Geestelijk huwelijk

Het Woord, dat ge nu ontvangt is GODDELIJK!
MARJA RADJANY: ” Bouwt aan dit Geestelijk huwelijk, en gij zijt gelukkig!!”
=GODDELIJKE WIJSBEGEERTE=
Goddelijk waarachtig, lezer… volgens de ontleding van het vorige de “Alwetten”… “GOD” dus… treedt thans naar voren, dat “Christus de “Alliefde”, de “Alrechtvaardigheid”, het “Altruïsme… hartelijkheid en welwillendheid… het Universele Goddelijke denken en voelen vertegenwoordigt en wij als mens, al het leven in al de ruimten door God geschapen moeten aanvaarden! Nu staan wij voor uw kunsten en wetenschappen, uw geloof bovendien, uw menselijk denken en voelen en vooral, voor uw liefde! Hoe is nu uw liefde? Doordat gij niet wilt denken, komt er voor uw leven en persoonlijkheid ook geen verandering, blijft gij op een dood punt staan. Zoals uw denken nu is, is uw liefde. Wij betreden elke kunst door uw liefde. Wij krijgen geluk te beleven door de liefde. Maar is dat waarheid? Neen, zeggen wij, uw gevoelsleven is het thans!
Nu lezer, ontleden wij voor uw leven en liefde, de Goddelijke Persoonlijkheid. Dus “GOD” als een Persoonlijkheid, als gevoelsleven! En wat hebt gij thans van Zijn persoonlijkheid en Zijn gevoelsleven?
Dat is uw eigen bezit, waardoor gij in deze armoedige maatschappij handelt, een taak verricht, leeft, een huisje hebt, uw vrouw en uw man is, uw kinderen. Geld is nu uw bezit? Het bezit in deze maatschappij? Of is het uw geloof, uw godsdienst? Gij bepaalt nu uw eigen hoogte, uw diepte, uw denken en voelen, uw naamkaartje legt u voor God open en bloot, door uw denken en voelen, aan Zijn voeten neer en “GOD” thans als gevoelsleven, als Persoonlijkheid gezien, ziet het, weet het ineens, waardoor Christus zei: eerder gaat een “kameel” door het oog van een naald, dan een rijke der Aarde”… dat krijgt thans betekenis, doch hebt ge dit voor uw eigen leven begrepen?
Luistert nu even en gij krijgt een beeld hoe wij thans denken.
Vertel ons wat gij doet en wij kennen u! Vertelt ons waaraan gij denkt en wij ontleden uw ganse “ikje”! Toont ons waar gij leeft en wij kennen u! Toont ons uw vrienden en wij kennen u van “a tot z”! Uw ganse ziel legt u open en bloot voor ons denken en voelen en onfeilbaar dalen wij in uw zieleven af, omdat wij nu al de levenswetten voor uw gevoelsleven kennen en bovendien voor uw persoonlijkheid!
Doet u aan kunst? Wij ontleden uw denken en voelen en weten onfeilbaar, welke gevoelsgraad voor God en de mens, deze maatschappij, gij bezit en vertegenwoordigen zult, kunt! Doet u aan studie, wij kennen uw persoonlijkheid, wij kennen al uw astronomen en psychologen, uw Godsdiensten, de onze vanzelfsprekend! Wij kennen thans elke handeling, door de mens vergeestelijkt en verstoffelijkt omdat wij “GOD” kennen! En nu denkt u, waanzin, doch weer, wij zullen u dat door deze artikelen bewijzen!
Wij kennen elke film, al uw boeken, onfeilbaar kunnen wij zeggen, dat gevoelsleven spreekt door het boek, omdat wij de “Goddelijke Liefde” mochten leren kennen en thans geestelijk-wetenschappelijk de Liefde van Christus voor de mens beleven!
En die liefde is omvattend, omvat al de mensen en de ruimten!
Al het denken en voelen nu, door de mens verstoffelijkt, krijgt nu betekenis voor de ziel, het leven van de mens, doch dat wordt vertegenwoordigd door het gevoelsleven, de persoonlijkheid van de mens, man en vrouw. En nu uw huwelijk? Nog schept ge en baart gij, mens! Voelt u het al, lezer?
Wij weten, dat de mens thans… luister nu goed… het schaduw beeld ondergaat van en voor God, van de werkelijkheid, dus het Goddelijk baren en scheppen en noemt gij nog steeds “liefde”?!! Wij ontnemen u de stoffelijke eenheid niet, doch wij moeten als mens aanvaarden… dit is nu de Goddelijke Wijsbegeerte… Socrates begon er aan te denken en met hem de anderen, zijn volgelingen… dat wij nog steeds niets bezitten van die Goddelijke baring en schepping, dat nog het organische éénzijn te maken heeft met het Goddelijke evoluerende scheppen en baren!!
Duidelijker even… is dat, hetgeen gij als man en vrouw beleven gaat – uw organische éénzijn – Goddelijke liefde? Maakt u daardoor lezer, uw ziel als Goddelijke kern wakker? Geeft u onmiddellijk uw neen, dat kan niet, dan kunnen wij verder gaan of wij plaatsen u nog voor duizenden bewijzen en hebt gij niet ons, doch de God in u te aanvaarden en valt uw menselijke ja over uw lipjes! Kust ge geestelijk of lichamelijk, lezer? U hoort het nu, bewijzen zijn het! Nog iets anders. Hebt ge door uw hersens lief of door uw gevoelsleven? Hebt gij verstandelijk lief of hebt gij geestelijk lief? Wij zeiden het reeds, de mens in deze eeuw “kust” anders, deze mens is nu door zijn liefde berekend, vroeger kuste men anders, lezer, u bent ook door uw liefde, uw kus gesplitst, u kust maar ééns in uw leven wellicht-geestelijk-ruimtelijk soms?
Daarvan kent u geen wet, uw gevoelsleven is daarvoor nog onbewust! Niet alleen nu, dat wij in staat zijn uw liefde te ontleden, ook uw gevoelsleven en uw persoonlijkheid.
Al hetgeen gij nu dagelijks beleven zult en kunt… leeft om uw gevoelsleven en persoonlijkheid, nu echter, gij weet dit beslist en zeker… staat ge voor “Christus”… en thans krijgt ge uw liefde geestelijke betekenis. Hoe is uw huwelijk? Loopt ge vast? Is er geen voortgang meer te zien? Miljoenen mannen en vrouwen staan op en voor hun dood punt en kunnen wij veranderen, indien u zelf wilt!
Wij weten het thans, geen mens kan ons nu nog wijsmaken, dat hij geestelijk geluk bezit, is dat wel zo, dan staan wij voor de geestelijke ruimtelijke persoonlijkheid, voor wien? De mens die God durft te bedenken en durft te bevoelen! Christus zei het toch: onderzoekt het goede en behoudt niet het kwade, doch denkt verder, ga tot God terug!
Wilt gij God, Christus en de Ingewijde wijs maken… dat gij door uw denken geluk bezit, liefde? Ja zeker… het zou dwaas zijn te zeggen, dat de mens geen geluk kan beleven. Immers, het dier kent zijn eigen geluk en zijn eigen liefde! Dat zegt nu, dat ook de mens dierlijke liefde kan beleven, doch is dat geestelijk geluk, ruimtelijke liefde? Is dat hetgeen u en haar uiteen rukt? Ja… want de dierlijke graad voor de menselijke liefde slaat en trapt, mismaakt, liegt en bedriegt, steelt wat los en vast zit, wat vandaag nog liefde was, is morgen: er uit, ik wil niets meet van je weten, ik heb iets anders!! En dat is dagelijks te beleven, hoort ge dagelijks, hebt u het al een moeten aanvaarden? Wij hadden dat kunnen voorkomen met uw hulp en uw “wil” – of ook God staat machteloos!!
Wij hadden u een ander en hogere liefde kunnen schenken, zomaar, kost u niets… ook al zoekt gij de Aarde af naar uw vrouw en zij naar de man, de liefde, die u wellicht even vindt, de rest loopt zich door zichzelf toch te pletter. Wij hadden u een hogere liefde kunnen geven en dat kunnen er meer, dat kan uw dominee ook, uw psycholoog, pedagoog, leraar, Dr., Professor, wanneer zij u voor Christus plaatsen, kunnen zij het ook en is te begrijpen! Is kinderlijk eenvoudig, doch wij gaan hoger, verder en daarvan weten zij weinig. Maar het houvast is er, Christus is het en niet de Islam, noch Mohammed, niemand anders is het, alleen Christus!!
Gij wilt dat niet weten? Goed, tot uw leven hebben wij het ook niet, spreken wij niet, zijn deze levenswetten ook niet, gij weigert lief te hebben en loopt u nu te pletter, gij weigert te evolueren! Maar met u en die weigeraars voor de liefde, dit buigen voor de mens, staat al het leven in het Westen en het Oosten voor dit dode punt, omdat thans uw liefde geen ruimtelijke éénheid bezit, gij weigert hoger te gaan, gij weigert te ontwaken voor de liefde, het geluk. voor de mens op Aarde. Is dit niet waarachtig??
Thans dus onze bewijzen!! De rijke vrouw zoekt haar liefde doch loopt zich te pletter. Immers, gij kent het nu voor u zelf, dat organische, deze liefde, is spoedig oud en gij zoekt iets anders? Dan komt nu het te pletter lopen. Wellicht treft ge nu uw eigen soort, uw gevoelsgraad, uw eigen afstemming als gevoelsleven dus… uw kunst, uw zingen en springen, uw sport, uw hobby’s in dit leven, waardoor gij even contact beleven kunt en, als er nu gevoelsliefde, dus de geestelijke in u aanwezig is, bouwt ge tezamen verder en kunt gij wat geluk beleven. Dat is waarheid, maar… wie heeft het, wie blijft nu op een dood punt staan – indien gij tezamen weigert te leren denken voor de ruimte en uw Goddelijkheid?
Lezer… uw titel, uw geboorte, uw afkomst dus, is nu reeds eenheid, daardoor kunt gij al liefde beleven, wanneer er ook Christus is. Maar… gij kent die mannen en vrouwen toch… of bent u het zelf… zij zoeken liefde! Kopen liefde! Ach, is dat in de eeuwen die voorbij gingen niet bewezen? Dat is niet mogelijk! Immers, gij hebt wel geld en bezit, doch die vervloekte armoedige zelfkennis in u is het, waardoor daar de man en hier de vrouw zegt: ik ga, ik stik hier, ik houd dit leven niet uit – ik vertrek en zie: de Barones en de Gravin zochten het bij de moeder natuur en huwden een boerenjongen, met gevoel, met liefde, want stand en intellectualiteit heeft voor Christus, noch voor “GOD” en Zijn ruimten betekenis en volgt alweer het te pletter lopen of iets anders, dat nietige gelukje is er ook voor de mens! Bent u daarmede tevreden? Er is veel meer op deze mooie Aarde te beleven en wel, de mens kan ook nu een Goddelijke liefde beleven.
Het is duidelijk, lezer… door elke taak nu in dit leven, kunt ge uw liefde beleven en hebt ge ook geluk. Maar, steeds weer, bent u daarmede tevreden, nu wij weten, dat er Goddelijk geluk te beleven is? Christus zei het, maar Mohammed heeft dat niet gekund, hij bezat het bewustzijn van Christus niet!! Telkens weer dus, staan wij voor Christus! En altijd weer, wij behoeven dat niet meer te zeggen, moeten ook wij – het Oosten, Christus aanvaarden!! Door Zijn liefde en Zijn denken, Zijn levenswetten!
Wie bent u? Wat wilt u?
Liefde beleven en niets anders! Elk diertje gaat het om dit geluk en daarvoor leeft de mens! En de mens bezit geen liefde, dit geluk niet, weten wij en is waarheid.
Man, vrouw, vaders en moeders, wat wilt ge thans? Weigert ge voor uw leven te ontwaken? Weigert ge nog een goed boek te lezen, als dat boek uw godsdienst niet vertegenwoordigt? Mag dat niet? Voor God niet? Voor uw kerk niet? Wel, ga verder – dan bent u nog niet zover. Maar, hier ligt uw halt voor uw liefde en geluk.
Nietwaar… doordat ge u zelf tot die geestelijke evolutie voert, is dit nu ook uw liefde, Uw kus, man, vrouw, wordt ruimtelijk diep! Uw liefde wordt universeel. Uw praten en denken wordt ruimte en thans uw menselijke éénzijn, de lichamelijke liefde? Die wordt Goddelijke liefde? Die wordt Goddelijk, hoort het nu, wij ontnemen u niets, omdat de “ziel, de geest” voor de mens en van de mens, één zijn met het organisme, dat de “Tempel” is voor de ziel, de menselijke persoonlijkheid. Ga daar binnen, doch hoe wilt gij die Tempel binnen gaan? Door uw dierlijk, verstandelijke denken en gevoelsleven? Voelt u, waardoor de mens met meer gevoel. de mens die door geestelijk denken en voelen en vanzelfsprekend zijnde, thans struikelt? Voelt u, lezer, dat gij weigert – langer dat onevenwichtige gevoelsleven, dit dierlijke instinkt te aanvaarden? Dat zijn de moeders geworden met gevoel, door haar denken kwam zij zover, ook door de godsdienst, thans is geloof, hoop en liefde, één wereld, en, Christus staat tussen uw leven! Doordat de mens weigert te leren denken, staat hij niet alleen voor de maatschappij op zijn dood punt, bovendien voor zijn liefde en zijn geluk, waar toch wij mensen voor leven.
Het kan mij niet schelen, wat er in het Universum leeft, is thans dodelijk voor uw liefdeleven.
U schakelt nu uw leven uit. Gij remt u zelf en de uwen, want zij die wel willen denken, krijgen nu geen harmonie te beleven, u leeft nu langs elkaar, het loop naar dit dode punt en straks? Gij sukkelt toch verder, uw geloof verbiedt u te gaan, maar, miljoen huwelijken, man en vrouw, vaders en moeders… beleven nu een afschuwelijke gevangenis, zij worden tergend geslagen en getrapt, ook al spreekt ge nog door uw maatschappelijke afkomst en ontwikkeling over (als er vrienden bij zijn niet waar): schat, lieverd… oogappel, wil je even zo vriendelijk zijn mij dat aan te reiken? Innerlijk dankt u iets anders en dat komt nog, als die vrienden maar verdwenen zijn, staat ge weer voor uw naakte wereld en uw eigen “ikheidje”…! En die wereld is armoedig, zielloos klein, een kringetje is het slechts. Wat wilt ge mens? Lezer, wat wilt ge toch?
De rijken zoeken nu de aarde af. Wie geen cent bezit, beleeft zijn menselijke gevangenis. Man en vrouw worden nu geslagen, getrapt, vermoorden elkaar. Nietwaar? En dat nu lezer, alleen reeds, omdat de maatschappij op een dood punt staat, de levende geest voor het stoffelijke leven is onbewust, gij krijgt geen geestelijk voedsel te verwerken, de Universiteiten zijn nog niet zover? De radio verkoopt u kletspraat, gij krijgt door niemand iets voor uw Goddelijke geest, men laat u en uw vrouw doofstom verder gaan, en ze weten het voor zichzelf niet, uw geleerden moeten ook voor hun eigen liefde en ruimte nog ontwaken! Bewijzen zijn dit en u ziet het, wij weten het!
Waarom toch? Omdat gij als mens van uw Volk nog niet aan het universele denken wilt beginnen. Vrouwen en mannen zoeken naar liefde. De rijke vrouw kleedt zich rijk – de man vraagt haar: stapt in… wij rijden vandaag naar ons geluk. Morgen lezer en overmorgen? Hij heeft haar Tempel bezoedeld! Hij stapte in een tempel van God, dat het menselijk lichaam is, onherroepelijk is dat zo… daarin stapt hij zomaar ineens, van denken, liefdevol begrijpen en éénzijn heeft die man geen verstand, hij is een onbewust mens. En als zij, als vrouw en als moeder geen ruimtelijk denken, geen geestelijk gevoel bezit, haar persoonlijkheid arm is, ook al leeft zij onder haar “zijde”… aanvaardt zij hem en zien wij nu… gij weet het voor u zelf… de dief bij de dief, de moordenaar bij de moordenares… doch beleven die mensen de geestelijke liefde? Ach, waar is uw verstand, gij weet het en dat zegt: door geld is dit Goddelijke alles niet te koop, Maharadja, Sultan, Keizer, Koning… Christus moet in uw leven ontwaken, het is de Goddelijke Wijsbegeerte, die man en vrouw tot die ruimtelijke zaligheid binnenvoert en is de mens geestelijk één, door stof en geest één en een kind van Zijn Vader en Christus!
Nu reeds de volgende stap, doch daar straks over… Wanneer ge dus geestelijk wilt leren denken, verandert uw gevoelsleven en hierna eerst uw liefde! Leert nu te denken! Wat gij voor de maatschappij bezit, zegt nu niets, heeft geen betekenis. Ook al bent u Godgeleerde, het ruimtelijke denken is het. Het is uw geest verrijken en nu kust u anders, geestelijk is uw kus, uw woord is “wet” geworden! Want, lezer u weet dit zeker wel… liefde is een Goddelijke wet en die wet tot de verstoffelijking brengen, dat leerde ons Christus! Wat is nu waarheid? Socrates staat nu voor uw levens. Wat voelt gij, moeder, vrouw, als je mij lief hebt? Doordat ik je bedrieg? Je slaat, snauwt en prikkelig bent?? Heb je mij daardoor lief? Als de man zichzelf wil verrijken krijgt de vrouw als moeder hem lief en tezamen zijn zij een Goddelijke Tempel, vertegenwoordigen zij God en Christus, hun Koninkrijk Gods”; zij vertegenwoordigen nu een plaats in Zijn Hemel; hoe gij het ook noemen wilt, eraan ontkomen kunt ge toch niet, gij zult er als man en vrouw eens aan moeten beginnen. Doe het nu, vandaag nog of gij loopt u te pletter.
Bouwt aan dit geestelijke huwelijk, mens en gij zijt gelukkig!!
Gij zijt nu liefde geworden. Zij een Nightingale en hij een Socrates, een Albert Schweitzer of een Boeddha. Er waren er Gode zij gedankt veel op aarde en zij gaven ons hun Goddelijke voorbeeld. Staat uw liefde op een ogenschijnlijk dood punt, lezer? Neen, dankt dan uw liefde, elke dag ervoor en u zelf kust hem in naam van Christus en gij krijgt ook Zijn zegen te beleven, nietwaar, Golgotha is het!
Nogmaals…lezer … dit is van ons, niet van uw Westen! Maar, wij weten het, er leven onder uw midden denkers van kosmische betekenis, wij kennen die levens, wij zijn allen één. Voor nu zijn wij Oosters denkende, door de schepping, tot God terug en hebt gij en hebben wij te aanvaarden. Leert denken, universeel denken en gij krijgt geluk en liefde te beleven. Morgen ontmoet u die andere wereld, ja zeker, die wereld als mens wacht al zo lang, meisje. Jongens… begin er aan, de vaders van u hebben hun liefde versnipperd! Is dat zo? Maakt dit voor u zelf uit. Tot straks… de kunsten en de wetenschappen krijgen thans onze ontleding.
Uit Europese heraut, 2e jaargang, nr 43, 1 juni 1955
Jozef Rulof