Atoombom

Een bericht uit het nieuws van 24-01-2004
Het gevaar van een kernoorlog is groter dan ooit. Dat zegt de directeur van het Internationale Atoomagentschap (IAEA) in een interview met het Duitse weekblad Der Spiegel, dat maandag verschijnt. Hij maakt zich met name zorgen over de illegale handel in nucleaire techniek.

Kan de atoombom de wereld vernietigen?
Meester Zelanus die met zijn artikel weer eens op duidelijke, bevrijdende wijze demonstreert, hoe de Hemelen het leven op aarde volgen, leiden en liefhebben!
Het is een kosmisch probleem voor hetwelk ik mij gesteld zie, want de atoomenergie verbindt mij onmiddellijk met het Universele ik van de Ruimte, waardoor al het leven is ontstaan. Wanneer ik u al dadelijk zeg, dat de atoombom nimmer – hoort u het – nimmer in staat zal zijn om Moeder Aarde en Haar kinderen te vernietigen, dan weet u nog niets, maar ik zal het u aantonen door tal van wetten. Ik moet teruggaan naar het stadium, waarin God een aanvang maakte met Zijn Schepping. Als ge de boeken van mijn Meester Alcar hebt gelezen, “Het Ontstaan van het Heelal”, zult gij mij dadelijk met vrucht kunnen volgen. Voor hen, die deze werken niet kennen, diene de komende samenvatting.
Voordat God door Zijn Openbaringen zichtbaar werd – eerst door geestelijke verschijnselen, die zich later verstoffelijkten – ging Hij door zeven overgangsstadia. Ge kunt deze wetten, die wij hemelingen als levensgraden hebben leren kennen, Zijn evolutieproces noemen. Door dit kreeg Zijn Leven gestalte en trad Zijn Ziel, Zijn Geest, Zijn Vader- en Moederschap, Zijn volledige Persoonlijkheid dus, naar voren. Deze, Zijn Zelf geschapen wet, beheerst alles, wat uit Hem voortkwam, geen atoom beleefde het anders! Gij leert hieruit, dat Hij noch Zijn manifestaties er maar meteen waren, doch eerst door een langdurig evolutie proces naar de uiteindelijke staat groeien. Onthoud dit goed, want hierop is mijn hele verdere betoog gebaseerd. Pas na miljoenen eeuwen – om voor uw gemak de stoffelijke tijdberekening te gebruiken – kwam aldus het Universum tot de stoffelijke verdichting en ontstonden de planeten. U als mens, als vonk, als splitsing van God beleefde het eender, precies als Zijn andere bewuste en onbewuste Scheppingen: de dierenwereld, het plantenleven, de lucht, het water, enz. Gij en zij zijn dan al stoffelijke verschijnselen, maar daarachter leeft het innerlijke bestaan, de “ziel”. Bepaal ik mij nu even tot uw eigen leven. De ziel bouwt, verdicht – ongezien – uw stoffelijk organisme. Na de dood van uw lichaam, treedt de ziel weer aan de dag en zet u door haar uw leven voort in het nieuwe stadium, de astrale wereld. Nu staat de ziel als mens opnieuw voor zeven overgangsfasen, waarin ze zich gereed maakt voor een andere en hogere levensgraad. Dit herhaalt zich zolang tot zij het Al betreedt en Haar Schepper nu zichtbaar en Goddelijk bewust vertegenwoordigt, de bekroning van een evolutie, die haar van embryo door harmonisch geschapen verdichtings- en uitdijingswetten tot een alvermogend, Goddelijk-mens deed uitgroeien. Dit is Kosmologie, de geestelijke wetenschap, die u straks in nieuwe werken van André uitvoeriger zult terugvinden. Deze Kosmologie voert u tot de zeven levensgraden van mens, dier en natuur, tot de zeven graden van elk stofje, elk atoom. Gij kunt nu uit het bovenstaande weten, dat voordat de eigenlijke, zevende levensgraad bereikt is, het leven nog onbewust genoemd moet worden, daar het groeiproces nog niet volledig beleefd is. Toch zal elke cel eens die hoogte bereiken, doordat de ganse natuur, Goddelijk als zij is, op het volmaakte staat ingesteld.
Dit beeld, hoe onvolkomen, hoe nietig ook, geeft thans het gezicht op het atoom.
De geleerde, die het atoom tot splitsing wil brengen, staat voor het innerlijke leven, de zeven overgangsgraden daarvan. Welke hebben uw onderzoekers thans benaderd? Hun proefnemingen antwoorden op die belangwekkende vraag. De feiten hebben bewezen, dat de atoomenergie, die door hun splitsing vrijkwam, slechts in staat was een kleine ruimte te vernietigen. De rest van de aarde bleef onaangetast. Dit toont overduidelijk aan dat uw geleerde alleen de eerste levensgraad van het atoom vermag te splitsen. Pas wanneer het hem zou lukken de vitaliteit, de bezieling van de derde levensgraad vrij te maken en te hanteren, zou de uitwerking voor het grootste deel van de aarde vernietigend zijn. En verdergaand, wanneer hij de zevende kon splitsen, zou niet alleen de aarde instorten, maar ook de planeten, het ganse universum dus, waarmee het noodzakelijk verbonden is. Het enen leven zou het andere splitsen, het heelal lag dan in handen van de stofmens, hij zou zijn God overheersen en dat is niet mogelijk! Het moet u duidelijk zijn, dat de mens het atoom slechts tot splitsing kan en zal brengen naar de graad, die zijn bewustzijn bezit. Daar deze aards is, behoeft hij het hogere, het astrale kunnen om dieper in de atoomwereld af te dalen. Wij, hemelingen, die het atoom tot in alle graden konden volgen, zouden hem nu de instrumenten moeten verschaffen om hem in staat te stellen de waarachtige geestelijke, dus innerlijke levensgraad – het zielenleven – tot ontlading te brengen.
Het gaat met uw atoomsplitsing als met alle andere uitvindingen, die op uw aarde tot stand kwamen, zij werden u door ons geschonken. Ik zei het zojuist al, geen mens, geen geleerde is in staat om boven zijn verkregen bewustzijn uit te gaan en hieruit vloeit voort, dat elke gedachte, die boven uw leven staat, ontvangen moet zijn van een hoger ontwikkeld bewustzijn en dit kan alleen toebehoren aan hen, die het beperkte stoffelijke leven verlieten en de hemelen betraden!
Het waren de Meesters van Gene Zijde, door wie uw profeten spraken, door wie uw geleerden, uw kunstenaars vindingen en schoonheid tot stand brachten, m.a.w. onze wereld dus heeft ook de atoomkracht in handen en niet gij!
Dacht ge nu waarlijk, dat wij, hemelingen, onze God zouden dienen door de instrumenten op aarde te brengen, die Zijn Leven, Zijn Kinderen zouden kunnen vernietigen? Wij maakten ons los van de disharmonische wetten, wij leerden door schade en schande Gods opdrachten zo vervullen, dat wij door Hem rein bevonden werden om Zijn Hemelen te betreden en van daaruit voor het heil van onze zusters en broeders op aarde met inzet van onze verworven liefde en wijsheid te arbeiden. Eén verkeerde gedachte stoot ons al uit Zijn hemelse oorden, hoe zouden wij dan kunnen meewerken aan de ondergang van de mensheid, met wie wij ons door duizenden liefdebanden verbonden weten?
Dit zeg ik u: weest geen seconde bevreesd voor de thans door uw geleerden met onze hulp losgemaakte atoomenergie. Zij voert u niet, gelijk miljoenen denken, ten verderve, maar zij zal u daarentegen ontzaglijk geluk brengen! Niet alleen zal zij u geweldige maatschappelijke vindingen bezorgen, technische wonderen, die uw bestaan vergemakkelijken en uw ziekten uitbannen, maar daarnaast zal de atoomenergie u verbinden met het leven na de dood en voert zij u dus binnen in de wijsheid van ons leven. Deze komt dan door onze nu ge splitste en weer verdichte stemmen tot u en gij zult de wedergeboorte van uw ziel beleven! Gij denkt nu misschien aan de plaatsen, waar de atoombom haar vreselijke werk deed. Het is nog nooit anders geweest: elke vinding van de Meesters werd door het mensdom voor het verkeerde gebruikt. Maar desondanks gingen de Meesters door, wetend, dat de mens eindelijk de strijd moe zou worden en dan aan de opbouw van zijn maatschappij en zijn ziel zou beginnen. Dit stadium is thans bereikt en geen staatshoofd, Stalin of wie dan ook, zal de atoomenergie voor andere dan goede doeleinden aanwenden – in het andere geval zou u de atoomsplitsing niet bezitten!
Uw leven is in handen van Hem, Die altijd door liefde was en wil zijn. De mensheid zal Hem straks in Zijn totaliteit leren kennen – door de atoomsplitsing!
Meester Zelanus
uit evolutie no 4, 1 dec 1946
Jozef Rulof / Meester Zelanus