Komt tot waarachtige eenheid

“Van uw tientallen komt de mensheid niet vooruit, honderdduizenden zijn er nodig!

Over de eenheid die er eerst moet zijn, willen de hemelen spreken i.v.m. film, radio, televisie etc.

Marja Radjany (jozef Rulof): “komt tot waarachtige eenheid!!”

Wat voor de Kunsten en Geestelijke Wetenschappen een dood punt betekent, lezer, is daarboven voor verschillende sekten bewezen, ook zij kunnen niet verder! De vraag is er: “Leert ons, praat tot ons, geef cursussen, tracht de massa te bereiken en wij zullen u volgen.”

Dat is allemaal heel mooi… doch zo eenvoudig is het niet. Wij zijn gereed, schreven wij, andere mensen bovendien, doch nu, hoe wilt ge daaraan beginnen? Hier ons denken en voelen en de mogelijkheid om Europa, de Mensheid te bereiken of wij zullen er nog niet aan beginnen. “Komt tot eenheid…” is de stem uit de ruimte! Komt tot waarachtige eenheid: gij allen die op eigen kracht of door uw contact de mens tot de geestelijke ontwaking tracht te voeren; komt tot eenheid, doch nu al de secten onder u! Niet één uitgezonderd, eerst nu zijt ge sterk en hebt ge voor de maatschappij iets te betekenen. Wilt ge de waarheid aanvaarden, dan dit. Uw secten staan voor een dood punt. De Theosofie als de hoogste Orde voor ons, bezit geen directe Meesters meer, waarover men spreekt of tot de mens brengt. Dit is het bezit van anderen. Voelt gij wat dit te betekenen heeft? Op heel deze Aarde is niet één waarachtige Meester te beleven voor de Theosofie, die kan zeggen: ik heb het contact en “ik” zal U dat bewijzen door het woord, de wijsheid. Die tijd is voorbij! Dat was vroeger iets

anders, toen de groten op dit gebied nogop Aarde leefden; met Annie Besant en de vroegere leiders daarvoor, gingen zij heen en er is geen ander gekomen die in staat is het “Wereldse ontwaken” te vertegenwoordigen. Die “Ingewijden” zijn er dus niet en hiervoor het dode punt voor de Theosofie. Waarom? Door hun eigen versnippering en is bovendien voor de andere secten, waarheid! De één denkt het beter te kunnen dan de vorige. Leerde iets van de eerste en begon toen voor zichzelf. Dat is de versnippering, lezer, de afbraak is het, de macht voor de Theosofie werd erdoor gebroken. Jammer, jammers kennen wij niet, wel evolutie! Indien wij u bewijzen, dat wij het “weten” en dit contact weer bezitten, uit die zelfde bron verkregen als zij het hebben beleefd, waarvoor “Blavatsky” en de anderen “Krisnahmurti”… hun bloed gaven, wilt gij u dan overgeven, wanneer wij u die bewijzen geven? Zo ja, dan is er voor uw volk iets machtigs te bereiken en beginnen wij opnieuw, doch nu voor deze evolutie, voor eeuwigdurend is deze, omdat thans het Universele contact verstoffelijkt is! Honderdduizenden mensen van uw volk zoeken, vertegenwoordigen elk voor zich een secte. Hierdoor kunt ge begrijpen dat de mens zoekt, wil weten, doch de hoogste bewustwording, dit contact, is er nog niet geweest, ook die anderen waren fundamentenleggers, eerst nu is hoger gaan mogelijk, indien gij dit voor de mensheid begrijpt Wij zijn gereed! Indien gij bijeenkomt om tezamen uit te maken wat er gedaan moet worden, gij voor uw secten uitgemaakt hebt, dat u wilt bouwen, krijgt u van ons het woord; eerst hierna kunt ge uitmaken of wij het zijn! Maar wanneer wij uw woord ontvangen, geschikt voor uw gevoelsleven, naar uw bewustzijn en komen wij tezamen tot wereldse eenheid! In vier weken spreken wij voor de radio, omdat wij daartoe het recht bezitten. Nu niet, omdat gij uw levens hebt gesplitst en bent u machteloos!

Wat kunt ge bereiken? In de eerste plaats moeten wij bewijzen of hetgeen wij de mensheid willen geven. Goddelijk verantwoord is. En dat weten wij! Hierna beginnen wij aan de opbouw van deze “secte”… de naam kunt u van ons krijgen.., gij zelf kunt er over nadenken. Wat wij willen is het volgende: Een eigen’Tempel” optrekken midden in de maatschappij, een Tempel voor Universeel denken, voor de mensheid! In die Tempel vertonen wij de Geestelijke- Wetenschappelijke films… worden de lezingen gegeven, de concerten… een Tempel dus, die zichzelf verdienen kan of het heeft geen betekenis! Een Tempel voor Kunst, wijsheid of, indien ge wilt, een nietig klein huisje, waar vanuit wordt gedacht en geschreven voor de massa, door heel het land verspreid! Voorbeelden voldoende om iets machtigs op te trekken! Wij tezamen brengen Kunst, wijsheid op Aarde. Wij doen iets groots, wij vertegenwoordigen het hoogste bewustzijn op Aarde en zullen dat bewijzen! Deze kern moet deze eenheid bezitten of weer wordt het een chaos! Wij brengen geestelijke cultuur, voor miljoenen mensen, onze films worden aanvaard, miljoenen mensen wachten op dit ogenblik! Maar de secten gaan verder, versnipperen zich telkens weer, omdat er geen eenheid is! En dat sinds 1900 reeds! We weten het, het is opbouwen; die fundamenten moesten worden gelegd, thans kunnen wij beginnen. En waarvoor wij beginnen, is verantwoord, is gereed, omdat ons denken en voelen gezond is en blijft! En dan komen de boeken! Die boeken zullen wij vertalen, doch eerst die eenheid. Een machtige eenheid op Aarde, die dient, iets anders loopt vast en is bewezen! De leiding komt in handen van het hoogste bewustzijn, die wordt gesteund door de bewusten van geest! Nodig is, ook nu, een hoge raad, zoals de volken dat nu bezitten, opdat ge niet van achteren bedrogen wordt, wat vandaag wordt bereikt, moet een eeuwigdurend fundament zijn en blijven en dat is nu eerst mogelijk, omdat alle secten een dood punt hebben te aanvaarden, wellicht zijt gij er nu toe in staat. Of wilt ge doorgaan kleine verzamelplaatsen op te trekken, daar tien en daar twintig mensen, allen schreeuwen nu door elkaar, doch de maatschappij hoort u niet!! Wat wil de Theosofie, wat willen de andere  secten doen? Zo voortgaan? Gij moet thans aan Universele eenheid denken of u bereikt niets!! En wij beginnen niet, spreken niet voor tien en twintig mensen, dit is een dood punt, de maatschappij heeft de “Geestelijke Atoomkracht” nodig en die is er!! Waar ge kijkt en uw oren tot luisteren dwingt, is er geschreeuw over ontwaking. Wij weten het: honderdduizenden mensen, mannen en vrouwen willen evolutie. De Theosofie ook, Rosenkruisers en Spiritualisten, vrijdenkers, onder uw volk leven die mensen en zijn ervoor gereed, maar is er geen goede leiding. Neen, die is er niet! Al die mensen versnipperen hun tijd, hun krachten, hun macht, waar het om gaat, willen zij nog niet beleven. Maar kijk nu naar uw maatschappij. De radioverenigingen zijn sterk door hun massa of zij waren er niet. Daarom vroegen wij: verzamelt u allen! Geeft u op… als het getal er is waardoor wij allen het recht bezitten ons denken en voelen tot die openbaring te brengen, krijgen wij dat “kwartiertje of halfuur” beslist en zijn wij voor de maatschappij sterk! Maar u wilt dat niet, gij sukkelt op eigen kracht, velen zijn blind… en ge maakt u zelf doodmoe, bereikt niets, omdat gij geen wetenschap overtuigen kunt! Wij wel, daarvoor zijn wij gereed! Eerst dus verzamelen! Er moet een kern komen! En die kern doet niets anders dan de leden rangschikken; is dat zover, wordt er gepraat met de hoofden van uw secten, voor het goede, voor slechts één doel, de mensheid te dienen! Er zullen “Geboden” komen… en wie die niet aanvaarden wil, ga gerust, het gaat nu om de aller-nood-zakelijkste waarden van de mens, het gaat om zijn ontwaking”!! Het gaat om Vrede en geluk, om rechtvaardigheid, wij willen niet langer films zien door Hollywood gemaakt voor eigen weelde, onze kinderen bieden wij iets anders en duizendmaal schonere kunst, wij leren onze kinderen door die Kunst, de films, het schilderij, het boek, de lezingen!! Wij leren onze kinderen wie GOD is, dat zij zich gereed moeten maken voor het vader- en moederschap, wij leren onze kinderen en de jeugd, wat het leven op Aarde wil zeggen en waarvoor zij leven! Dat God niet meer verdoemt, dat er geen hellen zijn, waar de mens eeuwigdurend ligt te branden… dat zijn zaken die in strijd zijn met de Goddelijke werkelijkheid! Ongelooflijk is het hetgeen wij in handen hebben, indien wij tot eenheid komen!! De maatschappij lacht u thans achter uw persoonlijkheid uit!! Deze maatschappij lacht nog, omdat gij uw macht en kracht versnippert! Gij bent nu niets, niets, doch als er eenheid is, alles, alles! En dat alles kunt ge morgen bezitten, lezer, morgen reeds, u vecht er immers voor? De maatschappij schrikt, wanneer wij die eenheid bezitten. Ons courantje krijgt Europese betekenis, vrees niets, wij weten het! En dat is te bewijzen! Wat wilt gij? Waarvoor leeft gij? Hier de mogelijkheden en eerst dan is er te praten. Komen doet het toch, maar, gij hebt het of gij blijft onbekend, van uw tientallen komt de mensheid niet  vooruit, honderdduizenden zijn er nodig? Weet u dat niet? Wacht dan nog even en een ander zal het u vertellen, doch die ander voert u wellicht naar dat “Vredesduifje”… en krijgt iets anders te beleven. Wat wilt ge mens… eenheid of armoede, het dode punt beleven? Waar zijn uw denkers? Waar leven uw gevoeligen van geest? Wat wilt gij beginnen? Door de vorige artikelen moet het u duidelijk zijn, dat wij macht bezitten door ons contact!! Wij dagen het gevoelsleven van de aarde uit tot een Goddelijk-“alwetend” gevecht, zegt het u niets? Wat met gevoel en zielkunde te maken heeft, ligt voor ons leven open! Wij zullen onze helpers dicteren en verschijnen de boeken.

Wilt ge werken voor “Ontwaking”‘ dienen voor geestelijke “Evolutie”… thans ligt het hoogste bewustzijn aan uw voeten en wij zeggen dan: “De “Stem” van het Universum” spreekt! En die stem, lezer…is ontzagwekkend bewust… miljoenen mensen kunt ge thans geluk schenken! Dit alles is in uw maatschappij op te bouwen. Wij zijn geen profeten! Wij zijn Adepten van de ruimte, ons gevoelsleven werd door de ruimte opgebouwd om te ontvangen en dat door te geven aan de mensheid, de mens die ervoor gereed is! Eenvoudig is alles, indien gij wilt bouwen en tot eenheid komt! Wel… Theosofen, Rosekruisers, Spiritualisten, andere secten, wat wilt gij? Voelt ge niet dat dit het is? Neen? Ga dan uw eigen gang! Komen doet het toch… U zult het beleven, doch nu staat ge alleen, machteloosheid is het, uw dood punt!! De “STEM van de ruimte”… spreekt! “GOD” zelf._ spreekt! Christus spreekt! Galilei, Socrates, Pythagaros, de oude Egyptenaren bovendien! Door ons en wij tot de mensheid! Wat wilt gij, mens. Er zijn honderden eenheids-verenigingen opgebouwd, mensen legden zich op straat neer om die “Wereldeenheid” op te bouwen, hun eigen “wil” te tonen, doch zij kregen hun dood punt te aanvaarden. Kent gij die mannen en vrouwen niet? Dat stond van te voren vast, zij moesten bezwijken, zo bereikt u het niet en nooit hadden wij die mensen kunnen bewijzen. Doch duizenden dachten: dat is het en het was het nog niet!!

Door ons contact dwingen wij de maatschappij Universeel ontzag af! Eerst dit en wij kunnen beginnen! De andere mensen hadden dit niet en stonden voor het bezwijken, het gelach van de maatschappij en is te begrijpen. Nu is dat niet meer mogelijk, wij bezitten de “Goddelijke Wijsbegeerte” en geven bewijzen! Voor Kunst en geestelijke wetenschappen! Zegt het u niets? Voelt u, dat dit het is en dat wij daartoe in staat zijn? Eerst eenheid of wij beginnen er niet aan en hoort u ons niet spreken, wij zijn niet in staat u te bereiken! Door algehele versnippering, al die moeite en geld, is verongelukt, dat vuurtje is gedoofd, de mens had dit te aanvaarden! Theosofen… gij hebt die middelen! Wij zijn Theosofisch opgevoed, wij moeten tot eenheid komen! Geeft ons één van uw “Tempels”… thans krijgt  ge Goddelijke “Bewustwording” en komen wij voor de mensheid tot Universele eenheid; vele Maharadja’s zullen ons thans steunen, ook zij verwachten eenheid! Er leven er daar, doch hun geld heeft geen bewustwording gebracht, wij zeiden het al: kunstmatig werd dat goud verbrast.. de Goddelijke taak werd niet begrepen. Thans is elkeen een eigen weg ingeslagen, maar, waar zijn de Meesters? Hier… leven ze… onder uw midden… Theosofen en zult gij straks moeten aanvaarden, ook al hebt gij uw titels ervoor ingezet Wat nu? Afwachten is het woord. Hoelang? Dat hebt gij in handen, lezer… briefschrijvers-(sters) gij! Begint! Vandaag nog! Komt tot eenheid! Praat, denkt ,wordt bewust, ontwaakt voor de maatschappij, wij zijn het! Wij hebben het woord en het voedsel voor de massa, voor millioenen ouders, kinderen, meisjes en jongens!!

Komt tot geestelijke ontwaking, ook de intellectuelen van uw volk, roepen u toe… “ontwaakt”! En wij zullen hen bewijzen, dat wij gereed zijn en de massa dienen en niet ons zelf! Nu naar die ontwaking, thans… het ogenblik is er! God is het! Christus is het! Doet uw ogen niet langer dicht, opent uw innerlijk en gij krijgt juist dat waarvoor ge leven zult. Geestelijk genot, vrede en rust, liefde! Deze liefde is anders en wel universeel bewust! De “stem van de ruimte” spreekt! Die “Stem” is er! Bewust! Voor millioenen mensen! Voor de mensheid?! Meldt U… bij dit blad moet ge u beginnen te melden! Als het zover is – hoort u van ons! Begin nu om u te abonneren op dit blad en wij worden sterk! Door de artikelen zullen wij de massa bewijzen wat wij kunnen. Eerst bewijzen en nu eenheid opbouwen, daarna de kunst, het woord, de radio! Is er iets beters? U zult uw toekomst beleven, wij leggen fundamenten voor eeuwigdurend, dit wordt Europa! De wereld, de mensheid, geen mens kan er aan ontkomen! Daarvoor bezitten wij het contact lezer… het woord, de inspiraties!

Wat wil straks het lagere in de mens tegen ons beginnen? Wij rafelen hun vals gepraat uit elkaar… wij zullen hen bewijzen… dat “Christus” het is en wie “Christus” niet moet is des duivels… stoffelijke gordijnen, ook al zijn ze van staal, bezwijken onder deze bezieling en waarheid! Wij spreken voor al het leven van God, onze eenheid is Goddelijk verantwoord, ons woord “Universeel”. Kosmisch! Kosmisch bewust, geen uitweg is er, over “Golgotha” tot die Ontwaking, voor mens en Maatschappij!! Is het dit niet? Dan beginnen!