder” is het niet…doch bovennatuurlijk is het wel; wij dagen u uit, maatschappij, hoort u het? Holland kan dit ontvangen, lezer…!

Gij allen… en beleven we het wonder van deze eeuw, het geestelijk wonder, wij allen! Het is net zo krachtig en machtig dan de “Atoomenergie”! De splitsing is niet verder, de splitsing van het atoom overheerst ons niet, onze woorden zijn van gelijke kracht, u zult rillen en beven door deze werkelijkheid, bulderend bezielend is het woord. Zo hebt ge nog nooit horen spreken, nimmer, want dit is kosmisch!

Indien het moet, vragen wij Rembrandt om door ons leven wat kleurtjes te mengen; ook dat is mogelijk, ook hij en zijn Saskia leven, en vergeten de maatschappelijke ellende; zijn geslagen persoonlijkheid huivert van ons allen, doch ook die bewijzen zijn er! Dat alles vergeet uw grote, machtige Rembrandt, doch hij dankt uit de grond van zijn hart “Moeder Aarde” voor de levens aan hem en Saskia gegeven! Ook die gevoelens komen tot ons bewustzijn en begrijpen wij mensen waarvoor wij leven!

Moeder Aarde, lezer… is voor de mens dit Universum! Moeder Aarde is het en geen andere planeet voor God, die de mogelijkheid bezit om ons evolutie te schenken; de andere zusjes en broertjes van moeder Aarde hebben deze evolutie nimmer gekend omdat zij die hoogte nog niet hadden bereikt en een geheel andere taak voor het organisme hadden te vervullen.

Bezie toch uw planeet en ge leert u zelf kennen!

De ander “gasbollen” in het Universum die de ademhaling verzorgen, geven ons het Goddelijke woord. In die atmosfeer is er geen leven mogelijk, doch dat neemt niet weg dat zij een Goddelijke taak hebben te verrichten. Ook de nevelen, schreven wij en is thans te zien, te aanvaarden. Moeder Aarde gaf de mens haar organisme, de ziel als mens is het Goddelijke deel, dat voortgaat en evolueert. Daarvoor kwam de Messias naar de Aarde en niet tot Mars, noch Jupiter en Saturnus, alleen de Aarde bezit het hoogste bewustzijn voor dit Universum en is de mens! Uitdijend gaat de mens verder, ook het Universum, door ons Universum ontstond er een ander, geestelijker dus, waardoor God zichzelf evolueerde en voor ons mensen is dit het bereiken van Goddelijke stadium. En daar, lezer, hebt gij geen agent meer nodig die voor uw leven waakt, zijn er geen ziekten meer te beleven, de mens slaapt nooit meer, de mens blijft ook nu eeuwig durend wakker, doch dan is de menselijke Goddelijke ziel zover gekomen, dat zij dit bewustzijn beleeft, dus zij is en blijft wakker en bewust!

Wat wilt gij van dat Universum weten? Ook die levenswetten kunnen we voor uw aards bewustzijn ontleden. Galilei heeft die werelden gezien en nu is de mens Goddelijk bewust! Is dat het doel niet van een Christus? Hebt gij, vroegen wij u, Zijn woord wel begrepen, toen Hij zei: “ik en mijn Vader zijn één”

Dat woord is Goddelijk diep en Goddelijk verantwoord, doch wie van u allen heeft Zijn woord gevoeld? De planeet Aarde bezit dus Universeel bewustzijn en dat kan de mens zich

door zijn organisme eigen maken. Er is geen onderscheid, God is daarin rechtvaardig, gij zult uw gezonde organisme straks beleven en ontvangen.

De wetenschap dient, straks worden de ziekten overwonnen, ge ziet het immers, zij dienen dag in dag uit! De techniek kan voort, ook de dokter; de geestelijke faculteiten staan op een dood punt en is thans toch duidelijk en hebben wij te aanvaarden; niet langer, indien de maatschappij dit beleven wil, deze wijsheid, de “Goddelijke Wijsbegeerte”! Nu kan de mens verder een nieuw Goddelijk leven kan er beginnen en is waarheid! Moeder Aarde is het voor de Mens, daarvoor kreeg zij haar verharding en verdichting te beleven, door Zon en Maan geschapen; de aardse “Ziel” is bezield door Zon en Maan, hierdoor leven wij zo dicht bij de Zon, andere planeten hadden die verdichting en verwarming niet nodig, lezer of het leven was verbrand, levens gesmoord… en zijn wetten! Gij maakt u dus door moeder Aarde haar geest en persoonlijkheid eigen. Doordat gij haar als Moeder beleven kunt, baart ge door uw organisme haar bewustzijn en gevoelsleven. Een organisme van moeder Aarde is dus ontwaking, is evolutie. Het is die ruimte overwinnen en eerst dan gaat ge geestelijk verder om u gereed te maken voor die andere “Universums” door ons Universum verdicht en geschapen, omdat al het leven schept en baart en tot God terugkeert! Is dit zo vreemd nu wij weten dat het kleinste insect die levenswetten beleven moet en de mens niet? Wij kunnen steeds dieper ons leven zien, daarvan de wetten vaststellen voor ons gevoelsleven en maatschappelijk bewustzijn.

Onfeilbaar is vast te stellen dat de “Aap” uit de mens is geboren en niet de mens uit de aap, Darwin! De geleerde zal deze wetten fundamenteren, lezer, eerst nu kent ge uw Goddelijke gaven!

Dat is de planeet voor de mens en kunt ge aanvaarden. Uitdijing is wedergeboorte voor de mens of er was geen voortgang! Zo dijt het Universum uit, de eerste planeet schiep een ander of ziet gij die diepte anders? Voortgang is nieuw leven ontvangen, is wedergeboorte of de schepping stond voor dit dood punt en is er niet! Gij als mens hebt daarvoor uw maatschappelijk leven opgebouwd en is nu uw taak uw gevoelsleven, uw ruimtelijk voelen en denken; de één is nu verder dan de ander, nietwaar, wij bezitten nog oerwoudbewoners. Gij als Westers mens bent die zielen miljoenen levens voor, lezer… en is geen onrechtvaardigheid, doch evolutie. Voor de schepping en God is er geen “eerste” en laatste… wij leven immers in ons eeuwigdurend bestaan. De Hemelen zijn er, wij zijn er ook, zij daar hebben die Hemelen als werelden voor ons leven verdicht, wij beginnen er aan en komen zover! Er is geen verschil te beleven, lezer… u bent nu stoffelijk en geestelijk met al de werelden van God één omdat stoffelijk leven en geestelijk voelen en denken

één wereld is! En dat moet de mensheid zich eigen maken! Dit is het! Indien gij Christus beleven wilt, is dat uw uitdijing voor de geest!

Is dit niet te begrijpen? Hij plaatst ons voor “Golgotha”! En dat heet: hebt lief alles wat leeft! Wij weten het, het kwaad loert op uw leven en is evolutie; het goede is thans zover, het kwaad begint aan geen oorlog, omdat het weet, dat het onherroepelijk verliest. Zover is thans moeder Aarde gekomen, lezer, gij de mensheid! Volgens uw eigen voelen en denken, kunt ge thans een taak vertegenwoordigen en… ge kunt nu niet te hoog vliegen, de maatschappij is nu zover, dat men u een halt toeroept, gij kunt het of gij kunt het niet! Nu zien wij uw persoonlijkheid. Omdat de mens voor “oorzaak en gevolg” staat, is hij psychopathisch voelend en denkend; voor de Aarde is het: gij hebt mijn wetten overschreden. Die mensen leefden zich uit en daalden vanuit het normale, natuurlijke bewustzijn, tot iets anders en is dit geslagen en verwrongen gevoelsleven! Is dit niet waar?

Voorbeelden zijn er voldoende en zien wij, dat wanneer wij mensen de levenswetten voor ons organisme fataal beleven, afbreken, dierlijk dus…ons machtige gewaadje uiteen spat en toen? Toen stonden wij voor die afbraak, die ziekten en narigheid in de maatschappij en schreeuwen, jammeren, geen God kan ons helpen! De Aarde gaf ons alles, wij maakten en braken alles, totdat wij een chaos hadden geschapen en dat door miljoenen levens! Ach, lezer… gelooft u niet, dat wij allen kannibalen zijn geweest? Vroeger geen leven met rust lieten? Moordend door het leven gingen! Neersloegen wat ons tegemoet trad? Is dat er nog niet? Wij hebben geen schuld aan deze maatschappelijke ellende. Is deze maatschappij zo onmenselijk? Ga even één miljoen jaar terug. Wij prehistorische mensen bevolkten thans de maatschappij, wij vertegenwoordigden de maatschappij, onze kieuwen zijn er van de wateren, ons voelen en denken is nog barbaars, maar… hebben wij geen geloof gekregen en wat menselijk geluk? Het geloof is dus noodzakelijk, dat is ons eerste fundament voor God en Christus, doch nu hoger, verder, dieper en wij vergeestelijken onze maatschappij. Is dat de bedoeling niet? Aan alles in de natuur is te zien, dat het prehistorische verdwijnt. Toch is de olifant, giraffe, andere soorten voor de dierenwereld nog prehistorisch! Nog bevinden zich mensen in de oerwouden, die prehistorisch zijn, maar ook zij sterven uit, doch zijn nu buiten het oerwoud gekomen en vertegenwoordigen voor hun gevoelsleven de volgende levensgraad voor het menselijke organisme.

We zeiden het al: over duizenden eeuwen is dat uw burgemeester van Amsterdam, uw rechter, uw huisheer? Dat komt, ook zij keren tot God terug. Wat wilt ge toch, mens van deze eeuw, terug naar het oerwoudbewustzijn? Stil blijven staan en geen evolutie voor uw geest aanvaarden? Kunt ge toch niet tegenhouden, God is het zelf! Dit zijn allemaal boeken, machtige weken zijn het, de ruimtelijke Universiteit is het, waarin wij leven en ons leven kunnen voortzetten. Is dat nog niet voldoende? Dacht ge, dat gij door kunt gaan om Goddelijk leven te bezoedelen? Dat kunt ge goedmaken, moeder Aarde houdt uw leven vast, die rekeningen moeten wij voldoen, lezer en is de Goddelijke rechtvaardigheid, die de planeet voor de mens in handen kreeg, doch verstoffelijkte door haar organisme! Wat is één leven voor de mens? Wij komen in ons leven niet uitgesproken, zoveel is er, ons bewustzijn is dan ook Universeel geworden, doch wat bezit gij ervan en ervoor, voor uw geluk en uw liefde? Voelt ge thans, welke kus en welke liefde gij voor de uwen te schenken en te beleven hebt? Houdt u zelf dom en gij verkleurt, slaapt in… leegte is het! Dit éénzijn met moeder Aarde en uw maatschappelijk leven is enorm, Wij leven, wij hebben gelukzaligheid, zijn opgewekt, nooit treurig… omdat wij dienen, werken! Wij werken nu niet meer voor ons zelf doch voor de massa: Wij zijn ook Albert Schweitzers geworden! Wij zijn levenslustig en weten te ontspannen! Maar wij leven niet langer voor onszelf en eigen genoegen, doch voor de mensheid! Wij denken niet voor onszelf doch voor de mensheid, waarvoor wij ons leven en ons bloed geven! En nu, lezer…is het maatschappelijk leven mooi en waarachtig, de moeite waard is het om te leven, wij zien vooruit en niet terug en staan open voor al het leven van God, indien dat leven Christelijk open staat; voor demonen hebben wij geen ontzag meer. Duivelen zijn er nog, doch is dit Woord niet voor! Maar, wij geloven niet langer in verdoemdheid! Ook de duivelen komen tot God terug! Wat wilt ge? Nog dieper de Wetten ontleden? Dat kan… aan u om ons te bezielen. Vergeet onze Weddenschappen niet! Vergeet ook de Goddelijke film niet! Het boek niet, de kunst niet, doch boven alles uw gevoelsleven niet; dijt uit door het leven lief te hebben! En Wij allen dienen, Werken, voor ons zelf,  onze kinderen en de oerbewoners, straks nemen zij het van ons over, voor moeder Aarde! Trapt haar leven niet langer indien het niet nodig is, zo diep is haar leven, ook zij heeft een ziel en geest. U bent het zelf!