De gave van het mediamiek zijn

De gave van het mediamieke zijn!
De geestelijke helderziendheid is het waarnemen buiten het bewustzijn om,
het zien in de geest, in ons leven.

Hoe werkt, hoe beleeft men de geestelijke helderziendheid, het beroemde zesde zintuig waarvan toch zo weinig bekend is op Aarde?
Wanneer het medium voor onze wereld – Gene Zijde – een taak te verrichten heeft, kan de astrale meester dit gevoelsleven optrekken en komt deze bovennatuurlijke éénheid tot stand. Op eigen kracht is het zesde zintuig of de geestelijke helderziendheid niet te beleven en toch denken heel veel mensen, dat ze deze gaven zelf bezitten. Dat dit niet mogelijk is zullen wij u aantonen.
Wie gevoelig is kan op eigen kracht waarnemen, maar dringt nimmer door tot de astrale helderziendheid, omdat deze gave tot ons leven behoort. Deze helderziendheid kan geestelijk en zelfs kosmisch zijn, waarvan de laatste de hoogste is, die een medium bereiken kan. Slechts enkele mensen zijn er toe in staat, omdat deze gave slechts bij uitzondering, wordt toegepast. In deze toestand lost de helderziende volkomen op in hetgeen moet worden waargenomen. Maar wie toch meent op eigen kracht te kunnen denken of handelen verbreekt het geestelijk contact en staat alleen.
Omdat deze gave alleen door een geest van het licht te beleven is, kan een medium duidelijk voelen of het zelf bezig is of dat Gene Zijde inwerkt. Wie zich suggereert in contact te zijn, weet ook hoe de verschijnselen komen en kan nu doen of Gene Zijde hen opriep. Dit zelf willen zien voert de mens naar het bewuste instellen, waardoor hij het eigen ik het halt toeroept en zijn machteloosheid moet aanvaarden. Maar al uw zieners en zieneressen, die zich thans met de toekomst bemoeien, kunnen er van verzekerd zijn dat géén geest in staat is hen bij te staan in hun geknoei omdat een geest van licht zichzelf niet bemodderd wil zien. Door onze wereld wordt dit voorkomen, we waken over deze gave of wij vernietigen ons eigen verkregen bezit en dienen de duisternis.
Het helderzien kan bewust en onbewust worden beleefd, alléén het bewuste medium dient voor ons leven, de onbewuste helderziendheid wordt eigenlijk door geestelijke inspiratie ontvangen. Het is dus mogelijk, dat ge deze gave beleven kunt en toch niet weet, dat de mediamieke sensitiviteit in u is. Ja, u kunt haar zelfs beleven als u van deze zijde niets weet. Voor deze wereld is er juist NU contact omdat het aardse bewustzijn volkomen uitgeschakeld is. Deze werking is anders dan de bewuste helderziendheid, maar soms van een ongelooflijke kracht en een onfeilbaarheid, die het bewuste medium niet eens kan beleven.
De geestelijke helderziendheid is het bewuste beleven van beelden, die de ziener worden gegeven voor de mensen die tot hem komen. De onbewuste weet niet, dat de beelden gegeven zijn, soms echter ook wel. Dat heeft te maken met de persoonlijkheid en de instelling van het innerlijk leven en de gevoeligheid ten opzichte van ons leven.
Deze media leven in de derde en vierde levensgraad en zijn geschikt om geestelijke boodschappen op te vangen.
De ziener of zieneres stelt zich op ons leven in en ontvangt nu geestelijke boodschappen. Maar deze gevoelsgraad bezit meestal nog andere gaven, op verschillende wijzen kunnen wij door dit leven werken.
Meestal geven wij door het medium berichten van uw afgestorvenen en overbruggen zo de kloof tussen leven en dood, zodat u als mens, door het medium het geestelijk contact beleeft. Nu spreekt u door het medium met uw geliefden. De meester aan deze zijde geeft de boodschappen door en het medium weer aan u. Uw geliefden weten hoe ge het maakt. Ze kunnen u vanuit ons leven in alles volgen, zodat ge uw hoofd moet buigen voor hun liefde en wijsheid, omdat ze hierdoor de bewijzen van voortleven vastleggen. Van gevoel tot gevoel is de meester met het medium één en die eenheid moet bewaard blijven of er zouden stoornissen ontstaan. Die stoornissen heeft het medium in handen. Machtig is nu wat ge kunt ontvangen, heilig de geestelijke boodschappen. Miljoenen mensen hebben op deze wijze hun geestelijke liefde mogen beleven en waren God dankbaar voor het verkregen bezit.
Deze media hebben prachtig werk verricht en wanneer ze het zesde zintuig konden behouden, beleefden ze de sferen van licht.
Gene Zijde tracht door deze gave de lijdende mensheid te helpen en probeert hierdoor het geestelijke evenwicht van de achtergeblevenen te herstellen.
Wij geven u geen raad of u moet verhuizen, daarmede hebben wij niets te maken, toch hebben tal van media zichzelf, door hun zien en hun gedrag, geestelijk vermoord en verloren ze hun gaven.
Het aardse hebben wij afgelegd en wij kunnen niet terugkeren in uw beslommeringen, wij behandelen alléén geestelijke problemen en stoffelijke ellende, die lichamelijk wordt gevoeld en beleefd. Door ons eenzijn willen wij hoger opwaarts gaan en niet dalend deze reine gave vertegenwoordigen.
Het is hierdoor dat niet één charlatan een geestelijke boodschap kan ontvangen. De charlatan is onmiddellijk in strijd met de astrale wetten en moet zijn machteloosheid aanvaarden. Als hij toch wil zien wordt het een chaos. Deze mensen sluiten zich voor het hogere leven af, want iedere stoffelijke handeling voert hen én de gaven naar de duisternis.
Ons leven eist, dat ook wij de geestelijke graden van de helderziendheid beleven en niet de stoffelijke. Met het laatste bezoedelen wij ons bewustzijn en dat is de bedoeling niet.
Zo het medium niet kan luisteren, trekt de meester zich terug, maar dan treden tal van duistere elementen naar voeren en leven zich door het medium uit. Vroeg of laat kan dit medium nu zelf vaststellen, dat het helderzien geen astrale betekenis meer heeft. Ze beleven thans het kwaad of de sensatie.
Wanneer de geestelijke boodschappen fout opgenomen worden, is dat niet onze schuld. Nu moet het medium de fout bij zichzelf zoeken; dan zijn er stoornissen gekomen en is het instellen verkeerd.
Een geestelijk meester kan geen fouten maken, want de werkelijkheid leeft om en in zijn eigen bewustzijn, hij neemt waar en geeft het waargenomen aan het medium door. Zijn de opname en het instellen maar even verzwakt, dan komt het innerlijk leven tot bewustzijn en tot werken en handelen en dat beïnvloedt de geestelijke boodschap.
Media moeten daarom niet denken, dat Gene Zijde verkeerde boodschappen geeft, op dat zelfde ogenblik is het medium zelf bezig. Indien u dit door een medium beleeft, kunt ge beter even wachten totdat het instrument zijn eigen zekerheid teruggevonden heeft.
Het helderzien trekt de helderhorendheid aan en het medium is in staat helder te horen wat de meester te zeggen heeft. Nu ziet het medium zijn meester en zijn ze tot de geestelijke eenheid gekomen, nu kunnen er geestelijke wonderen worden beleefd. Op het ogenblik, dat de ziener waarneemt, verliest hij zijn eigen bewustzijn en lost op in hetgeen men hem geeft.
Op de ogenblikken, waarin het medium buiten zich om hoort spreken, is de astrale meester niet in het medium, maar heeft hij zichzelf door de aura van zijn instrument verdicht. Dit spreken is anders dan het van binnen uit gesproken woord, dat het medium niet buiten zich om, maar IN zich hoort en weer enigszins gevaarlijk is, omdat dit spreken door zijn eigen gevoelsleven heengaat en de man zichzelf hoort.
Tal van media zijn erdoor bezweken, ze konden de geestelijke stem niet meer van de eigen onderscheiden en gaven zelf antwoord. Alleen de vierde graad kan overwonnen worden; de media die daartoe behoren zijn op tal van mogelijkheden te bereiken. De derde graad van het gevoelsleven loopt zich reeds tegen de ingestelde gedachte te pletter en wordt volkomen uitgeschakeld.
Het gevoelsleven speelt dus een grote rol in al de geestelijke gaven en dat hebt ge als mens in handen.
De gave leeft in de ruimte en is in onze handen. Op eigen kracht dringt niemand door tot de astrale wetten; uw aardse bewustzijn roept u het halt toe. Het helderziende medium komt tot ons en wij tot hem, waarop de geestelijke eenheid wordt beleefd. Ook de ziener in de vierde graad is niet in staat om op eigen kracht te zien. De vijfde graad zou dat wel kunnen, maar die is weer niet van de Aarde te beleven of de meester van deze zijde moet een grote taak voor de Aarde hebben te volbrengen. Als dat zo is, kan zelfs de zevende graad worden beleefd, maar dat behoort tot het bovennatuurlijke waarnemen en is tevens kosmisch diep.
U kunt aan het medium zien of deze zijn eigen bewustzijn losgelaten heeft. Aan dit waarnemen ligt het innerlijk denken en voelen vast, dan verwaast het stoffelijke licht in zijn ogen en is het naar binnen gekeerd. Wij noemen dat de bewuste trance, die het medium alleen door zijn meester beleven kan. Het moet u duidelijk zijn, dat een medium niet in korte tijd deze hoogte kan behalen. Hiertoe is ontwikkeling nodig. Het is het samensmelten van twee zielen in één toestand.
Er zijn tevens tal van mensen op Aarde, die de geestelijke helderziendheid beleven en toch geen gaven bezitten. Ze weten eigenlijk niet eens wat er gebeurt, als ze plotseling gaan zien. Dit zijn de onwetenden en toch gevoeligen van geest. Het gevoelsleven verbindt hen met de astrale wetten of het is natuurlijk niet mogelijk. Nu werkt Gene Zijde plotseling in en komt de geestelijke verbinding tot stand. Deze eenheid dient meestal om deze mensen voor iets te beschermen, een waarschuwing b.v., die dan door een familielid tot stand komt, de beschermgeest van het aardse wezen. Dit komt heel veel voor. Zelfs in uw slaap bent u te bereiken, maar dan zult ge hetgeen men u wilt geven moeten dromen. Dit zijn helderziende dromen en dezen kunnen u alléén gegeven worden. Deze helderziendheid maakt u wakker en kan ontvangen worden tussen de derde en vierde graad van slaap. Dit is het halfwakend inslapen. Slaapt u normaal in, dan gaat ge over de drempel van de derde de vierde binnen. Maar hierin valt er niets meer te dromen, omdat hier het organisme deze bezieling niet kan ontvangen, want bezieling is werking en u bent uitgeschakeld. Ziel en lichaam moeten dus in harmonie zijn met de ontvangen droom en dit is, zoals gezegd, de halfwakend bewuste slaap.
Tijdens het wakker worden weet ge nu wat ge gedroomd hebt. In de vierde graad van slaap is er nu geen beleven meer, dit is door de slaap uitgeschakeld. Wie dus heel diep slaapt, hetgeen de normale slaap is de vierde graad betekent, kan geen geestelijke dromen ontvangen. U ziet weer, hoe alles toch met elkaar te maken heeft en hoe het ene niet aan het andere ontkomen kan. Het zegt u ook, dat de ziel tijdens deze slaap toch wakker is.
Is de ziel in geslapen, wat de vierde graad is, dan kan men u geen dromen laten beleven, want ook het innerlijke leven is ingeslapen. Wij werken op die eigenschappen van u in, die voor de droom gevoelig zijn, en nu neemt u ons weten gemakkelijk over. Eigenschappen, die deze sensitiviteit nog missen, dus als de andere eigenschappen nog moeten ontwaken voor de geestelijke sensitiviteit, zijn niet in staat om te kunnen opvangen.
Vele helderzienden denken dat een beeld tot ons leven behoort, wanneer zij het maar ingewikkeld maken. Maar dat zijn slechts hun eigen gedachten. Ons leven is als uw eigen leven: eenvoudig, indien ge de wetten maar kent.
Indien een medium voor u ziet, moet ook álles kloppen, moet en mag het geen gezoek worden, want dan is het gevoelsleven op het eigen fantaseren ingesteld! Men verkoopt u thans een verhaaltje! En door dit kinderlijke verhaaltje gingen tal van volwassenen op de loop en bleven voor hun verdere leven op hol, daar ze door die zogenaamde boodschap in de hoogmoedswaanzin werden opgetrokken. Dat willen ze zélf, gaarne willen ze meer zijn dan ze aan gevoel bezitten en ze weigeren dus maar liever het valse bericht te controleren. Gene Zijde heeft het gezegd, alles is echter schromelijke wartaal. Maar neem het hun eens af?
Gene Zijde weet, dat er slechts enkele goede media op Aarde leven, die waarachtig in verbinding zijn met de astrale wereld. Wij verzekeren u, dat ge links en rechts van deze media zoudt horen, maar waar leven deze mensen? Ze zijn er niet! Zij, die zich er voor uitgeven, hebben u iets te zeggen en dit is aan hun taak voor deze wereld vast te stellen.
Duidelijker kunnen de geestelijke gaven voor uw leven niet spreken of het onvermijdelijke halt is voor hen de machteloosheid en het hoofdbuigen voor de astrale wetten.
Verlies nimmer uw gezonde kritiek, onderzoek, maar behoud het goede. Indien u zich bewust bent van de waarachtigheid, zet dan uw eigen leven voor onze wereld en onze media in, help hen, zodat ze hun moeilijke taak kunnen afmaken. Sta hen in alles bij, maar breek af wat verkeerd en bedrog is, u helpt ons en u dient Christus. Op onze hulp kunt u rekenen, want wij komen uit naam van God tot uw leven.
Uit Europese Heraut, 5e jaargang, nr 109, 15 april 1958