De mens en zijn huwelijk

Het Woord, dat ge nu ontvangt is GODDELIJK!
MARJA RADJANY zegt U:
“DE MENS EN ZIJN HUWELIJK”
“WAAROM CHRISTUS VOOR DE MENS”

De vraag, lezer, hier gesteld, is eerst nu te beantwoorden en te ontleden. Wat hebt gij thans van Christus? Niets? U hebt geen geloof? U zult er toch eens aan moeten beginnen, om “Christus” te aanvaarden, zonder “Christus” komt u er nooit! Ook al zegt ge bij u zelf: ik ga even als gij dat doet door de natuurwetten tot God terug, ik heb geen geloof meer nodig. De levenswetten van God dwingen ons echter om “Christus” te aanvaarden en te beleven, door “ZIJN” leven en Goddelijke Persoonlijkheid hebben wij als mens van de Aarde ons houvast gekregen en kunnen wij verder gaan!
Door Christus krijgt de mens, man en vrouw, Goddelijke betekenis, dat heeft de Messias bewezen! Ook al is ons eigen geloof niet gereed om Hem te aanvaarden, wij zeiden het reeds, voor miljoenen van ons volk zijn wij als gij zijt: ketters en afvalligen, maar, ook het Oosten zal straks de Messias aanvaarden en komen de Godsdiensten tot de ruimtelijke evolutie, is er slechts één God voor de mens en geen duizenden meer!
Dat zegt meteen, en daar hoort u zelf ook bij, dat de mens op Aarde nog onbewust is voor zijn liefde en geloof, voor zijn Goddelijk leven en evolutie het zegt: dat wij mensen een eigen bewustwording vertegenwoordigen, nu op dit ogenblik, vandaag dus en staan wij voor ons eigen gevoelsleven en bewustzijn, doch bovendien voor “Christus”! Wat nu? Ja, wat nu?
Wat wilt gij, man, vrouw, vandaag beleven? Hogere liefde? Eenheid met uw geliefden, nu ge weigert uw leven af te stemmen op Christus en Zijn liefde, Zijn evolutie, Goddelijk gezag en Goddelijk weten? Nu gij weigert u zelf open te stellen voor “dood en leven”, waarvan wij geen dood meer kennen? Luister nu even en gij kunt uw hoofd buigen voor deze waarheid.
Wij verliezen ons leven niet, onze liefde niet, onze geliefden blijven in leven en wij zien hen onherroepelijk terug! Voor ons is er geen graf meer! Voor ons is er geen verlies meer, wij vliegen met hen naar hun geestelijke wereld en indien wij die gevoeligheid bezitten, komen zij tot ons terug; niet om ons dagelijks – zoals uw spiritisten dat willen beleven – te waarschuwen voor uw ongelukje, uw angst en beven, te waarschuwen voor uw dood, past op of gij verdrinkt – wij zeggen en weten indien wij moeten verdrinken, moeten sterven, is dat geluk, onze evolutie; mijn vader en mijn moeder behoeven ons niet te waarschuwen voor: ge zult sterven; zoals gij dat doet. Voor ons is leven en dood één wereld geworden, waarvan de ziel, ons leven en onze persoonlijkheid nu eeuwigdurend is, wij zelf dus!
Dat zegt, lezer… dat wij door ons weten onze geliefden volgen! Wij weten waar ze leven en zich bevinden, ook al keren zij straks naar de aarde terug, wij weten, dat zij en wij één evolutie bezitten, één zijn, voor eeuwigdurend. Wij willen met uw spiritistische gedoe ook niets te maken hebben, niets, nooit, doch deze wetten waardoor wij leven, lezer, werden door die zoekers niet begrepen, zij willen de Goddelijke ziel als mens terugroepen, dwingen om hen in hun onbewust denken en voelen te steunen, zij willen de ziel, als hun vaders en moeders en kinderen, dwingen om hun raad te geven voor elke dag, ieder uur en staan zij, de geestelijke mens en de aardse alweer voor en op een dood punt!! De ziel als mens in haar geestelijke wereld is vrij van al dit stoffelijke, armoedige bestaan, denken en voelen en keert niet meer terug om aan dit afbrekende bestaan deel te nemen, de ziel als mens zal u geen raad geven om te moeten verhuizen, uw zaken te kunnen doen, zij leeft thans in de wereld voor haar geest en geniet nu haar Goddelijke verruiming.
Hoe afschuwelijk deze levenswetten van God bezoedeld zijn, kent u wellicht, immers, dagelijks zijn er mensen onder u die uw toekomst willen voorspellen, waarvan zij geen wet kennen en toch? Ja, mens, het gaat om uw bloedgeld, uw zuurverdiende geld, uw onwetendheid is het, waardoor gij deze parasieten te eten geeft!! Waarom roeit men dit parasitisme niet uit?
God heeft, vooral Christus, meer ontzag voor uw stoffelijke dief, als voor deze geestelijke dieverij, dit is voor deze eeuw erbarmelijk, uw sensitieve mensen hebben er schuld aan? U zelf, omdat gij uw ziel en uw geest niet kent, u bent voor deze psychologie onbewust en staat op dit dode punt, u moet ook voor deze levenswetten nog ontwaken!
Dit alles is u duidelijk te maken en dan gaat ge niet meer naar zo’n toekomstvoorspeller u koopt voor dat geld wat bloemen of gij doet voor uw geld iets beters, gij laat u niet langer bedriegen!! U ziet het nu, waarvoor ge als een menselijke persoonlijkheid komt te staan, u hebt van al de Goddelijke-geestelijke levenswetten, thans deze psychologie geen begrip, u moet er nog voor ontwaken en ook die bewijzen zullen wij u geven!
Honderdduizenden uren kunnen wij nu reeds vullen, indien wij de Radio mochten beleven, wij verzekerden u thans… dat wij stof bezitten voor één miljoen zendtijd, nooit meer komen wij uitgesproken, omdat wij, dat bewijzen wij u, het Goddelijk woord nu voor uw leven, ziel en persoonlijkheid kunnen ontvangen en beleven!
En, zegt u dit niets? Is dit niet bovennatuurlijk? Neen, wij zijn zover, het contact is er!! Zeker is, wij ontnemen niemand iets… dat ook de waarachtige occultisten nu hun contact kunnen beleven, vader en moeder, kinderen, die hun geestelijk stadium hebben bereikt, lezer… willen dat geluk aan uw leven doorgeven, doch nu alleen door de kosmisch bewusten van geest, ook in die wereld hebt gij uw meesters en uw leraars!!
Nogmaals… wij weten, dat gij uw eigen schrijvers bezit op dit gebied, uw Metafysisch denkers; door ons woord willen wij u bewijzen, dat wij het kosmisch éénzijn bezitten en komen wij tot die vergelijkingen, doch wij zeggen er bij, nu staan wij allen voor “Christus”!
Wat hebt u van Christus? Waarom wilt gij uw leven niet verruimen? Omdat gij dat dorsten nog niet bezit. Nu kunnen wij zeggen: Gij zijt nog onbewust niet ver verwijderd van uw oerwoudstadium en is te begrijpen en hebt ge te aanvaarden, voor die miljoenen mensen is dood-dood – en is de liefde dood, echt menselijk nu, alleen een organische splitsing, het schaduwbeeld van het Goddelijk gebeuren maar… ook al weten wij, zeer zeker, mens, man en vrouw, dat de mens daarvoor zijn leven inzet, moordt ook, brandsticht om die dierlijke liefde, of wat is het nu voor uw leven en denken?
Dit zegt, lezer… dat gij niet boven uw gevoelsleven uitkomt en dat gij hierdoor ook geen hogere liefde beleven kunt. U blijft voor uw organische liefde staan, uw geest en uw gevoelsleven lijden armoede en gebrek, u blijft miezerig alleen! Ook al, schreven wij, hebt u geld en bezit als vrouw en man en gij kunt nu uw liefde kopen… gij blijft voor uw eigen gevoelsleven staan en dat leven staat op een erbarmelijk dood punt… afgrijselijk is het… de gevoelige mens nu of de leef-maar-raak-“mens”, zoeken iets anders en scheiden! Zij verlaten hun kinderen, de ellende is er nu, gans de wereld lijdt hieraan, door dit onbewustzijn, lezer, is uw menselijke ellende geboren en hebt gij te bewust gewild! Klaagt ge nog? Wij zullen u hierdoor bewijzen, dat gij het recht om te klagen niet eens bezit en dat het uw eigen menselijke schuld is, dat gij narigheid beleven moet, immers… altijd weer Christus – “Hebt het andere leven lief als u zelf…” maar dat vertikt de mens! De mens denkt… te moeilijk… ik doe het anders… nietwaar, lezer… hij leeft raak!!!
Hij slaat van zich af, trapt, mismaakt, schiet neer, dieft, brandsticht u en uw liefde, moeders werd uw moederlijk hart niet gebroken, toen gij te aanvaarden kreeg, dat hij het met een ander hield? Is dat zijn Schuld?
Waarlijk, is dat zijn of is het haar schuld, dat ze heengingen om iets anders te zoeken? Wel, gij weet het beslist zeker, waar de eerste fouten werden gemaakt, gij of hij is het nu, één van u is er mede begonnen en weigerde om lief te hebben en toen? Toen werden deze levens uiteen gescheurd, ze gingen weer hun eigen weg.
En dacht u geluk te vinden? De meer gevoelige mens zocht dat gevoel, dat tot ’t zijne behoort. Zeker, wij weten het, de leraar met zijn lerares; de schilder wil zijn schilderes beleven; de kunst de kunst; nu gaat het even goed; ze leven zich door hun hobby’s tezamen uit, doch nu is ook dat beleefd en zie… ik ga van je weg, ik hou het bij jou niet meer uit… ik wil iets anders, meer gevoel, wat meer geluk en liefde beleven en dat zegt ons, lezer… dat de lichamelijke liefde als de nacht zo koud wordt en stervende is, aards is, grofstoffelijk en dierlijk is, doch de geest, bezield door het gevoelsleven, zorgt, dat ook de stof die geheiligde bezieling ontvangt, te beleven krijgt; maar, daarvan wilt gij en willen al die miljoenen anderen, mannen en vrouwen niets, geen wet weten, interesseert hen niet, zodat zij slechts de “stervende dood” beleven en niets anders zien!
De lichamelijke liefde, schreven wij, behoort bij de Goddelijke evolutie – doch door de geestelijke gevoelens, het weten, voert de persoonlijkheid de stof terug – krijgt het liefdeleven voor man en vrouw het ruimtelijk éénzijn te ondergaan. Voor de aarde – en is nu zelfs de organische liefde het één zijn voor God geworden – is die Tempel voor man en vrouw ruimtelijk opgetrokken, het is de geest nu, die, ook al zijt ge tachtig, uw organisme jeugdig houdt, bezielend houdt; uw ogen zeggen het ons en uw wezen straalt die genezende levensenergie uit, man en vrouw zijn thans stoffelijk-geestelijk bewust, tot de “dood” komt… de geest vertrekt, de persoonlijkheid en is er weer éénzijn!
De menselijke liefde dus lezer, krijgt ruimte, indien wij Christus in ons tot ontwaking brengen. En nu bovendien, door de kunsten en de wetenschappen. Hoe meer ge van het leven weet, des te dieper is uw liefde! Uw gevoel, uw persoonlijkheid, altijd en alleen weer… indien gij Christus en Zijn geboden beleven wilt!
Nu is, dat moet toch duidelijk zijn, uw woord klaarte, uw woord, liefdevol, u snauwt niet, u trapt niet, u steelt niet, God bewaar me, dat nooit meer of gij kunt niet geestelijk evolueren, gij doodt niet, gij zijt niet te bereiken voor laag bij de grondse gedachten, gij denkt universeel, ruimtelijk, tot Christus en Golgotha en zie… uw kus is bewust, uw liefde is enorm machtig, gij spat bijna uit elkaar van geluk, thans, als man en vrouw dit éénzijn door Christus ondergaan zegt uw Goddelijke vonk van binnen in uw leven tot uw dag bewuste “ik”: goed zo, ga zo verder, maak mij wakker, want ik ben de levende God in u, man, vrouw, vader en moeder. “ik” ben het, nu evolueren wij door de liefde, omdat wij de wetten van God harmonisch beleven en is het huwelijk ontzagwekkend geluk, de mens is thans een godheid!
Gelooft ge nu, lezer, dat wij mogen zeggen: u kust nu anders? Ook uw liefde staat op een dood punt? Is dit niet te bewijzen? Wilt gij geluk bezitten beleven, door uw man en door uw vrouw, hebt dan lief, wordt zacht, wordt eerlijk, miljoenen levenswetten moeten wij nu voor uw leven fundament geven, de eeuwigdurende leerschool is het, doch nu geestelijk! Elk mens, wat die mens ook doet in de maatschappij, is thans als man en vrouw op te trekken, die mensen kunnen wij iets leren, waardoor zij aan en nieuw leven kunnen beginnen.
Honderdduizenden mensen vertegenwoordigen nu hun eigen opgebouwde bewustzijn en dat is nu bovendien hun eigen persoonlijkheid. Miljoenen mensen leven op aarde, niet waar, en toch vertegenwoordigen die mensen slechts enkele levenswetten door God geschapen dus, voor de liefde, voor de maatschappij en hun gevoelsleven, al die miljoenen mensen, mannen en vrouwen, vangen wij op, omdat wij hun gevoelsleven voor de liefde kennen! Naakt staan ze voor deze Goddelijke wetten, wij kijken door elk mens heen en kennen de ziel, de geest en de persoonlijkheid! Kent gij nu al een klein beetje u zelf? Slaat u, trapt u, bent u onleefbaar voor uw vrouw – uw man, knoeit u, prutst u aan de Goddelijke levenswetten, wilt gij geen kinderen, maakt ge dat leven “kapot”? Ja… we zien het al, wij staan voor de dierlijke mens, de stoffelijke, de krankzinnige mens en de psychopathische mens, de onbewuste ziel als mens voor de “Wijsgerige stelsels”… voor geest en leven, leven en dood, die oerwoud afstemming kunnen ook wij niet bereiken. Maar de mens is geen koe, hond, geen tijger… ook al zijn wilde katten en tijgers soms hoogstaander dan de Goddelijke mens: Wij, lezer, hebben het tot de mens die Christus wil beleven en nog niet tot die eerste stadia voor de menselijke ontwaking en geestelijke wedergeboorten; uw psychopaat rust nu uit, straks eerst, is ook dat leven zover en kan men voor die ontwaking iets doen. Wij hebben ’t tegen de mens die voor de maatschappij leeft en werkt, de geestelijke mens; de dieven en moordenaars behoren tot de voordierlijke bewustzijnsgraden als persoonlijkheden gezien, ook voor hen is dit nog niet en hebben zij zelf te bewijzen. Zij geven u die bewijzen, immers, indien mogelijk – bestelen zij u, juist op een ogenblik, dat u ruimtelijk in gesprek was, dus opgelost – volkomen één met uw God en uw God in u; toen gebeurde het en kunt ge naar uw agent lopen, de dief aanklagen. Ook dat dus, lezer, hebt ge nog te leren en wil zeggen: er zijn nog haartjes op uw hoofden die met de dief te maken hebben of, het is zekerheid de God in u en buiten uw leven, duldt niet, dat men u bestelen gaat! Ook dit zijn levenswetten, doch voor de geest – uw persoonlijkheid – en krijgen dus te maken met “oorzaak en gevolg”… iets nu, dat ge door uw vorige levens nog achter u aansleept en de dief op trapt, er u door besteelt, anders was het niet mogelijk!
Maar welke liefde beleeft gij vandaag? Welke liefde geeft de mens? Iets van de liefde, die door Christus werd vertolkt? Bent u al een Albert Schweitzer, een Socrates voor uw vrouw of uw man, uw kinderen? Moet ge met uw mond vol tanden voor uw kinderen staan, omdat ge u zelf en uw leven, uw ziel, geest en gevoelsleven, persoonlijkheid niet kent? Kunt gij uw kind niet antwoorden vaders, moeders, omdat ge zelf nog onbewust door het machtige leven gaat? U ziet het wij gaan steeds verder. Het huwelijk is daarom dan ook het machtigste voor de mens om te beleven, doch het huwelijk voor deze eeuw is gekraakt, liep vast, staat op een dierlijk dood punt soms… is psychopathisch, is krankzinnig, is fel tegen bewustwording; het huwelijk voor de mens is het ergste wat er is voor de ziel – als geest – voor man en vrouw en hun persoonlijkheden, het huwelijk, lezer, het hoogste geluk voor de mens, werd volkomen uitgeleefd, is moordend geslagen en vertrapt, mishandeld, misbruikt, melaats is het huwelijk, wanneer de mens, man en vrouw door kunnen gaan om te zeggen: ik wil me niet verruimen, ik vertik het, ik blijf arm, arm zoals een rat niet is, ik wil geen wetenschap, geen geestelijk bewustzijn, ik leef maar raak, ik wil van dat alles niets weten, ik wil doofstom blijven, ik leef zelf en niet voor iets anders, voor mijn part gaat alles kapot!
Nog is het huwelijk voor de mens ’n gevangenis, voor heel dit leven, zucht de mens – zegt: ging hij, ging zij maar dood, dan ben ik van haar af, van hem, maar weet u wat u daar zegt, wakker maakt voor uw geestelijk leven? Begrijp nu toch, waar het om gaat en gij begint haar anders te zien en zij u, gelooft het, lezer… morgen is uw kus anders, uw liefde bovendien, mijn hemel toch, is dat niet uw leven, uw geluk hoe uw maatschappelijke toestand ook is?
Uit Europese Heraut, 2e jaargang, no 39, 1 april 1955