De stem

Het woord, dat ge nu ontvangt is Goddelijk,
ER IS NIET ÉÉN MENSELIJK ORGANISME OP AARDE, DAT NOG DIE
GODDELIJKE REINE HARMONIE BEZIT!
Hier iets anders, lezer, om u aan te tonen hoe verkeerd de mens denkt. Nu
nog na 2000 jaar ontwikkeling, praat de mens over “GOD” als een onbewust kind, begrijpt, de mens niet eens, dat “GOD” in hem, in zijn organisme, leeft en vanzelfsprekend, de menselijke “Ziel”… als Goddelijke kern niet begrijpt. En dit is allemaal te verklaren. U praat over Goddelijke “Gaven”! De man die een stem heeft, heeft die van God. Natuurlijk, dat is waarheid, doch de massa gelooft, dat die stem van hem en haar regelrecht uit het “AL” dus aan die mensen geschonken werd. Nu heeft de één zo’n stem, waardoor de wereld aan zijn voeten ligt, de andere mens kreeg stemorganen om door te gorgelen, een hees product, waardoor de dierenwereld de mens uitlacht en zegt: moet je dat horen! De mens bezit een stem-timbre, nietwaar, de één heeft weer alles en, de ander niets: “GOD” is een machtig diep raadsel voor de mens, géén mens begrijpt het. De één zou er alles mee doen voor het goede, de mens met zijn Goddelijke stem is als een beest en wéér: hoe groter geest, hoe groter beest, maar begrijp jij het?
;De Menselijke Stem, lezer…. kreeg de mens niet direct uit God, doch die stem bezit onfeilbaar het menselijke “Organisme”! Dat is dus iets, wat elk mens krijgen kan en tot “Moeder Aarde” behoort en dus regelrecht in strijd is met hetgeen de mens er op Aarde over denkt. En toch, ook dit is alweer de Goddelijke waarheid! De menselijke stem en het timbre nu, lezer, behoren bij het menselijke organisme! Hoe hoger de mens boven het oerwoud uitkomt, des te sterker worden de stembanden en is te bewijzen! Hierdoor treedt onmiddellijk’ naar voren, dat de “neger” geen oerwoudbewoner is, doch slechts een kleurling en krijgt het blanke ras straks te aanvaarden! Vanzelfsprekend zien wij nu het gevoelsleven voor al die organismen en wij zeiden het reeds, bij élk organisme behoort het eigen gevoelsleven en is waarheid! Vanuit het oerwoud ontwikkelt het menselijke organisme en de stem, de timbres, waarvan, nu het antwoord reeds: het hoogste rassoort als organisme het hoogste timbre moet bezitten en is doodeenvoudig!
De vrouw als moeder nu, bezit als het hoogste voor het moederschap de “Alt”! U kent de sopraan, de mezzo-sopraan, de bas, bariton, tenor timbre nu, die tot het moeder-organisme en tot het scheppende organisme behoren. Nog altijd heet het: Wat heb jij een prachtstem van God gekregen, waarom jij en ik niet? Nu staan wij voor een groot boek, indien wij ál die organismen zouden ontleden, voor het timbre van man, en vrouw. Doch nu, lezer, staan wij voor de overgangen van al die organismen totdat de mens, als het gevoelsleven, die hoogste graden heeft bereikt, doch is nu een diepe chaos. Zó ontzettend diep is nu de menselijke “stem en het timbre” dat wij er zeker 500 pagina’s voor moeten schrijven en is mogelijk… om de doodgewone menselijke stem met ál de diepten te ontleden en staan wij opnieuw voor het menselijk “organisme” en niet, zoals men denkt, de “Goddelijke Gave”, gekregen door de geboorte, óf als gift van God . Nu kunt ge wel zeggen: dat wist ik, maar geen enkele pedagoog weet het. Immers, wij komen te staan voor de “overgang” van de moederlijke stem naar de scheppende, de bas én de alt de bariton en de mezzo-sopraan, de sopraan en de tenor overgangen nu, luister nu even goed, die onfeilbaar aantonen en bewijzen, waarin het gevoelsleven thans op Aarde leeft en vanzelfsprekend de persoonlijkheid als mens is! Eén mens nu op Aarde onder miljoenen mensen, mannen,. kán thans een “Caruso” zijn. En dat is te ontleden, slechts één, waarom lezer? Omdat de mens voor de stem zélf een chaos geschapen heeft en het “natuurtimbre” heeft versnipperd, zoals hij zichzelf ook geestelijk versnipperde.
U gelooft het niet, maar wij zijn in staat, alléén aan de stem, de klank, het timbre onfeilbaar aan te tonen, in welke levens-vader en moeder¬schap. Dat wil dus zeggen, dat de stem, het timbre, niets anders bezit dan de eigen afstemming van het organisme” vóór het vaderlijke of moederlijke organisme en horen wij de klank, de stem, het timbre, van de mens, het organisme bezit dit alles!
De ziel als mens verandert en dit bepaalt haar eigen graad voor het organisme. Hierin liggen de timbres, lezer, miljoenen nu, want elk timbre bezit nu iets van de vorige klank, de organen zijn gesplitst, zodat wij kunnen aanvaarden, dat het moederlijke organisme door die splitsing dus, miljoenen klanken bezit, verschillend van karakter én geluidstrilling, duizenden mogelijkheden dus, die allen naar voren treden door onze éigen organische splitsing.
Nietwaar soms, gij als Nederlander trouwt met een andere afstemming als vrouw met de man uit Amerika, Engeland, Frankrijk, als volk heeft dit nu weinig te betekenen, omdat het blanke ras één levensgraad vertegenwoordigt, m.a.w. het blanke ras is het hoogste voor de ziel als mens en het gevoelsleven, tóch zijn er voor u zelf nog overgangen te beleven en behoren bij het vader- en moederschap. Het scheppende of barende organisme. God als Vader en als Moeder juist op het ogenblik, dat wij aan “oorzaak en gevolg” beginnen, treedt die versnippering naar voren, daar is het eigenlijk begonnen voor ons gevoelsleven. We keren terug naar de Aarde om goed te maken, doch wij hebben het hoogste organisme reeds beleefd. Is dat onze eigen afstemming, die wij ontmoeten en waardoor wij kinderen baren? Néén en já, het is mogelijk, doch wij beleven nu géén Goddelijke harmonie meer, doch “oorzaak en gevolg” voor ons zieleleven, maar zijn in staat om te zingen, elk organisme bezit een timbre. Er is dus van de Goddelijke natuurlijke stem van ons organisme niets meer over. Hierdoor is te verklaren, dat er zo weinig “Caruso’s” op Aarde zijn! Er was er maar één, lezer, zó diep is de menselijke “stem” versnipperd. En dit is de Goddelijke waarheid, doch géén sterveling, geloven wij, in Europa, die hiervan de Goddelijke realiteit kent. Dit zegt ook, dat er mensen zijn, lichamen dus, die de vier timbres, althans drie, tegelijk bezitten. Een vrouw bezat de alt de mezzo en de tenor deze timbres hebben alle afstemming op het moederlijke organisme, want de tenor voert de ziel naar de mezzo, de mezzo daalt dieper af voor het moederschap èn wel tot de alt. De alt heeft en krijgt verbinding met het scheppende organisme de bariton, en de ziel nu voor honderd procent het scheppende organisme bezit, een organisme nu, dat door opbouw van generaties terug, het natuurtimbre weer enigszins heeft. Ook al is Caruso’s stem de machtigste op aarde, aanvaardt dit, over miljoenen jaren
bezit de mens het natuurlijke, Goddelijke, doch lichamelijke timbre terug, omdat ook het menselijke organisme door evolutie terug keert tot harmonisch baren én scheppen!!
Omdat het menselijke organisme evolueert, terugkeert tot het Goddelijke “timbre”, door Moeder Aarde aan de ziel geschonken, is dat over eeuwen mogelijk. Doch één mens nu op miljoenen bezit soms die afstemming als stem. Miljoenvoudig is dus de menselijke stem versnipperd en hebben wij te aanvaarden! Hier door dus het feit dat de ziel als mens een organisme krijgt, dat weer enigszins natuurtimbre bezit. Caruso bezat de bariton en de tenor hierdoor, zijn machtig geluid, doordat hij op eigen kracht of door anderen, dit timbre wakker maakte. Indien u deze psychologie kent, lezer bent u in staat om iedere zanger te ontwikkelen. U gelooft het niet? Wij zijn in staat ,dat zouden wij uw zangers kunnen bewijzen, hoe die stem ook is, toch nog een hogere ontwikkeling te schenken, indien wij voelen en zien, dat het organisme, die stembanden, die diepte bezitten. De zang-pedagoge staat hierdoor voor onbegrensde mogelijkheden, waarvan Caruso de wetten heeft ‘ontwikkeld, verstoffelijkt, een studie die bloed en zweet kost, Mogelijk is het en u begrijpt thans, dat de waarachtige ijle sopraan niet meer te veranderen is. Waarom niet? Voelt u dit? Omdat wij staan voor een graad van overgang voor het moederschap, die fundamenteel is voor het moederlijke organisme en nog géén verbinding heeft met het volgende timbre en is er in dit organisme niets meer te beleven, noch te ontwikkelen!
Aan de klank, het timbre, stellen wij dus het ontwakende moederschap vast, zo diep en zó Goddelijk en ze waarachtig is de menselijke stem, lezer en is niet te omzeilen!! En dit is nu geestelijk, voor het gevoelsleven, voor al de kunsten, voor de violist, de bespeler van zijn instrument, thans spreekt de sensitiviteit van en voor het gevoelsleven, de persoonlijkheid speelt en is en blijft kurkdroog! Ga maar weg, jij hebt géén gevoel, hoort men thans, jij leert het nooit! Techniek is het en niets anders. Hoort ge nu, recensent, dat wij toch tot elkaar komen, indien het de kunsten en dé geestelijke wetenschappen betreft en dat wij steeds kunnen leren? Het zegt, recensent, dat gij de moederlijke én de scheppende stem nog niet kent, uw bespreking is nu nog doodgewoon menselijk, maatschappelijk, wij kunnen u een Goddelijke recensie geven voor iedere kunst wanneer die kunst tot ziel en gevoelsleven spreekt en nu niet te omzeilen is! Elkeen kunnen wij nu ontwikkelen; wanneer zij de techniek bezitten, beginnen wij en nu staan wij voor de Kosmologie voor de kunst, de stem, het menselijke timbre en dit is nog onbekend!!
Dit is géén hoogmoed, wij vallen niemand aan, straks moét u dat duidelijk zijn. Dit is Goddelijke “Wijsbegeerte” voor de kunst en wetenschappen, voor de mens als ziel, leven en geest van God! Wat hebben wij aan gekraak, wij gaan er juist tegen in en geven u die bewijzen! Eerlijk is eerlijk, lezer, had u dit verwacht? Een boek van 1000 pagina’s kunnen wij alléén reeds over de menselijke stem schrijven en zijn wij er nog niet. Doch feilloos verklaren wij u daarin al deze miljoenen levenswetten voor uw gekrijs, gejank, geblèr.
Of uw moeder- en vaderlijke timbre, doch nu bent u bij de Opera. Wij beleven dus nu de graden voor de stem. Ook de stem bezit levensgraden voor hoog en laag als een eigen verkregen zelfstandigheid, lezer. Nu ziet u het, weet u het meteen: juffertje, hou nu maar op. En tegen dat andere leven zegt u: zing dat nog even voor ons. We kregen zo juist van die heerlijke gedachten voor elkaar en is de stem liefde? Gevoel, sensitiviteit! U wordt zo ontzettend gevoelig, lezer, omdat je, als je dit alles kent en weet, de versnipperde stem van de mens Goddelijk beluisteren kunt en nu weet je, wat er aan mankeert! Wij zijn pedagogen geworden door de Metafysische levenswetten, lezer, ontleden én verklaren wij élk menselijk bezit als verschijnsel, die nu stoffelijk,lichamelijk én geestelijk zijn, waardoor onze persoonlijkheid naar voren treedt en doen wij iets voor dit leven!!
Lezer, wij bezitten die faculteiten en kunnen u, waar het ons om gaat,
nieuw denken geven, want de mens is voor dit alles nog onbewust!! Kom eens even langs, mevrouw, wij hoorden u viooltje spelen in dat restaurantje. Ach, wat was u daar stijfjes, droogjes. Waarom liet ge uw ziel en uw gevoel niet meer uitdijen Of is dat uw alles? Wij zagen in uw oogjes dat er méér in uw leven aanwezig is. En nu even opletten, eventjes maar, in twee weken speelt u nu anders, omdat wij u innerlijk openen, iets hebben te geven en dat maken wij in u wakker. Evolutie is het!! Elke pedagoog is geen psycholoog. Wij zijn het!!