Anders denken

Het Woord, dat ge nu ontvangt is Goddelijk!

Het Woord, dat ge nu ontvangt is Goddelijk!
Marja Radjany:
Voelt u, hoe eenvoudig toch alles wordt, wanneer wij ons zelf en GOD leren
kennen.


Uit het vorige, lezer, moet het u duidelijk zijn, dat de Mens alles bezit, álles van God gekregen heeft en dat er van onrechtvaardigheid géén sprake is! Hierdoor leert de mens zijn God kennen, zichzelf en zijn leven, zijn diep voelen en denken. Thans wordt het leven op Aarde schoon, machtig is het, indien u er zelf aan begint. Doch… nu staan wij voor de bewuste en de onbewuste menselijke gevoelsgraad en zien wij de mens, psychopaat, de
krankzinnige, de begaafde mens; elk mens is thans een diep raadsel en toch, onfeilbaar is het gevoelsleven van de mens te volgen en te ontleden. “GOD” kán en zál de mens niet straffen. Hij is en blijft een “Rechtvaardige Vader van Liefde” ! Indien de mens dit alles weet, begint zijn evolutie, hij verandert, doet de dingen anders en komt hij tot het aanvaarden. Wij zeiden het al: Moeder Aarde is zo juist aan haar bewustwording begonnen
en dit zegt alles voor de mens. De “ZON” straalt thans géén hoger bewustzijn uit, aan licht dus dan de mens aan innerlijk voelen en denken bezit. Maar dat de MAAN STERVENDE is: zegt Universeel zoveel, dat wij daaraan de ouderdom van Moeder Aarde beleven èn onszelf, als innerlijk leven en als “stof ‘, organisch dus en staan wij voor de stoffelijke Mens.
Ons Universum waarin wij leven, evolueert nóg, ook de mens, moeder natuur, ál het leven op Aarde evolueert en krijgt een hoger stadium te beleven. Dat de mens als moeder, ónbewust leven baart, lezer, is slechts tijdelijk het bezit van de mens. Dat een intellectueel, zelfs een doctor nu nóg zegt: ik doe niet meer mee aan de schepping, mijn zaad is krankzinnig, wij baarden een psychopaat, wil zeggen, dat die man en vrouw zichzelf niet
kennen en dat zij voor God, hun organisme en gevoelsleven ónbewust zijn. Indien de mens zichzelf leert kennen en zijn God… is die ellende te dragen voor de mens in deze armzalige maatschappij. Er is geen Volk of dat Volk bezit zijn psychopaten. Niet alleen nu, dat wij door de algehele vernietiging ons uitleefden, disharmonie schiepen, 1 staand wii te-“ent**
voor ,onze ziekten, de ellendige t.b.c., kanker voor het Westen, voor het Oosten de lepra, de melaatsheid, cholera en andere verschillende ellendige zaken, waardoor de mens geslagen wordt. Wij leven in de eeuw voor de techniek, lezer, èn de eeuw van geestelijke bewustwording! De eeuwen die voorbij gingen, waren voor het leggen van stoffelijke
fundamenten, voor èlke wetenschap, ook de kunst; de psychologie begint nu! Juist nu, vandaag eerst, want daarvoor zijn er bewijzen te zien, voor de geestelijke wetenschappen legt men thans de geestelijke fundamenten, naast die voor de techniek en zien wij die bewustwording geschieden. Alléén de massa begrijpt dit niet, die massa wordt dom gehouden, maar deze evolutie is niet tegen te houden, de mens begint nu vragen te stellen
en wil “weten”. De Theoloog grijpt naar zijn haren, hij ziet, dat de massa weigert te geloven, de jeugd is het,.het nieuwe leven is het, deze tijd is het, makrokosmisch is dat te zien en hebben wij te aanvaarden. Wie dit tegen wil houden, loopt zich te pletter, staat machteloos, hij is niet gereed voor de jeugd; dat van gisteren mankeert iets, daarin liggen kloven; de jeugd bouwt voor zichzelf, doch waar moet de jeugd de eerste fundamenten
leggen voor zichzelf “GOD” Christus èn miljoenen andere vraagtekens, waarvoor de jeugd staat?
Nu wij weten, dat de volwassen mens zichzelf niet kent, deze generatie het niet heeft gekund, wij niets anders dan “oorlogen” hebben gevoerd, ons woord hebben verbroken, fundamenten legden, die de jeugd voorbij wandelt en schouderophalend voor krankzinnig verklaart, geeft thans te denken en heeft het volwassen bewustzijn te aanvaarden. Het “volwassen” bewustzijn, lezer, is het waarvoor wij lichamelijk èn geestelijk staan en
daarvan de levenswetten nog niet kennen. Dit zegt meteen, dat miljoenen mensen hun volwassen stadium nog niet hebben bereikt, lichamelijk niet èn geestelijk niet, waardoor wij de Volken der Aarde leren kennen. Ook al wandelt ge met een volmaakt menselijk wezen in moeder natuur, praat ge, doet die mens aan kunst, wil dat nog niet zeggen, dat het innerlijke leven, het gevoel dus, de persoonlijkheid het natuurlijke volwassen stadium van moeder Aarde al bezit. Wij zien miljoenen mensen, vrouwen en mannen, het zijn volwassen mensen, aan die organismen mankeert er niets, máár, praat eens met. die mensen? Tracht die mensen eens iets te leren. U kunt het niet, omdat zij het natuurlijke volwassen stadium nog niet bezitten en is in uw Westen vast te stellen, ook voor het Oosten; waar mensen leven zien wij die verschijnselen, het innerlijke leven als gevoel en bewustzijn, zegt het zèlf. Dát nu – lezer, zijn de levensgraden voor het menselijke bewustzijn en die hoogte moet èlk mens zich eigen maken, doch de mogelijkheid ervoor is er; God legde die fundamenten voor de mens, Zijn leven, als stoffelijke lichamen voor de mens gereed, de ziel zal ze beleven door de wedergeboorte, door het vader- en moederschap. Dit alles aan miljoenen mensen te mogen vertellen, is evolutie en hierdoor ontwaakt dè
mens, niet door half bewust gepraat, noch door theologische opbouw, God zèlf is het, die Zijn leven onderwijst, bespeelt ook, waardoor Zijn kinderen kunnen leren en aan een nieuw geestelijk leven kunnen beginnen!
Lezer, er is bijna géén organisme, of de Goddelijke kern als fundament is versnipperd, verzwakt dus, doordat de mens zichzelf gaf aan die lagere of hogere levensgraad als organisme, waardoor het eigenlijke Goddelijke natuurlijke evenwicht is verzwakt en nu zien wij onze ziekten. Er is géén weefsel in ons organisme, dat niet verzwakt is! Ons bloed is verzwakt, versnipperd, het natuurgevend, krachtuitstralende voedingselement, is verzwakt, de Goddelijke baring en schepping is er nóg, maar makrokosmisch is de mens versnipperd, niet alleen lichamelijk, ook geestelijk en hebben wij te aanvaarden! Wij hebben niet één bloedgroep in ons, doch duizenden, miljoenen diepten zijn het; ons bloed is versnipperd,
het weefsel verzwakt, de stelsels werken nog, ja zeker, ons hart, longen en ademhalingsorganen, werken; de Goddelijke evenwichtswetten zijn er aan ontnomen, doordat wij ons zelf hebben vergist; nog zien wij dat elke dag gebeuren. Wij kennen de levensgraden van ons organisme niet, nog kan de mens zich verbinden met wie hij wil, nietwaar, zoekt gerust uw vrouw, waar ge ook wilt, indien zij u aanvaarden wil, trouw dan en gij baart kinderen. Heel eenvoudig is dit, máár, welke levensgraad voor het organisme is dat? Die van u zèlf? Indien dit niet zo is, verliest ge ook nu uw Goddelijke afstemming voor het baren en scheppen en verzwakt uw graad, uw soort dus en hebben wij te aanvaarden.
Zó hebben wij mensen ons organisme verzwakt, miljoenen levens liggen er achter ons – wie kon ons waarschuwen? Dit is evolutie. Vragen stellen of God dat goed gevonden heeft, helpt ons niet, wij zeiden het al GOD” is hetzèlf. Wij hebben ons te buigen, doch bezitten thans die afbraak, onze ziekten, onze ellende, dokter, gij hebt zèlf schuld aan uw psychopatisch kind. God stuurt dus géén psychopaten tot de Aarde en Hij baart géén
zwakke organismen, schept géén ziekten, dat hebben wij als mens geschapen, wij zèlf zijn het, lezer en niet God, indien u dit alles menselijk wilt volgen. Eén Caruso leefde er op Aarde, er is ook maar één man of vrouw, die nu het geluk bezitten en beleven dat ál de organen wéér evenwicht bezitten en dit bewijst, dat de mens straks weer een gezond organisme bezit, een Goddelijk stemgeluid krijgt, omdat het organisme voor en van de mens evolueert, evolutie is en kunt ge aanvaarden.
Voelt u hoe eenvoudig toch alles wordt, wanneer wij ons zèlf èn “GOD” leren kennen?
Nu komen geest èn stof tot éénheid. Als de geest nu géén bewustwording bezit, om het organisme voort te stuwen, kan de persoonlijkheid niet zó hard lopen, springt die persoonlijkheid niet zo hoog en is waarheid, omdat de geest, het gevoelsleven, de persoonlijkheid hard loopt en niet het organisme.
Indien gij dus hard lopen kunt, zegt men: dat kan hij en kan zij; doch het organisme is het! Natuurlijk, geest en leven zijn één wereld, geestelijke èn stoffelijke éénheid voert u tot de records! En is waarheid. Wat nu dus voor een enkeling nog roem betekent, is straks voor elkeen weggelegd lezer! Wat nu voor Caruso macht is, geluk, schoonheid, geld en bezit ook, is straks het bezit van miljoenen mensen, omdat de mens evolueert, het organisme ontwikkelt; ook de geest; een psychopaat met een gezond en sterk organisme, bezit nu het gevoel niet om die kunst te dienen en is te begrijpen. Maar dit zijn levenswetten, lezer, waardoor wij de mens als organisme en zijn gevoelsleven leren kennen! En daar gaat het ons om!
Hierdoor leren wij denken, lezer!
God stuurt u dus nu niet naar uw familie met kanker” of “T.B.C.”, doch de ziel is het als mens, die goed te maken heeft met de ziel,als hun ouders op Aarde en vervalt álles ‘wat met straf te maken heeft, álles, lezer want het gaat om uw gevoelsleven als Goddelijke “Ziel en, niet om het organisme.
Thans is het organisme bijzaak, doch in het organisme heeft de mens die afbraak beleefd! Nu is uw ziekte geen Goddelijke zaak meer, doch uw familie~afstemming, die ouders kregen immers hun eigen organisme-, wie heeft eigenlijk schuld aan onze ziekten? Dat voert ons miljoenen tijdperken terug, lezer; dáár is het begonnen en hebben wij allen schuld aan en niet God!!! Zodat wij hebben te aanvaarden: dat “GOD;’ nóg een “Vader van Liefde” is kunt ge aanvaarden! U vraagt immers: waarom stuurt God zieken tot de Aarde? U scheldt op God en ge zijt het zèlfl!! Uw psychopatisch gevoelsleven is uw eigen afbraak, ook uw ziekten, uw andere narigheid bovendien, God heeft met deze organische èn geestelijke afbraak niets uit te staan, niets, wij zijn het zèlf!
Dit zegt nu, hoeveel de Theologen nog moeten leren en betekent, dat zij God nóg niet kennen! Theologie is Goddelijk noodzakelijk, lezer, doch deze eeuw heeft bewustwording en nu krijgen wij geestelijk bewustzijn, de mens kán ontwaken, indien hij zèlf wil! Indien de geleerden, de Theologen, thans de eeuw waarvoor zij leven begrijpen, komt er een andere maatschappij, een mooier leven voor de mens, schoner, de mens, man en vrouw begrijpen
zichzèlf èn God!!! Theologie is echter niet meer dan geloof, de levenswetten van God overtuigen óns nu, dat deze wetten beleefd moeten worden en staan wij als man en vrouw voor een ander “Paradijs” gebeuren, dit is hetDe Godgeleerde zegt het zèlf immers. Mogen wij nu even verder gaan? Indien hij het niet doet, niet durft, wij wel en is Goddelijk noodzakelijk voor deze eeuw! U ziet het thans, wij geven u deze bewijzen en kunt ge aanvaarden, wij krijgen nu van honderden professoren gelijk, van Plato, Socrates, Aristoteles, Pythagoras, omdat zij deze fundamenten hebben gelegd en Goddelijke "Wijsbegeerte" is en blijft. Wij gaan met uw Professoren één weg, wij kunnen hen niet missen, zij echter óns niet, omdat wij één God beleven en niets anders!!! Elke wetenschap is thans bezig om geestelijke fundamenten te leggen, iedere faculteit evolueert en zegt u, lezer, dat de mens begint te ontwaken, zoëven is begonnen, gij en wij zijn fundamenten-leggers en niets anders! Ook de oude Meesters behoren er bij en zij hebben de hoogste graad voor hun kunst bereikt, waartoe uw Rembrandt behoort! Die fundamenten werden voor eeuwen terug gelegd, lezer, thans leven wij in de geestelijke bewustwording, voor uw stoffelijk èn geestelijk leven, voelen en denken, waartoe ook de "Atoom-Energie" behoort, het innerlijke ontwaken van Einstein en de anderen, zegt het u! . Wordt u nu door ziekten geslagen en mismaakt, is dat niet de schuld van uw ouders, de kern als bevruchting, lezer dat zaad dus is oerwoud! Gij weet nog niets van uw eigen kern af, ook uw dokter niet, die diepten kent hij niet, doch die zijn er! uw kind lijkt op u en uw man, maar wat wil dat zeggen! Uw kind lijkt op uw grootvader, overgrootvader, doch wat betekent dat? Dat de drielingen een eigen karakter bezitten, weet de dokter, kent hij, en hoe de splitsing tot stand kwam bovendien, doch dat het éne kind álles heeft van éen vreemde, kent hij niet, doch is te bewijzen en te volgen! Dat is nu door de Metafysische levenswetten te verklaren en staan wij voor, onze waarheid als mens! Waarom bent u zwart en is de andere mens blond? Wat is ouderdom, wat betekent uw wit en grijs haar, moeder, vrouw? Kent u dat verschijnsel? Wat heeft God met al dié machtige kleurtjes bedoeld, lezer? Kent de wetenschap de kleur van uw haar? Is er één faculteit die dit beantwoorden kan? Néén misschien een ietsje, doch de Goddelijke levenswet voor uw haar niet en die kennen wij!!! Wat is een bloem? U noemt haar "zij", maar wat is de levenswet van een bloem voor God en Zijn schepping? Wat is nu een planeet, student? Wij hadden het over bewuste en onbewuste planeten en begrijpt ge niet. Dat behoort tot de Goddelijke Terminologie en wordt alles anders gezien en beleefd. Nu staan wij voor het Goddelijke bewuste vader- en moederschap en zien thans èlke levenswet volmaakt als stof en geest voor ons en kennen die eigen zelfstandigheid, als ziel, leven, geest, karakter en persoonlijkheid, doch boven alles, het vader- en moederschap voor elk stoffelijk weefsel, ook de bloemen! Nu is een bloem: mannelijk en niet vrouwelijk. Nu is een planeet mannelijk? Néén, half bewust moederlijk èn volbewust barend, waartoe onze Aarde behoort!!! Nu komen wij tot de Goddelijke levenswetten van elke stof en geest! En het gevoelsleven en de persoonlijkheid, ook nu zien wij het menselijke organisme anders! Thans kennen wij de "astrologie en de astronomie.`.. .. waarvan de Astronomie eeuwigdurend is en de Astrologie géén betekenis meer heeft! Doch nu staan wij voor ruzie, wie doet nu niet aan Astrologie?
Zèg er eens iets van en gij hebt met duizenden mensen te maken, die u vermoorden, indien gij hen hun geliefde studie afneemt maar Goddelijk Wetenschap is thans te bewijzen, dat de “Astrologie” nimmer houvast krijgt en is waarheid!!! Wèl de Grafologie krijgt ruimte, omdat èlke lijn voor het organisme, betekenis heeft èn vanzelf voor de geest, uw
persoonlijkheid, uw gevoelsleven, uw haaltjes en krullen zeggen ontzagwekkend veel omdat gij uw karakter toont en is te volgen! Immers, lezer één woordje slechts, wij zijn nog niet zover, dat wij die zaken ontleden. Wie heeft de dierenriem geschapen? God soms? Schreef God zèlf de Bijbel? Waren dat niet de Bijbelschrijvers? Eén woordje nu toen de
dierenriem uitgevonden werd, was de schepping reeds millioenen eeuwen oud! Is die dierenriem nu Goddelijk verantwoord? Ook de Bijbel? Nu wordt het gevaarlijk. Voor de Theoloog, já, niet voor God, niet voor de “Wijsbegeerte”! Máár lezer wat is er nu waar en wat niet? En dat hebben uw Theologen in handen, is de faculteit, die uw ontwikkeling smoort. Wat wilt ge nu? Doorgaan zó? U te pletter blijven lopen? Wilt ge dom blijven?
Moeten wij nu aan de geestelijke ontwaking beginnen? Boeken zijn het, lezer, duizenden machtige boeken voor uw geestelijk leven die wij zouden kunnen schrijven, waardoor wij miljoenen problemen voor uw leven oplossen en zijn voor de eeuw waarin wij leven, uw en onze toekomst; uw kinderen vragen er om en gij weigert hen die boeken te geven, voor u zijn ze nóg gevaarlijk, omdat uw geloof het verbiedt, ge u zelf niet kent en uw God niet!!
Deze boeken, dit denken en voelen, lost uw problemen op! uw leven wordt schoner, gij weet nu waarvoor ge te leven hebt! Uw “GOD” is nu liefde! Christus uw steun, uw houvast voor eeuwigdurend! Uw ziekten lossen op, omdat uw geest ze overwint! U breekt nu niet langer af, ge bouwt op! Uw liefde is uw geluk, omdat ge uw eigen fouten leert kennen! Is dit niet hetgeen, waarnaar millioenen mensen verlangen? Het is er nu reeds aan
u om het te grijpen. Godgeleerde, Theoloog, houdt de mens niet dom, maakt hem wakker; achter uw kistje staat ge toch voor deze waarheid en weten wij hoe u dan denkt, wáár ge leeft ook, dat kennen wij, wij waren daar en zagen “HEM” nu reeds, als “Geest”, als Persoonlijkheid als “Ziel”, maar vooral als “MOEDER”!
En toen hoorden wij: ga terug en geeft dit alles aan Mijn kinderen! Wij zijn bezig.! Nu is het er ook, zo rein en zuiver als God is! Of u het geloven wilt, doet er niets toe, millioenen mensen schreeuwen er om! En nóg weet ge niets van uw organisme, máár, we gaan nog even verder.