Eens zijn we goddelijk bewust

Eens zijn wij Goddelijk bewust

Ons goed recht is het en het uwe, dat wij als mens mogen denken! Christus zei: onderzoekt alles en behoudt het goede!…. Is dit wat wij beleven en onderzoeken slecht, verkeerd, in strijd met “Zijn” leven en waarachtigheid? Immers néén, en daardoor gaan wij verder.
God nu vergeestelijkte zich en verstoffelijkte zichzelf…. door de Macrokosmos, de planeten en de sterren, hét macrokosmische leven. Dat leven bezit “Zijn” licht en leven, Zijn ziel en geest…. Zijn vader- en moederschap, nietwaar? Zo is het en hebben wij te aanvaarden en is wetenschappelijk bewezen! God is dat!
Als “Heelal”-bewustzijn bezit God myriaden volken, gaf Hij aan al het leven Zijn scheppende en barende fundamenten te beleven. Waarheid! Het Universum nu kreeg dat in eigen handen. De geleerde zegt nu: de Macrokosmos schiep de Microkosmos…. en wij mensen en al het andere leven, zijn “Microkosmisch” begaafd, als deel nu van de Macrokosmos…. “God” dus. De planeten en de zonnestelsels!
Wij zweven nu in deze ruimte, lezer. Dat hebt u reeds eerder in dit blad mogen lezen. Wij zweven in de Goddelijke ruimte, als mens en als dier, bloem en natuurwetten, als levens en als zelfstandigheden, elk ding is nu een eigen zelfstandigheid. Of God, achter dit alles nu – achter dit Universum en de andere werelden door Hem geschapen – nog als een andere persoonlijkheid, bijvoorbeeld als Mens leeft, waardoor gij als godsdienstig mens de “Heere” leerde kennen, doet niets ter zake, daar gaat het ons niet om, wij volgen nu geestelijk-wetenschappelijk hetgeen wij als mens voor God zijn en hebben te vertegenwoordigen! Is dat niet duidelijk? Voor elkeen te begrijpen! En dat is thans de bedoeling!
Dus lezer, onze planeet de Aarde is een deel van God! Dat hebt gij te aanvaarden, wij allen, géén mens die door dit woord ons voor gek verklaren zal – de Aarde is een Macrokosmisch deel van God, God zelf is het – door de Aarde! De Aarde is dus “ziel, geest, leven én stof” van God en door God!
Wij mensen zijn weer door de Aarde aan ons leven, ziel en geest én stoflichaam gekomen, daarom zeggen wij nu – dat leven is in de wateren geboren! Al het leven van moeder Aarde is in de wateren ontstaan en kunnen wij verder.
Maar nu komt het….! De mens, wij blijven bij de mens…. Is “ziel”, is “geest” door God. De ziel nu als God voor de mens….. schept en baart, en bezit al de eigenschappen van God. God heeft zichzelf door de mens doen vertegenwoordigen. De mens als het hoogste leven voor God…. is nu ook direct Goddelijk!!!! Nu verder – en staan wij voor ons zelf én God, wij zijn Goden, doch “GOD” is het! God zélf als mens!! Voelt ge wat dit te betekenen heeft?
Het gaat ons nu om de menselijke liefde. De mens staat ook in zijn liefde – op een dood punt. Dat is ons doel om u dit te verklaren en aan te tonen en dat is thans mogelijk.
In ons leeft dus de “Goddelijke” ziel. Wij zijn als mens, als “ziel” dus, direct Goddelijk!!! Door niets is dat deel van ons aan te tasten! Dit is de goddelijke kern in ons. Men zegt wel eens, ze hebben op mijn ziel getrapt….. dat hoort ge trouwens nog dagelijks, maar dat trappen op de menselijke “ziel”, dat God is, het Goddelijke….. het “Alles” in en van de mens, dat kan niet! Ze kunnen wel op uw gevoelsleven trappen, op uw persoonlijkheid….. wie dat is, leren wij later kennen, niet op uw “Ziel, want die is nimmer te raken, die ligt IN ons, wij zijn dat zelf, als Goddelijk wezen, maar die kern is NU NOG onbewust, die kern is niet te raken, omdat er géén bewustwording geraakt wordt, de mens dus niet in staat is, dat Goddelijke deel nu reeds te vertegenwoordigen, hij moet voor zijn Goddelijke afstemming nog ontwaken. Duidelijk?
Wij als mens zijn “Goden”! God is de mens! God is ook het dier, de natuur, de ruimte, sterren en planeten, dat alles is God. God leeft dus als mens op Aarde, door de Aarde, de Macrokosmos, kreeg de mens Zijn leven, Zijn karakter. Zijn vader- en Zijn moederschap te beleven! Is dit eenvoudig? Kunt gij het begrijpen. Nu verder.
Wij als mens zijn nu nog Goden in onze menselijke toestand. Er zijn mensen, die daarin en daarvoor thans het menszijn bezitten, doch als de meer lagere werelden en voert ons tot de verschillende rassoorten op Aarde. Zegt het u bijvoorbeeld niets, dat gij als mens reeds het blanke ras bezit en te vertegenwoordigen hebt en de andere mens in zijn oerwoud die te vertegenwoordigen heeft. Ook Goddelijke Wezens, lezer, ja…. luister nu goed…. ook “God”, als ziel, geest, leven én stof ! ! !
U voelt nu reeds en het is toch rechtvaardig voor God en ons leven, dat wij al die wetten moeten volgen, en dat wij als blank of bruin ras…. evenmin mogen zeggen: dat leven daar, die oerwoud-bewoners, hebben géén God, bezitten géén Goddelijke kern, dat is in strijd met de Goddelijke rechtvaardigheid…. de wetenschap neemt dat ook niet langer; thans zijn ook die mensen voor hen Goddelijke wezens!
Dat zegt thans en DIT nu reeds, voert ons tot “Christus”; dat al het leven – waar dat leven zich ook bevindt, ook al staan wij nog de “menseneters”…. die levens daar God vertegenwoordigen…. ook “God” is en nu de Goddelijke evolutie wordt!!! Christus nu, lezer, omvat al het leven door zijn liefde en kunnen wij als Oosterlingen beamen en daarvoor ons hoofd buigen! Telkens weer zullen wij u hierdoor aantonen dat Christus het Goddelijke “AL” in de mens vertegenwoordigt en dat de mensheid “HEM” als het Goddelijke enige gezag te aanvaarden heeft!
Christus sprak zo nu en dan over de “Goddelijke Wijsbegeerte”, Zijn liefde dus die alles omvat, al het leven het recht geeft om te bestaan en hiernaast Goddelijk is! Christus is daardoor ons voorbeeld geworden en konden wij ons geloof en ons weten testen. Dat hebben de Ingewijden beleefde én moeten aanvaarden of hun contact was verbroken! En dit zegt direct en is een Goddelijke “wet”…. wie niet als zij wil denken, staat stil en blijft op zijn dode punt staan en kan niet en nooit meer verder, dit is het Goddelijke halt voor het Westen én het Oosten voor Noord en Zuid, voor al het leven op Aarde!
Maar, wij kunnen verder, wij gaan verder, omdat Christus voor ons leven, ziel en geest, fundamenten heeft gelegd. Wij willen die vernieuwing beleven, dat voor uw Westers gevoelsleven een strijd op leven en dood wordt en is! Volg uw geschiedenis en gij weet het.
Nu verder lezer!
Het gaat ons om u te verklaren, dat uw liefde op een dood punt staat, niet verder kan. Gelooft u niet? Wanneer wij als mens, jongen en meisje, liefde gaan voelen, zijn wij het dan zélf? Is dat ons direct bezit als gevoel en willen? U zegt ja? Wij zeggen néén…. Van die gevoelens behoort ons zelf niets meer, maar dan ook geen grein gevoel, géén gedachte, ook al denken wij mensen, dat wij liefhebben. Is er iemand in staat, uw psycholoog bijvoorbeeld, uw godgeleerde, dit aan uw leven te verklaren? Is de psycholoog zover. Kent hij de mens, vroegen wij u? Néén, want uw psycholoog kent de mens nog niet, hij kent de “ziel”, de “geest” voor de mens niet, voor hem is de mens nog een ondoorgrondelijk wezen. Wij kennen, zeiden wij u, ons zélf en al het leven op Aarde en bovendien van de ruimte, ons Universum waarin wij leven. Nu valt er wéér iets verschrikkelijks, wij kennen “GOD”!!! Als ziel, leven en geest, als Vader – vooral als “MOEDER”, als baring dus én schepping!
U niet? Wij kennen God als ons eigen “ik” en is géén hovaardij, lezer, géén hoogmoed; Christus heeft ons die middelen in eigen handen gegeven, Hij zei: “Wie zijn leven verliezen wil, zal het Mijne ontvangen” en duizenden Goddelijke voorbeelden meer geven ons die mogelijkheid om aan ons geestelijke én Goddelijke denken te beginnen! “Ik en Mijn Vader zijn één!” Als Christus dat zeggen kan, zijn wij dat ook, door Hem, lezer, zijn wij mensen Goddelijk!
Ontnemen wij u iets? Dat is immers niet waar.
Welnu…….. wanneer wij liefde gaan voelen, wij als jongen en meisje, dat is ons beleven, ontwaakt niet de liefde in ons hart of gevoelsleven, lezer ….. maar ontwaakt ons Goddelijk vader- en moederschap en is “GOD” zelf!
Dat is de Goddelijke, stoffelijke evolutie, …. God zélf baart en schept door de mens, wij geven ons over, wij kunnen niet anders, wij hebben die kracht, die levende energie, dat scheppen en baren te volgen, te beleven….. “GOD” zelf openbaart zich IN de mens voor die Goddelijke evolutie. Welke? Deze…. “de wedergeboorte”, lezer!! Indien wij niet zouden baren en scheppen, stond die Goddelijke evolutie stil en was er géén verdergaan meer voor de ziel als mens, dier, bloem en plantenleven, de ruimte!
In de mens openbaart God zich als Vader- en Moederschap. Wij mensen denken, dat ben ik zélf, maar God is het ! En die gevoelens, natuurdrift….. het één zijn om te scheppen en te baren, manifesteert zich reeds na de puberteitsjaren voor man en vrouw en zien wij voor en in al het leven terug! Ook de dierenwereld luistert!! God zélf baart en schept door al die levens!
Wanneer wij nu gaan liefhebben, man en vrouw…. denken wij – de psycholoog is nog niet zover, hij kan u dit wonder niet verklaren – dat de mens als zodanig zijn eigen gestalte beleeft, dat nu niet waarachtig is, omdat de mens te aanvaarden krijgt, dat “GOD” door de mens Zijn scheppingen verstoffelijkt en is thans de “Evolutie”…. de wedergeboorte voor de mens, de ziel als mens dus …… als geest! Die geest bezit een andere wereld en komen wij later op terug, om u de menselijke “Geest” te verklaren!
Wij hebben het nu nog niet over het gevoelsleven én de persoonlijkheid van en voor de mens, ook dat komt straks en leren wij de mens, zijn kunsten, films en schrijverij kennen!
Nu wij dit kennen, kunnen wij iets verder gaan, lezer. Wij weten thans, dat wij als jongen en meisje, als dat gevoel in ons komt, ruimtelijke wetgevende machten en krachten vertegenwoordigen en bezitten; immers, wij scheppen en baren nu! Dat heeft God voor het Universum op Macrokosmische kracht gekund en is nu Microkosmisch menselijk en dierlijk geworden, doch die wetten zijn in niets veranderd; de mens, als organisch levend wezen én leven, bezit die levenswetten en baart, schept daardoor zijn verdergaan, heeft hierdoor zijn evolutie in eigen handen gekregen.
Het “Albewustzijn” – dus de “Ziel” in ons als de Goddelijke kern – bezit deze stoffelijke, lichamelijke liefde! Niet dus ons gevoelsleven, niet onze persoonlijkheid, wij zélf bezitten hiervan niets, omdat wij thans Goddelijke baren en scheppen en wil zeggen: God is het zélf!!! Eens, dat spreekt vanzelf…. Is de mens bewust Goddelijk en daar gekomen, waar “GOD” als een gestalte leeft!
Weer dus iets anders en is nu te diep voor uw denken en voelen – wellicht later.
Gij als mens denkt: ik heb lief. Door die Goddelijke levenswetten kunnen wij u dus verklaren, dat gij het niet zijt, die schept en baart, doch de Goddelijke kern in uw leven, het “leven” dat u te vertegenwoordigen heeft, baart en schept zoals het leven dat elk jaar, altijd door dus, door “Moeder Natuur” ontvangt en te aanvaarden heeft. In niets is daarin ook maar “iets” veranderd, al het leven, dat God te vertegenwoordigen heeft – en God is – handelt naar die wetten en is onze en de dierlijke, de natuurlijke evolutie.
Nu komt het, lezer, het Goddelijke antwoord:
De mens nu – maakt door zijn baren en scheppen een andere wereld wakker! Duidelijk? Doordat hij schept en baart, krijgt de mens evolutie te zien, doordat hij schept én baart, gaat de mens hoger en hoger en nu iets anders:
komt hij vanuit het oerwoud tot een hoger rassoort!! Doordat hij schept en baart, waarvan hij nog géén wet kent….. klimt de mens als ziel nu op tot hogere regionen, ook al slaat en trapt de persoonlijkheid en vernietigt hij zijn medemens. “GOD” blijft werkende, stuwt zichzelf voort, want eerst hierna staan wij voor Christus!
En hiervoor kwam de Messias naar de aarde en bracht ons ZIJN liefde; luister nu….. Zijn rechtvaardigheid, Zijn vriendelijkheid, plichtsbetrachting, ja….. Hij bracht ons:
Hebt u zelf lief én …… hebt een ander “lief” als u zelf…. de “Tien Geboden” lezer…… doodt niet, wilt gij niet gedood worden!
NU staan wij de “Alliefde” en hebben Mohammed en de andere profeten te aanvaarden, dit nu is voor Oost en West, voor Zuid en Noord, voor de mensheid!!! Hierdoor aanvaarden wij “Christus”
Doordat de mens als “ziel” zichzelf geeft voor de baring en de schepping – legt hij “Goddelijke Fundamenten”. Wat hij nu voor zijn dagbewust leven doet, dat lezer….. behoort nu tot zijn gevoelsleven en persoonlijkheid en komen wij nog op terug, waardoor wij het huidige stadium én de mens leren kennen. Doch nu staan wij voor de menselijke liefde. Thans moeten wij ons de liefde van “Christus” eigen maken en dat is het nu wat Christus heeft bedoeld, waarvoor Hij naar de Aarde kwam. Dat is voor al het leven van God….. “Golgotha”! Voelt het aan en gij zijt ontwakende, leert nu universeel denken. De “God” in de mens, in ons hart dus….. dat is waarlijk “God Zélf”, hierna eerst staan wij voor onze eigen liefde. En wat heeft de mens zich daarvan eigen gemaakt??? Is er een mens die nu geestelijk, dus voor zijn geest….. lief heeft? Dat zijn de Albert Schweitzers… de Galilei’s, als vrouwen de Nightingales… de mens dus, die het leven van Christus uitdraagt en vertegenwoordigen wil. En dacht u nu, dat wij, voor ons eigen volk, onze Maharadja’s liefhebben?
De mens, die zichzelf aan gewicht – door het aardse slijk – betalen laat, aan goud dus? Dacht u, dat wij niet weten, dat er bij ons miljoenen kinderen van God, op straat veretteren van smart, honger en gebrek? En hier, onder uw eigen volk? Hierbij komen wij voor de menselijke liefde te staan en gaan wij menselijk, dus nu niet Goddelijk, verder.
Mens ontwaakt en leeft geestelijk, Universeel denken. Is dit niet dé waarheid?
Gij staat dus op een dood punt voor uw eigen liefde, wat gij wilt niet aan de altruïstische liefde. De essentiële Goddelijke bron lijdt ruimtelijke armoede – u bent, althans die mensen – dus bloedarm…. U weigert lief te hebben! Dit voert ons tot het menselijke gevoelsleven en de menselijke persoonlijkheid….. en gaan wij weer even verder!
MARJA RADJANY
Europese Heraut 5e jaargang nr 96 – 1 september 1957