Mary Baker Eddy en de Christian Science. Deel I


Mary Morse Baker  werd op 16 Juli 1821 te Bow in NewHampshire geboren. Voorgegaan door haar vrome ouders wijdde zij zich reeds in haar prille jeugd aan de dienst van God.

Haar vertrouwen in Hem was reeds in die jonge jaren zo groot, dat zij, toen zij eens koortsig te bed lag, onmiddellijk gehoorzaamde aan het bevel van haar moeder om Hem door een vurig gebed genezing af te smeken, waardoor zij inderdaad genas. Van kind af aan bezat Mary Baker de hoop “iets te worden”. Wanneer haar toen gevraagd werd, wat ze ging doen, als zij groot was, antwoordde zij steevast: “Ik wil een boek schrijven”.

Twee en twintig jaar oud trad zij in het huwelijk met George ‘Washington Glover. Tijdens de bootreis naar hun huis in het Zuiden, brak er een storm los, die zelfs de kapitein verontrustte.

De Glovers knielden in hun hut neer en baden God, dat Hij hen redden mocht. Dadelijk hierna bedaarde de storm, zodat de kapitein van “een wonder” sprak. Een half jaar later werd haar echtgenoot op een zakenreis door de gele koorts aangetast, Weer wendde zij zich door een gebed tot God en wel met zoveel succes, naar Lyman P.Powell in zijn biografie over haar meedeelt, dat de dokter aanleiding vond te zeggen: George Glover zou zonder de gebeden van zijn vrouw reeds eerder gestorven zijn. Weinige maanden later werd haar zoon geboren. Zij hertrouwde met Daniel Patterson, die zich echter allengs een zorgeloos man toonde, onbekwaam om zelfs maar in het onderhoud van de zijnen te voorzien. Mary Patterson Baker was in die dagen een eenzame, verlaten vrouw, dag aan dag aan het bed gekluisterd en sedert geruime tijd lijdend aan een ziekte van het ruggenmerg. waardoor zij een hulpeloze invalide was. In dien afschuwelijke tijd beloofde zij haar God, dat zij haar hele leven aan de verzorging van zieken zou wijden, indien Hij haar haar gezondheid wilde teruggeven. Haar echtgenoot bracht haar homeopathische geneesmiddelen mee, die haar evenwel niet baatten, wat haar sceptisch maakte met betrekking tot materieele geneesmiddelen. Toen kwam Dr.P.P. Quimby in haar leven, een genezer van wie grote roep uitging. Deze behandelde haar door zijn methode, die als een vertoning van de macht der suggestie omschreven wordt. Door haar vurig geloof hielp zij hem zo, dat haar pijnen verdwenen.

Na een tijd kwamen deze echter weer terug, doch zonder haar te ontmoedigen: Zij bleef geloven, denkend aan Christus woorden: “Zo gij een geloof hebt als een mosterdzaad…. zal niets u onmogelijk zijn.”

Het contact met Quimby en zijn wijze van genezen zetten haar meer dan nog dan daarvoor tot denken aan en het resultaat hiervan was, dat zij een eigen methode ontwikkelde, waaruit de Christian Science ontstond.

Intussen werd zij door haar man in den steek gelaten, waarna zij de medicus Eddy huwde, die haar in haar werk terzijde stond. Zij verloor hem vijf jaar later door de dood, waarna zij zijn naam bij de haren behield. Toen reeds was het boek onder de mensen, dat haar en haar leer over de wereld zou brengen, te weten “Science and Health, with key to the Scriptures”. Om dit boek, waaraan zij jaren lang gewerkt had en dat als de Bijbel van de Christian Scientisten kan worden beschouwd, uit te geven, legde zij zich toe op genezing, terwijl zij weer later overging tot het onderrichten van haar leer. Het vaststellen van het lesgeld gaf haar aanvankelijk moeilijkheden, maar zij loste deze op op een wijze, die karakteristiek is voor haar persoon en haar leer. Ook nu namelijk vroeg zij haar God om raad en uit haar aantekeningen blijkt, dat Hij haar verhoorde en een prijs opgaf.

In de zomer van 1875 begon zij met kerkdiensten haar zending naar buiten, waarna zij toen op vier Juli 1876 het grotere Christian Science Genootschap vestigde, terwijl drie jaar later de wettige erkenning kwam onder de titel “Church of Christ, Scientist” met de verplichting, dat de kerk in Boston zou worden gevestigd.

Toen Mary Baker Eddy op 3 December 1910 de stoffelijke ogen sloot bezat haar beweging kerken in vele landen, terwijl van “haar Science and Health” thans meer dan twee honderd en vijftig drukken zijn verschenen. Er wordt onvoorwaardelijk de hand gehouden aan de richtlijnen, welke de stichtster eens vaststelde, gehoorzaam aan het bevel, dat zij de Christian Science Raad van Directeuren bij haar leven gaf: “Geef nooit het reglement, noch de bijzondere bestuursvorm van de Moederkerk prijs. Ook al ben ik niet persoonlijk bij u, Gods Woord en mijn instructies in het reglement hebben u tot nu toe geleid en zullen u verder veilig blijven leiden. Het beschouwen van Mary Baker Eddy’s leven is leerzaam omdat daaruit zowel de goede klanken van haar leer als de verkeerde duidelijk naar voren komen. Weldadig bijvoorbeeld is, het vertrouwen van haar en haar volgelingen in Gods almacht, maar door de wijze waarop zij het toepassen, is ditzelfde geloof afschuwelijk gevaarlijk en onbewust! Het getuigt van inzicht, wanneer Mevrouw Baker leraart, dat Gods Geest levend moet worden in ’s mensen gedachten en handelingen, maar indien dit voert tot absolute ontkenning van de materie, van zonden en ziekten, dan blijkt er uit, dat zij bij haar voorlichting niet door die Goddelijke Geest geleid werd. Zij toont haar rein-religieus karakter door haar leerlingen bij voortduring op te roepen tot gebed, maar wanneer zulks tot excessen voert, doordat zij er geen grenzen aan stelt, dan moet zij tevens haar dode punt aanvaarden. Zo is het ook, wanneer zij haar volgelingen onzelfzuchtige liefde voorschrijft, liefde voor zijn vijanden, nederigheid, gematigdheid, kracht, zijnde de voornaamste eisen der Christian Science. De ziel, die anderen tot de ontwikkeling van zulke eigenschappen aanzet, verdient de achting van elkeen, maar haar woord krijgt toch eerst zin, wanneer zij er de geestelijke graad van kent, daar toch die allen betekenis heeft voor God. Mary Baker Eddy moge dan met haar mede Christian Scientisten van mening zijn geweest, dat God haar bij haar zending leidde, de waarheid is niettemin, dat zij slechts op eigen kracht bezig was en hierdoor ernstige fouten maakte.

Evolutie nr 16 – 15 juni 1947