De mens en de mensheid

2000 jaar Menselijke Ontwikkeling

door Maria Radjany

“DE MENS” EN DE MENSHEID.

Wij gaven u mogelijkheden om te bouwen, u ziet het nu, wij weten wat wij kunnen én willen, voor de mensheid, door Christus tot God terug, is het doel van uw en ons leven op Aarde, doch intussen verklaren wij de wetten! Miljoenen zijn er alweer verknoeid, arm en rijk gaf aan die sekte en de mensheid wist ervan! De psychologie van de hoofden bezat géén universele diepte, waardoor het stranden naderde! Dat zijn geen Universele psychologen, lezer. Kosmologie is iets anders en daarvan moet ge de wetten kennen, wilt ge voor u zelf als enkeling en als massa iets doen, voor welvaart, geluk, vrede en rust op Aarde! Wat zo’n éénling kan en de mijnwerkers vertegenwoordigen moet, is nu verwaarloosd door de mannen in Amerika ! Wij waren daar en hebben het plan bekeken en gezien en kenden hun mogelijkheden, doch gaven ons woord niet, ons denken niet. Waarom niet! Ook zij wilden niet van hun stoelen af, want nu waren ze niets meer!

De enkeling bezit de macrokosmos, lezer de enkeling als mens kan God beleven en met Hem spreken, de enkeling kan zijn wetten vertegenwoordigen en die nu aan de massa doorgeven.! En dat is nu alléén mogelijk wanneer gij u losmaakt van die onbewusten, de mens op zijn plaats, de godgeleerde, de psycholoog die zich zelf nog moet leren kennen, ook zij zijn als al die hoofden en weten het niet meer. Zij hebben het niet voor uw volk gekund!! Er moét iets gebeuren. En dat is er ook, indien gij als enkeling voelt waarvoor ge te leven hebt! Wij werken aan die geestelijke ontwaking, geven ons beste bloed ervoor, doch nu met u allen en wij bouwen voor Europa en de mensheid een Tempel van ongekende schoonheid. Direct naast die van de “UNO” en geestelijk wetenschappelijk verantwoord.

“GOD” én “Christus” leven in de Tempel!

Miljoenen mensen, mannen en vrouwen krijgen van daaruit hun voedsel! Voor de geestelijke wetenschappelijke “films” zorgen wij! Voor de boeken zorgen wij! En nu beginnen! De énkeling voor de mensheid, als massa, als hét kind van God én Christus!

Wij geven “Goddelijke Colleges”! De grote en bewuste Theosofen en de Rosekruisers, we bedoelen dan de “Ingewijden” van al die sekten, geven colleges, wanneer wij hén overtuigd hebben, dat zij fouten hebben gemaakt, gereed zijn, duizenden mannen en vrouwen kunnen beginnen. Eén voor één worden zij getest lezer, indien wij zeggen, dat zij er niets van weten, Willen werken, willen dienen, voor de mensheid! En eerst dan is de enkeling als man en vrouw déél van God, déél van de Schepping en krijgen wij ontwaking te zien en te beleven.

Zegt het u nog niets?

Wij zijn zover, gereed, volkomen gereed om de mensheid op te vangen,de massa! Wie drukt de boeken? Boekendrukkers voldoende die gereed zijn voor het Goddelijk plan! De studio‘s staan leeg, omdat de enkeling géén bewustzijn bezit, de regisseurs onbewust zijn en hadden zij hun te pletter lopen te aanvaarden. Dat alles schreven wij reeds, nogmaals dus ….. dit is voor de énkeling weggelegd hebt ge in uw eigen handen!

Wat wilt ge?

De Volken in Europa, met Amerika, werken voor de stoffelijke opbouw, wij allen voor de geestelijke. Dat moét nu gebeuren, lezer! Laat de godgeleerden doorgaan, ook wij krijgen de radio te beleven, indien wij morgen beginnen, deze massa die zoekt én goed doet, moét men die geestelijke steun geven, ze zeggen het zélf al!

Waarom geeft men die massa van ons volk niet een eigen kwartiertjes De bladen schrijven er al over en dat zijn wij, wij allen, onder uw volk leven er honderdduizenden! De Katholiek, de Protestant, de andere radio-verenigingen, vrijblijvend dus en algemeenheden hebben hun zendtijd! Wij hebben niets! En hebben het recht op ontwikkeling, dat kan men u niet langer onthouden, doch de énkeling bezit het, gij zijt het zélf die handelen moet voor uw welvaart en ontwaking. Mens ontwaakt en leert nu geestelijk denken, het is voor uzelf en de uwen!!

Komt tot éénheid en wij beginnen! Geeft u op, het kost u géén cent! Wij hebben de massa nodig! De enkeling vertegenwoordigt de massa.  Indien het aantal mannen en vrouwen er is, schrijft dan naar uw.”Koningin” ! Vormt een bestuur maakt  wetten op als u zover bent, komen wij naar voren en tezamen vertegenwoordigen wij geestelijke ontwaking, welvaart én geluk Wij zullen bewijzen dat wij het kunnen!

Dit heeft Europa nodig en is dringend noodzakelijk! Wij dwingen de godgeleerde kleur te bekennen, want wij kennen de “Vader van Liefde”!

Zij niet! Zij kunnen dan Universele Colleges ontvangen! Zo niet, zullen zij beleven, dat de énkeling langer weigert te aanvaarden, te geloven,want de enkeling kan thans “Weten”

Héél Europa smeekt om te weten, met de bewuste Volken op Aarde. Dat zijn karaktereigenschappen voor die massa als een Volk, doch thans de geestelijke ontwaking erbij, leggen wij allen Goddelijke fundamenten voor de mensheid en de toekomstige mens! Mens wat wilt ge toch? Treurt niet langer om uw doden, wij verbinden u met uw geliefden en verklaren u hun levenswetten. Treuzel niet langer, bouwt schept en baart voor Universele ontwaking dit is het ogenblik. De eeuw waartoe gij behoort bezit Universeel denken en voelen en bezit het Contact met God, wat nog nimmer voor de Volken der Aarde is gebeurd, is thans werkelijkheid geworden! Wij zijn het!

Gij brengt nieuwe vertalingen van de ”BIJBEL:   Toch, ondanks al uw goede pogingen, staat ge nog op de “verdoemdheid“! En dat kan niet, hierdoor lopen de mensen uit de kerk! Beseft toch, de enkeling ontwaakt én de massa is bezig! Gij werkt jarenlang aan de nieuwe uitgave van de Bijbel, kostte veel geld en kracht Is er verruiming bij? Wéér die afgrijselijke verdoemdheid, een God dus van onrechtvaardigheid voor de massa van deze eeuw?

Dat neemt die massa straks niet langer godgeleerde, gij en uw dominees hebben uw dood punt te aanvaarden! Kom voor de werkelijkheid uit, gij weet het immers! Voor de radio hebt gij het verteld en nu die andere rest nog, die leugens die nonsens en eerst nu komen uw gelovigen terug, doch doen wij één werk. dienen één God en deze is nu oneindige “Liefde.”!

Bidt maar, helpen doet het u niet! En ook die wetten zullen wij u thans verklaren, want indien uw kind moét evolueren, kunt ge het niet op Aarde houden, ouders. Nu is dit sterven “Goddelijk Geluk” voor de ziel en géén dood. En uw gebed heeft nu géén betekenis en leren wij u te aanvaarden!

Wilt gij als enkeling uw geluk beleven, dan zult ge moeten handelen voor deze geestelijke ontwaking. Aan u om er vandaag aan te beginnen. Wij zijn gereed!

Uw Marja Radjany.